Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu móng cọc

Được đăng lên bởi Lee Vink
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TCVN 5574/1991
Maùc BeâtoângRn(KG/cm2) Rk(KG/cm2)
150
65
6
200
90
7.5
250
110
8.8
300
130
10
25
145
10.5
400
170
12
500
215
13.5
600
250
14.5

Ao

ao

0.428
0.428
0.412
0.412
0.399
0.399
0.385
0.365

0.62
0.62
0.58
0.58
0.55
0.55
0.52
0.48

Eb(KG/cm2)
210,000
240,000
265,000
290,000
300,000
330,000
360,000
380,000

Loaïi theùpRa(KG/cm2)Rañ(KG/cm2)
AI
2100
1680
AII
2800
2240
AIII
3600
2880
CI
2000
1600
CII
2800
2240
CIII
3400
2720
CIV
5000
4000

Ea(KG/cm2)
Giôùi haïn chaûy(KG/cm2)
2,100,000
2400
2,100,000
3000
2,100,000
4000
2,100,000
2000
2,100,000
2600
2,000,000
3400
2,000,000
5000

TÍNH TOAÙN ÑOÄ LUÙN CHO MOÙNG COÏC BTCT.
TEÂN MOÙNG:

M1

Moâ hình tính toaùn ñoä luùn laø nöûa khoâng gian bieán daïng tuyeán tính vôù
moùng ñeán ñoä saâu taïi ñoù öùng suaát gaây luùn baèng 20% öùng suaát do tro
Coâng thöùc tính ñoä luùnn

e1 i −e 2 i
S= ∑
hi
1+e
i=1
1i

Öùng suaát gaây luùn taïi troïng taâm ñeá moùng :

gl

tc

σ z=0 =σ tb −∑ hi γ i
Trong ñoù :
s tctb

=
40.93
(T/m2)
=25.7 (T/m2)

åhigi

Vaäy

Bmq
Lmq
gñmq

5
=.00 (m) - Beà roäng moùng khoái quy öôùc.
=
6.20 (m) - Chieàu daøi moùng khoái quy öôùc.
=
0.876
(T/m3) -Dung troïng ñaát ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc.
(coù keå ñeán ñaåy noåi khi lôùp ñaát naèm döôùi möïc nöôù

s

15.19 (T/m2)

gl

z =0

Chia chieàu daøy lôùp ñaát thaønh caùc lôùp coù chieàu
1.00 (m)
daøy hi = Bmq/5 =
BAÛNG TÍNH ÖÙNG SUAÁT DO TROÏNG LÖÔÏNG BAÛN THAÂN VAØ TAÛI TRO
s i gl = Ko x sz =0
(T/m2)
si

bt

= gåh
zig
+i

(T/m2)

ÑIEÅM

z(m)

0

0.00

1.24

0

1.000

15.2

25.7

1.7

1

1.00

1.24

0.4

0.960

14.6

26.6

1.8

2

2.00

1.24

0.8

0.800

12.1

27.5

2.3

3

3.00

1.24

1.2

0.606

9.2

28.4

3.1

4

4.00

1.24

1.6

0.449

6.8

29.2

4.3

Lmq/Bmq 2*z/Bmq

Ko

s

i

gl

s

i

bt

s

i

bt

/s

i

gl

Vuøng hoaït ñoäng neùn luùn cuûa ñaát neàn laáy ñeán ñoä saâu z = 4.45m
BAÛNG TÍNH ÑOÄ LUÙN
s bt
hi(cm)
P1i
LÔÙP ÑAÁT
1

100

2

100

2.575
2.662
2.662
2.750

2.618
2.706

s

gl

1.519
1.458
1.458
1.215

P2i

e1i

e2i

Si(cm)

1.488

4.107

0.580

0.570

0.63

1.336

4.042

0.577

0.569

0.51

s

tb

gl

3

100

4

100

2.750

2.794

2.837
2.837

2.881

2.925

1.215
0.920
0.920
0.682

1.068

3.861

0.576

0.569

0.44

0.801

3.682

0.000

0.000

0.00

TOÅNG ÑOÄ LUÙN S (cm)

1.58

Ghi chuù:
1. Caùc giaù trò öùng suaát trong baûng tính ñoä luùn coù ñôn vò tính ( KG/
2. Caùc coâng thöùc tính :
bt

P1 i =

bt

σ i−1 + σ i
2

gl

σ

gl
tb =

gl

σ i−1 + σ i
2

gl

P2 i =P 1i + σ tb

Keát luaän :
Ta coù S < Sgh = 8cm, do ñoù thoaû maõn...
TCVN 5574/1991
Maùc Beâtoâng
Rn(KG/cm2)
Rk(KG/cm2)
150 65 6 0.428 0.62
200 90 7.5 0.428 0.62
250 110 8.8 0.412 0.58
300 130 10 0.412 0.58
25 145 10.5 0.399 0.55
400 170 12 0.399 0.55
500 215 13.5 0.385 0.52
600 250 14.5 0.365 0.48
A
o
a
o
Tài liệu móng cọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu móng cọc - Người đăng: Lee Vink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tài liệu móng cọc 9 10 163