Ktl-icon-tai-lieu

Thang máy chở hàng

Được đăng lên bởi ducminhbkhn
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§å ¸n tèt nghiÖp http://www.ebook.edu.vn
Hoμng Tr¬ng QuyÒn 1
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu 3
PhÇn I: Giíi thiÖu vÒ kÜ thuËt thang m¸y 4
Ch¬ng I: Kh¸i niÖm chung 5
I. Kh¸i niÖm chung vÒ thang m¸y 5
II. LÞch sö ph¸t triÓn cña thang m¸y 7
III. §Æc ®iÓm ®Æc trng cho chÕ ®é lµm viÖc cña hÖ truyÒn ®éng
thang m¸y 8
IV. KÕt cÊu chung cña thang m¸y 9
V. Ph©n lo¹i thang m¸y 12
VI. C¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña thang m¸y 19
VII. TÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn ®én thang m¸y 19
VIII.§Æc ®iÓm phô t¶i cña thang m¸y vµ c¸c yªu cÇu truyÒn ®éng
cho thang m¸y 22
Ch¬ng II: Ph©n tÝch vµ lùa chän ph¬ng ¸n 35
I. HÖ truyÒn ®éng chØnh tiristor ®¶o chiÒu quay 35
II. HÖ truyÒn ®éng xoay chiÒu 41
III. KÕt luËn 46
Ch¬ng III: Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ hÖ truyÒn ®éng ®iÖn vµ
®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 47
I. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ truyÒn ®éng ®iÖn 47
II. §Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 56
III . C¸c th«ng sè c¬ b¶n ¶nh hëng ®Õn ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng
kh«ng ®ång 58
IV. §iÒu chØnh tèc ®é cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé b»ng c¸ch
Thay ®æi sè ®«i cùc cña ®éng 60
PhÇn II: tÝnh to¸n, thiÕt kÕ vµ chän trang bÞ ®iÖn cho thang m¸y 63
Ch¬ng I: Chän ph¬ng ¸n thiÕt kÕ 64
I. TÝnh chän c«ng suÊt ®éng ®iÖn 64
II. TÝnh cho tiÕt diÖn c¸p ®éng lùc 68
III. TÝnh chän phanh h·m ®iÖn tõ 69
Thang máy chở hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thang máy chở hàng - Người đăng: ducminhbkhn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Thang máy chở hàng 9 10 581