Ktl-icon-tai-lieu

Tăng cường kiểm soát chi phí tại siêu thị CO.OPMART Qui Nhơn

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
*******

NGUYỄN THỊ KIM THOA

TĂNG CƢỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI
SIÊU THỊ CO.OPMART QUY NHƠN

Chuyên ngành: Kế toán
Mã số: 60.34.30

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐÀ NẴNG – NĂM 2012

Công trình đƣợc hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Đƣờng Nguyễn Hƣng
Phản biện 1: TS. Đoàn Ngọc Phi Anh
Phản biện 2: PGS.TS Bùi Văn Dƣơng

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm
Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Đại
học Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 01 năm 2013

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
-

Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng

-

Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Để hoạt động kinh doanh đem lại hiệu quả cao nhất thì các
Doanh nghiệp phải xây dựng một hệ thống các công cụ quản lý hữu
hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường Quốc tế,
trong đó cần chú ý đến lợi nhuận mang lại mà Doanh nghiệp mong
muốn. Để đạt được mục đích thỏa mãn nhu cầu nêu trên đòi hỏi
Doanh nghiệp phải tổ chức sử dụng có hiệu quả các yếu tố đầu vào
phục vụ cho quá trình kinh doanh. Vấn đề này đã đặt ra cho Doanh
nghiệp phải xây dựng một hệ thống kiểm soát hữu hiệu.
Kiểm soát chi phí là hoạt động thiết yếu cho bất kỳ Doanh
nghiệp nào. Nhận diện được các loại chi phí, các nhân tố ảnh hưởng
đến chi phí chúng ta mới có thể kiểm soát được chi phí, từ đó đưa ra
hướng khắc phục tiết kiệm chi phí để đạt được mục tiêu sau cùng là
tăng lợi nhuận cho Doanh nghiệp.
Với những lý do trên, người viết chọn đề tài “Tăng cường
Kiểm soát chi phí tại Siêu thị Co.opMart Quy Nhơn" để nghiên cứu.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Về mặt lý luận: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát chi
phí trong Doanh nghiệp thương mại và đặc điểm của các Doanh
nghiệp Thương mại với công tác kiểm soát chi phí.
Về mặt thực tiễn: Luận văn nghiên cứu công tác kiểm soát
chi phí tại Siêu thị Co.opMart Quy Nhơn . Luận văn tập trung vào
phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý, kiểm soát chi phí tại
Siêu thị Co.opMart Quy Nhơn.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận về công tác kiểm
soát nội bộ chi phí kinh doanh trong Doanh nghiệp và thực trạngcông

2
tác kiểm soát chi phí tại Siêu thị Co.opMart Quy Nhơn.
Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu công tác kiểm
soát nội bộ chi phí kinh doanh tại Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để thực hiện việc nghiên cứu, luận văn sử dụng các phương
pháp phỏng vấn, quan sát tr...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
*******
NGUYỄN THỊ KIM THOA
TĂNG CƢỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI
SIÊU THỊ CO.OPMART QUY NHƠN
Chuyên ngành: Kế toán
Mã số: 60.34.30
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐÀ NẴNG – NĂM 2012
Tăng cường kiểm soát chi phí tại siêu thị CO.OPMART Qui Nhơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tăng cường kiểm soát chi phí tại siêu thị CO.OPMART Qui Nhơn - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tăng cường kiểm soát chi phí tại siêu thị CO.OPMART Qui Nhơn 9 10 9