Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tham khảo đề tài : phân tích hiện trạng về đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường khu công nghiệp Nhơn Hội

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 118 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
Baùo caùo hieän traïng moâi tröôøng tænh Bình Ñònh 2005.
Quy cheá baûo veä moâi tröôøng tænh Bình Ñònh.
Quyeát ñònh soá 141/2005/QÑ-TTg ngaøy 14/06/2005 cuûa Thuû töôùng Chính Phuû veà
vieäc thaønh laäp vaø ban haønh Quy cheá hoaït ñoäng Khu kinh teá Nhôn Hoäi, tænh Bình
Ñònh.
Quyeát ñònh soá 142/2005/QÑ-TTg ngaøy 14/06/2005 cuûa Thuû töôùng Chính Phuû veà
vieäc pheâ duyeät Quy hoaïch chung xaây döïng Khu kinh teá Nhôn Hoäi, tænh Bình Ñònh
ñeán naêm 2020.
Khu Kinh teá Nhôn Hoäi : ñieåm ñeán haáp daãn cuûa caùc nhaø ñaàu tö. UBND Bình Ñònh,
12/2005.
Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng , döï aùn ñaàu tö xaây döïng vaø kinh doanh cô sôû
haï taàng khu coâng nghieäp Nhôn hoäi (Khu A).
Thoâng tö : höôùng daãn veà ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôc, ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi
tröôøng vaø cam keát baûo veä moâi tröôøng.
Nghò ñònh 80/2006 NÑ-CP veà vieäc quy ñònh chi tieát vaø quyeát ñònh thi haønh moät soá
ñieàu cuûa luaät baûo veä moâi tröôøng.
Quyeát ñònh soá 22/2006/QÑ-BTNMT veà vieäc baét buoäc aùp duïng tieâu chuaån Vieät
Nam veà moâi tröôøng
Web tham khaûo:
http://www.google.com.vn
http://www.agenda21.monre.gov.vn : phaùt trieån beàn vöõng.
sokhcn.binhdinh.gov.vn: sôû khoa hoïc coâng ngheä tænh Bình Ñònh.
http://www.baobinhdinh.com.vn/KKTNhonHoi/2005/6/12064/
http://www.nhonhoi.gov.vn
http://www.binhdinh.gov.vn
Tài liệu tham khảo đề tài : phân tích hiện trạng về đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường khu công nghiệp Nhơn Hội - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tài liệu tham khảo đề tài : phân tích hiện trạng về đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường khu công nghiệp Nhơn Hội 9 10 37