Ktl-icon-tai-lieu

Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức của ĐCSVN

Được đăng lên bởi hainth68
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Câu 13: Vì sao TTDC là nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của ĐCSVN?
Bộ máy nhà XHCN là một cơ chế đồng bộ chuyên thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước
XHCN. Để bộ máy nhà nước có hiệu lực và hiệu quả trong việc quản lý xã hội thì vấn đề quan tâm hàng đầu
là phải bảo đảm cho nó có được một cơ cấu tổ chức hợp lý, một cơ chế hoạt động đồng bộ và đội ngũ cán bộ
có năng lực thực hiện những nhiệm vụ được giao. Tất cả những điều đó chỉ có thể đạt được khi xác định đúng
những nguyên tắc cơ bản làm cơ sở tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Hệ thống nguyên tắc tổ chức
và hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN rất phong phú và nhiều loại. “ tập trung dân chủ” là một trong
những nguyên tắc cơ bản nhất, có tính bao quát nhất được áp dụng cho hầu hết bộ máy nhà nước XHCN,
trong đó có Việt Nam. Để bàn về vấn đề này, trước hết phải hiểu thế nào nguyên tắc tập trung dân chủ?
1. Khái niệm nguyên tắc tập trung dân chủ
Dân chủ là hiện tượng xuất hiện từ rất sớm trong quá trình phát triển của xã hội loài người. Theo từ
điển Tiếng Việt, thì “dân chủ” được hiểu là quyền tham gia, bàn bạc vào công việc chung, tôn trọng quyền lợi
của từng thành viên trong xã hội; cũng có thể “dân chủ” được hiểu là chế độ dân chủ hoặc quyền dân chủ,
hoặc như là một chế độ chính trị theo đó quyền làm chủ thuộc về nhân dân. Trải qua quá trình hình thành và
phát triển lâu dài, Đảng cộng sản Việt Nam đã chọn con đường xã hội chủ nghĩa để phấn đấu, xây dựng đất
nước. Như vậy dân chủ là cơ sở và nguyên tắc của lãnh đạo và quản lý xã hội, điều này cũng có nghĩa là cần
phải lãnh đạo và quản lý xã hội, quản lý nhà nước nói chung là quản lý hành chính nhà nước nói riêng theo
nguyên tắc tập trung dân chủ.
Nguyên tắc tập trung dân chủ là sự kết hợp, sự thống nhất biện chứng của hai mặt tập trung và dân
chủ. Về bản chất khoa học của vấn đề này, không có sự tách rời hay đối lập giữa tập trung và dân chủ. Dân
chủ chỉ đúng nghĩa khi được thực hiện trên cơ sở của tập trung, và tập trung thực sự phải là tập trung dân chủ.
Sự nhầm lẫn và thực hiện không đúng nguyên tắc này đã tạo ra một thứ tập trung giả hiệu không trên cơ sở
dân chủ, cũng giống như cố tình tạo ra một thứ dân chủ hình thức không dựa trên cơ sở tập trung.
2, Tính tất yếu của NTTTDC xuất phát từ bản chất của Đảng CS.
- Một là, Đảng là đội tiên phong, lãnh tụ chính trị của g/c công nhân, đòi hỏi Đảng phải hết sức có tổ
chức, phải là đội ngũ có tổ chức và hình thức tổ chức chặt chẽ nhất của g/c công nhân; Đảng phải là khối
đoàn kết thốn...
Câu 13: Vì sao TTDC là nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của ĐCSVN?
Bộ máy nXHCN một chế đồng bchuyên thực hiện các chức năng nhiệm vụ của N nước
XHCN. Để bộ máy nhà nước có hiệu lực và hiệu quả trong việc quản lý xã hội thì vấn đề quan tâm hàng đầu
phải bảo đảm cho nó có được một cơ cấu tổ chức hợp lý, mt cơ chế hoạt động đồng bộ và đội ngũ cán bộ
có năng lực thực hiện những nhiệm vụ được giao. Tất cả những điều đó chỉ có thể đạt được khi xác định đúng
những nguyên tắc cơ bản làm cơ sở tổ chức và hoạt động của b máy n nước. Hệ thống nguyên tắc tổ chức
hoạt động của bộ y nhà nước XHCN rất phong phú nhiều loại. tập trung dân chủ” một trong
những nguyên tc bản nhất, tính bao quát nhất được áp dng cho hầu hết bộ máy n nước XHCN,
trong đó có Việt Nam. Để bàn về vấn đề này, trước hết phải hiểu thế nào nguyên tắc tập trung dân chủ?
1. Khái niệm nguyên tắc tập trung dân chủ
Dân chủ hiện tượng xut hiện từ rất sớm trong quá trình phát triển của xã hội loài người. Theo t
điển Tiếng Việt, thì “dân chủ” được hiểu là quyền tham gia, bàn bạc vào công việc chung, tôn trọng quyền lợi
của từng thành viên trong hội; cũng thể dân chủ” được hiểu chế độ dân chủ hoặc quyền dân chủ,
hoặc như là một chế độ chính trị theo đó quyền làm chủ thuộc về nhân dân. Tri qua quá trình hình thành
phát triển lâu dài, Đảng cộng sản Việt Nam đã chọn con đường hội chủ nghĩa để phấn đấu, xây dựng đất
nước. Như vậy dân chủ là cơ svà nguyên tắc của lãnh đạo và quản xã hội, điều này cũng nghĩa là cần
phải lãnh đạo quản xã hội, quản lý nhà nước nói chung quảnhành chính nhà nước nói riêng theo
nguyên tắc tập trung dân chủ.
Nguyên tc tập trung dân chủ sự kết hợp, sự thống nhất biện chứng của hai mặt tập trung dân
chủ. Về bản chất khoa học ca vấn đề này, không sự tách rời hay đối lập giữa tập trung dân chủ. Dân
chủ chỉ đúng nghĩa khi được thực hiện trên cơ sở của tập trung, và tập trung thực sự phải là tập trung dân chủ.
Sự nhầm lẫnthực hiện không đúng nguyên tắc này đã tạo ra một thứ tập trung giả hiệu không trên sở
dân chủ, cũng giống như cố tình tạo ra một thứ dân chủ hình thức không dựa trên cơ sở tập trung.
2, Tính tất yếu của NTTTDC xuất phát từ bản chất của Đảng CS.
- Một là, Đảng đội tiên phong, nh tụ chính trị của g/c công nhân, đòi hỏi Đảng phải hết sứctổ
chức, phải đội ngũ tổ chức hình thc tổ chức chặt chẽ nhất của g/c công nhân; Đảng phải khối
đoàn kết thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho Đảng hàng triệu người nhưng khi tiến đánh
thì chnhư một người. Thực hiện NTTTDC trong xây dựng Đảng hoạt động lãnh đạo của Đng điều
kiện bảo đảm sự thống nhất ý chí, hành động của toàn Đảng, đồng thời bảo đảm phát huy sáng kiến tính
tích cực sáng tạo của mọi tổ chức đảng và đảng viên.
Mặc khác Đảng liên minh t nguyện của những người công nhân ưu những người lao động
cùng chung chí hướng cộng sản, phấn đấu xây dựng nền dân chủ XHCN, do đó Đảng phải được tổ chức
hoạt động theo lối dân chủ mới phù hợp với bản chất g/c công nhân và mục tiêu của Đảng.
- Hai là, từ yêu cầu nhiệm vụ lịch sử của Đảng CS. Nhiệm v của ĐCS nh đạo cuộc đấu tranh
xóa bỏ áp bức, bốc lột, bất công, xây dựng CNXH và tiến tới CNCS. Nhiệm vụ vĩ đại đó rt gay go, phức tạp,
lâu dài, đòi hỏi Đảng phi tổ chức theo lối dân chủ đ phát huy mọi tiềm ng, trí tuệ, lực lượng của đảng
viên và các tổ chức trong toàn Đảng, lại vừa phải tổ chức theo lối tập trung,tổ chức chặt chẽ, thống nhất,
kỷ luật nghiêm minh mới đủ sức hoàn thành nhiệm vụ lịch sử đó.
- Ba là, từ lịch sử của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế hoạt động thực tiễn của Đảng
CSVN. Đảng cộng sn sứ mệnh lịch s lãnh đạo giai cấp công nhân nhân dân đấu tranh giành chính
quyền, xây dựng CNXH, cuối cùng đi đến giải phóng con người nói chung, thực hiện hội cộng sản văn
minh. Để thực hiện được mục đích cao cả ấy, Đảng phải có sự nhất trí cao, thống nhất tư tưởng và hành động.
Đảng phimột tổ chức đoàn kết chặt chẽ, thống nhất ý chí, thống nhất hành động, thống nhất kỷ luật. Do
đó Đảng phải được tổ chức hoạt động theo NTTTDC. Trong nh hình đấu tranh tư tưởng chính tr hiện
nay, sự đoàn kết thống nhất tư tưởng và hành động của Đảng, của giai cấp công nhân và toàn dân tộc li đặc
biệt quan trọng và cấp thiết. S đoàn kết thống nhất thực sự của Đảng là thành trì vững chắc để ngăn ngừa và
khắc phục chủ nghĩa cơ hội dưới mọi màu sắc, làm thất bại mọi mưu đồ chia rẽ, phá vỡ s thống nhất ca
Đảng, xóa bỏ CNXH.
Kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của các đảng, các nước trước đây và hiện nay đã cung cấp cho mỗi
Đảng CS công nhân, mỗi đảng viên cộng sản chân chính, những bài học quý báu: mọi thành công hoặc
Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức của ĐCSVN - Trang 2
Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức của ĐCSVN - Người đăng: hainth68
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức của ĐCSVN 9 10 855