Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu luật hiến pháp

Được đăng lên bởi Akd Nguyễn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1262 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHIA SẺ






In bài
Gởi cho bạn bè
Facebook
Google
Twitter
Câu hỏi 1: Vì sao phải sửa đổi Hiến pháp năm 1992?
Trả lời: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm

2001) được ban hành trong bối cảnh những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986) đề ra. Hiến pháp năm 1992 đã tạo cơ sở
chính trị - pháp lý quan trọng cho việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Qua hơn 20 năm thực
hiện Hiến pháp năm 1992, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.
Đến nay, đất nước ta đã có nhiều thay đổi trong bối cảnh tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn,
sâu sắc và phức tạp. Mục tiêu, định hướng phát triển toàn diện, bền vững đất nước trong giai đoạn
cách mạng mới là nhằm xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh. Vì vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với yêu
cầu tình hình mới. Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để bảo đảm đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính
trị, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì
Nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tốt hơn
quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng bảo vệ đất nước; tích cực và
chủ động hội nhập quốc tế.
Câu hỏi 2. Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 dựa trên những căn cứ nào?
Trả lời: Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 dựa trên sáu căn cứ sau:

1. Trên cơ sở tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và các đạo luật có liên quan; tiếp tục kế
thừa những quy định của Hiến pháp năm 1992 và các bản Hiến pháp trước đây còn phù hợp; chỉ
sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết, những vấn đề đã rõ, được thực tiễn chứng minh
là đúng, có đủ cơ sở, nhận được sự thống nhất cao và phù hợp với tình hình mới.
2. Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước đã
được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ
sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 1992, đó là: Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân
dân, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các
cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
3. Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đ...
CHIA SẺ
In bài
Gởi cho bạn bè
Facebook
Google
Twitter
Câu hỏi 1: Vì sao phải sửa đổi Hiến pháp năm 1992?
Trả lời: Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm
2001) được ban hành trong bối cảnh những năm đầu thực hiệnng cuộc đổi mi đất nước do Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986) đề ra. Hiến pháp năm 1992 đã tạo sở
chính trị - pháp lý quan trọng cho việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Qua hơn 20 năm thực
hiện Hiến pháp năm 1992, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.
Đến nay, đất nước ta đã có nhiều thay đổi trong bối cảnh tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn,
sâu sắc và phức tạp. Mục tiêu, định ớng phát triển toàn diện, bền vững đất nước trong giai đoạn
cách mạng mới là nhằm xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh. vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với u
cầu tình hình mới. Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để bo đảm đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính
trị, xây dựng n nước pháp quyền Việt Nam hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và
Nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định ng hội chủ nghĩa, bảo đảm tốt hơn
quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng bảo vđất nước; tích cực
chủ động hội nhập quốc tế.
Câu hỏi 2. Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 dựa trên những căn cứ nào?
Trả lời: Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 dựa trên sáu căn cứ sau:
1. Trên sở tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 các đạo luật liên quan; tiếp tục kế
thừa những quy định của Hiến pháp năm 1992 các bn Hiến pháp trước đây còn phù hợp; chỉ
sửa đổi, bsung những vấn đề thực sự cần thiết, những vấn đề đã rõ, được thực tiễn chứng minh
là đúng, có đủ cơ sở, nhận được sự thống nhất cao và phù hợp với tình hình mới.
2. Tiếp tục khẳng định bản chất mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước đã
được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội (bổ
sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 1992, đó là: Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã
hội ch nghĩa của Nhân n, do Nhân dân, vì Nhân dân; tất cả quyền lực nnước thuộc về Nhân
dân, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lc giữa các
cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
3. Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời đội
tiên phong của nhân dân lao động và của cn tộc Việt Nam, đại biểu trung thành li ích của giai
cấp công nhân, nhân dân lao độngcủa dân tộc, lấy ch nghĩa Mác - Lê nintư tưng H Chí
Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
4. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới đng bộ, phù hp về kinh
tế và chính trị, mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh.
5. Tôn trọng bảo đảm quyền con người, quyền công dân; quyền của công dân không tách rời
nghĩa vụ của công dân; thực hiện dân chủ hi chủ nghĩa; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
tài liệu luật hiến pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu luật hiến pháp - Người đăng: Akd Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
tài liệu luật hiến pháp 9 10 437