Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu giảng dạy về Asp.Net

Được đăng lên bởi Start An End
Số trang: 175 trang   |   Lượt xem: 5874 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRUNG TÂM TIN HỌC – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ - Quận 5- Tp.Hồ Chí Minh
Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn

TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN GIAÛNG DAÏY
CHÖÔNG TRÌNH KYÕ THUAÄT VIEÂN
Hoïc phaàn 3
LAÄP TRÌNH ÖÙNG DUÏNG WEB
VÔÙI ASP.NET

Mã tài liệu: DT_NCM_LT_TLGD_ASP.NET
Phiên bản 1.0 – Tháng 06/05

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU .......................................................................................................... 5
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT....................................................................................... 6
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................... 6
Bài 1 ...................................................................................................................... 7
TỔNG QUAN VỀ ASP.NET ...................................................................................... 7
I.

Tổng quan về lập trình ứng dụng Web............................................................ 8
I.1. HTTP và HTML - Nền móng của Kỹ thuật lập trình web ..................................... 8
I.2. Tìm hiểu các mô hình ứng dụng .....................................................................10

II. Giới thiệu về ASP.Net.................................................................................... 12
II.1. Tìm hiểu về .Net Phatform .............................................................................12
II.2. Tìm hiểu về .Net Framework ..........................................................................12
II.3. Tìm hiểu về ASP.Net .....................................................................................16
II.4. Những ưu điểm của ASP.Net..........................................................................16
II.5. Quá trình xử lý tập tin ASPX...........................................................................17
III. Web Server ................................................................................................... 18
III.1. Internet Information Services.........................................................................18
III.2. Cài đặt Web Server .......................................................................................19
III.3. Cấu hình Internet Information Services...........................................................22
III.4. Tạo các ứng dụng web trên IIS......................................................................23
IV. Tạo ứ...
TRUNG TÂM TIN HC – ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN TP.HCM
227 Nguyn Văn C - Qun 5- Tp.H Chí Minh
Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn
Mã tài liu: DT_NCM_LT_TLGD_ASP.NET
Phiên bn 1.0 – Tháng 06/05
TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN GIAÛNG DAÏY
CHÖÔNG TRÌNH KYÕ THUAÄT VIEÂN
Hoïc phaàn 3
LAÄP TRÌNH ÖÙNG DUÏNG WEB
VÔÙI ASP.NET
tài liệu giảng dạy về Asp.Net - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu giảng dạy về Asp.Net - Người đăng: Start An End
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
175 Vietnamese
tài liệu giảng dạy về Asp.Net 9 10 974