Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý quản lý

Được đăng lên bởi phuong08-03-96
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA
________****________

BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN
Môn: Tâm lý quản lý

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thiện
Mã sinh viên: 0984010109
Lớp sinh viên: D09TXQT2

Hà Nội, tháng 05/2010

Đề 1:
Phân tích sự khác nhau giữa Hoạt động nhận thức cảm tính và Hoạt động nhận
thức lý tính.
Trả lời:
Nhận thức của con người qua 3 giai đoạn:
1. Trực quan sinh động: Đây là giai đoạn nhận thức trực tiếp đối tượng, thuần
túy là cảm giác, cảm tính, ví dụ mẳt thấy trực tiếp cái hoa hồng .
2. Tư duy lý tính: Tiếp theo là tư duy để thẩm thấu vào bản chất của đối tượng,
bằng quan sát chú tâm để nhận thức đối tượng chính xác hơn và toàn diện đưa ra
những nhận nhận xét, phán đoán về đối tượng đó. Đây là tư duy. Ví dụ quan sát
hoa đồng đã thấy và nhận xét đẹp hay xấu, hoa hồng nầy từ đâu v.v...
3. Nhận thức thực tiễn: tư duy để sử dụng đối tượng vào đời sống ích lợi thực
tiễn cho cuộc sống. Ví dụ: đem hoa hồng cắm vào bình để trang hoàng phòng
khách.
Đó là quá trình của sự nhận thức. Vì vậy nhận thức lúc nào cũng phải có chủ thể
nhận thức và đối tượng nhận thức: ai nhận thức về một cái gì. Nhận thức là hiện
tượng tâm lý mang xã hội tính.
Nhận thức cảm tính và lý tính có cùng chung đối tượng phản ánh, đó là các sự
vật; cùng chung chủ thể phản ánh đó là con người và cùng do thực tiễn quy định.
Đây là hai giai đoạn hợp thành quá trình nhận thức. Do vậy, chúng có mối quan
hệ chặt chẽ với nhau, biểu hiện: Nhận thức cảm tính là cơ sở cung cấp tài liệu
cho nhận thức lý tính; nhận thức lý tính nhờ có tính khái quát cao hiểu được bản
chất nên đóng vai trò định hướng cho nhận thức cảm tính để có thể phản ánh
được sâu sắc hơn.
Nếu nhận thức chỉ dừng lại ở giai đoạn lý tính thì con người chỉ có được những
tri thức về đối tượng. Còn bản thân tri thức đó có chân thực hay không thì chưa
khẳng định được. Muốn khẳng định, nhận thức phải trở về thực tiễn, dùng thực
tiễn làm tiêu chuẩn.
* Để phân tích quá trình nhận thức của con người ta so sánh sự khác nhau giữa
Nhận thức Cảm tính và Nhận thức Lý tính:

1

1. Nhận thức cảm tính (hay còn gọi là trực quan sinh động): là giai đoạn đầu
tiên của quá trình nhận thức. Đó là giai đoạn con người sử dụng các giác quan
để tác động vào sự vật nhằm nắm bắt sự vật ấy. Nhận thức cảm tính gồm các
hình thức sau: cảm giác, tri giác, biểu tượng.
- Cảm giác: là hình thức nhận thức cảm tính phản ánh các thuộc tính riêng lẻ của
các sự vật, hiện tượng khi chúng tác động trực tiếp vào các giác quan của con
người. Cảm ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA
________****________
BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN
Môn: Tâm lý quản lý
Họ và tên: Nguyễn Xuân Thiện
Mã sinh viên: 0984010109
Lớp sinh viên: D09TXQT2
Hà Nội, tháng 05/2010
Tâm lý quản lý - Trang 2
Tâm lý quản lý - Người đăng: phuong08-03-96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tâm lý quản lý 9 10 478