Ktl-icon-tai-lieu

tai lieu QLNN

Được đăng lên bởi samla62
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
* Tình huống: Trung tâm Y tế huyện T nằm trên địa bàn thị trấn A. Tháng 5
năm 2009, Trung tâm được đầu tư nâng cấp thành Bệnh viện đa khoa nên sau đó lượng
bệnh nhân tăng lên rất lớn. Tuy nhiên, do Bệnh viện chưa được đầu tư hệ thống xử lý
chất thải bệnh viện nên chỉ vài tháng sau khi được nâng cấp thành Bệnh viện, người dân
sống xung quanh Bệnh viện rất bức xúc vì các chất thải phẫu thuật, bông băng đã qua
sử dụng không được thu gom, xử lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người
dân sống xung quanh. Không chịu nổi tình trạng ô nhiễm, các hộ dân đã cử đại diện vào
tận Bệnh viện để gặp lãnh đạo Bệnh viện đề nghị Bệnh viện có biện pháp xử lý các
nguồn chất thải độc hại, khắc phục ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, đã nhiều lần tổ đại
diện vào Bệnh viện nhưng đều không được tiếp vì nhiều lý do khác nhau. Do vậy, các
hộ dân đã làm bản kiến nghị chung để Tổ trưởng Tổ dân phố trình lên UBND thị trấn đề
nghị UBND thị trấn yêu cầu Ban lãnh đạo của Bệnh viện phải tổ chức buổi làm việc,
đối thoại trực tiếp với dân để thống nhất biện pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm do chất
thải của Bệnh viện gây ra. UBND thị trấn A phải giải quyết như thế nào?
Gợi ý: Theo Khoản 1 Điều 105 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 về thực hiện
dân chủ cơ sở quy định, tổ chức, cá nhân quản lý khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập
trung; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ quan chuyên môn, cán bộ phụ trách
về bảo vệ môi trường có trách nhiệm công khai với nhân dân, người lao động tại cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về tình hình môi trường, các biện pháp phòng ngừa, hạn
chế tác động xấu đối với môi trường và biện pháp khắc phục ô nhiễm, suy thoái bằng
một trong các hình thức sau đây:
1- Tổ chức họp để phổ biến cho nhân dân, người lao động; thông báo, phổ biến
bằng văn bản cho nhân dân, người lao động được biết. Đồng thời, Luật Bảo vệ môi
trường 2005 cũng quy định một trong các biện pháp để giải quyết các vấn đề về môi
trường là hình thức tổ chức đối thoại. Đây là biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa phát sinh
mâu thuẫn do hành vi gây ô nhiễm môi trường gây ra. Theo quy định tại khoản 2 Điều
105 Luật Bảo vệ môi trường 2005 thì việc tổ chức đối thoại về môi trường phải được
thực hiện trong các trường hợp sau:
- Theo yêu cầu của bên có nhu cầu đối thoại;
- Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp;
- Theo đơn thư khiếu nại, tố cáo, khởi kiện của tổ chức, cá nhân liên quan.
Trong trường hợp này, người dân sống xung quanh Bệnh viện, là những người
đang chịu ảnh hưở...
* Tình huống: Trung tâm Y tế huyện T nằm trên địa bàn thị trấn A. Tháng 5
năm 2009, Trung tâm được đầu tư nâng cấp thành Bnh viện đa khoa nên sau đó lượng
bệnh nhân tăng lên rất lớn. Tuy nhiên, do Bệnh viện chưa được đầu hệ thống xử lý
chất thải bệnh viện nên chỉ vài tháng sau khi được nâng cấp thành Bnh viện, người dân
sống xung quanh Bệnh viện rất bức xúc các chất thải phẫu thuật, bông băng đã qua
sử dụng không được thu gom, xử lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người
dân sống xung quanh. Không chịu nổi tình trạng ô nhiễm, các hộ dân đã cử đại diện vào
tận Bệnh viện đgặp lãnh đạo Bệnh viện đề nghị Bệnh viện biện pháp x lý các
nguồn chất thải độc hại, khắc phục ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, đã nhiều lần tđại
diện vào Bệnh viện nhưng đều không được tiếp nhiều do khác nhau. Do vậy, các
hộ dân đã làm bản kiến nghị chung để Tổ trưởng Tổ dân phố trình lên UBND thị trấn đề
nghị UBND thị trấn yêu cầu Ban lãnh đạo của Bệnh viện phải tổ chức buổi làm việc,
đối thoại trực tiếp với dân để thống nhất biện pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm do chất
thải của Bệnh viện gây ra. UBND thị trấn A phải giải quyết như thế nào?
Gợi ý: Theo Khoản 1 Điều 105 Luật Bảo v môi trường năm 2005 về thực hiện
dân chủ cơ squy định, tổ chức,nhân quản khu sản xuất, kinh doanh, dịch vtập
trung; chủ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; quan chuyên môn, cán bộ phụ trách
về bảo vệ môi trường có trách nhiệm công khai với nhân dân, người lao động tại cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về tình hình môi trường, các biện pháp phòng ngừa, hạn
chế tác động xấu đối với môi trường biện pháp khắc phục ô nhiễm, suy thoái bằng
một trong các hình thức sau đây:
1- Tổ chức họp để ph biến cho nhân dân, người lao động; thông báo, ph biến
bằng văn bản cho nhân dân, người lao động được biết. Đồng thời, Luật Bảo vệ môi
trường 2005 cũng quy định một trong các biện pháp để giải quyết các vấn đề v môi
trường là hình thức tổ chức đối thoại. Đây là biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa phát sinh
mâu thuẫn do hành vi gây ô nhiễm môi trường gây ra. Theo quy định tại khoản 2 Điều
105 Luật Bảo vệ môi trường 2005 thì việc tổ chức đối thoại v môi trường phải được
thực hiện trong các trường hợp sau:
- Theo yêu cầu của bên có nhu cầu đối thoại;
- Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp;
- Theo đơn thư khiếu nại, tố cáo, khởi kiện của tổ chức, cá nhân liên quan.
Trong trường hợp này, người dân sống xung quanh Bệnh viện, những người
đang chịu ảnh ởng bởi ô nhiễm môi trường do Bệnh viện gây ra đã yêu cầu đối
thoại gửi cho UBND thị trấn, cơ quantrách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường.
Do đó, căn cứ quy đnh nói trên, UBND thị trấn cần khẩn trương nắm tình nh và t
chức buổi đối thoại trực tiếp giữa người dân và lãnh đạo Bệnh viện càng sớm càng tốt.
Tình huống: Công ty T&T là một doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp xe máy đóng
trên đa bàn xã X. Để được cấp giấy phép hoạt động, Công ty đã làm hồ sơ và tiến hành
các thủ tục cần thiết để được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi
trường. Tuy nhiên, ngay từ khi đi vào hoạt động, Công ty T&T đã gây ô nhiễm môi
trường do hai xưởng đúc sơn không thiết bị xlý ô nhiễm môi trường hữu hiệu.
Hàng ngày, mùi khói của Công ty thải ra rất kchịu và gây ảnh ởng đến cuộc sống
của các hộ dân xung quanh. Trước nguy cơ sức khoẻ, cuộc sống của mình bị ảnh hưởng
tai lieu QLNN - Trang 2
tai lieu QLNN - Người đăng: samla62
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tai lieu QLNN 9 10 1