Ktl-icon-tai-lieu

tài nguyên đất và môi trường

Được đăng lên bởi Đinh Hữu Hiếu
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 2638 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƢƠNG
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

GIÁO TRÌNH

TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MÔI
TRƢỜNG
GIẢNG VIÊN

: ThS. PHAN TUẤN TRIỀU

Bình Dƣơng 7/ 2009

ThS. Phan Tuấn Triều – ĐH Bình Dương

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: SỰ HÌNH THNH ĐẤT ...................................................................................... 1
1. Phong hoá và qu trình hình thnh đất ....................................................................................... 1
1.1. Khái niệm về đất ................................................................................................................. 1
1.2. Qu trình phong hố đá ........................................................................................................... 2
1.2.1. Khái niệm ......................................................................................................................... 2
1.2.2. Cc qu trình phong hố ........................................................................................................ 2
1.2.2.1. Phong hố lý học ............................................................................................................. 2
1.2.2.2. Phong hoá hoá học......................................................................................................... 2
1.2.2.3. Phong hoá sinh học ........................................................................................................ 3
2. Qu trình hình thnh đất ............................................................................................................ 4
2.1. Khái niệm............................................................................................................................ 4
2.2. Các yếu tố hình thnh đất ...................................................................................................... 5
3. Sự phát triển của quá trinh hionh thành đất ............................................................................. 7
4. Các chức năng của đất ............................................................................................................ 7
CHƢƠNG II: TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT ................................................................... 8
1. Đặc điểm hình thi học của đất ................................................................................................ 8
1.1. Phẫu diện đất ( trắc diện đất ) .............................................................................................. 8
1.2. Thành phần của đất.............






 

tài nguyên đất và môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài nguyên đất và môi trường - Người đăng: Đinh Hữu Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
tài nguyên đất và môi trường 9 10 770