Ktl-icon-tai-lieu

Thât nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay víi ph¸t triÓn vît bËc cña khoa häc kü thuËt ®· kh«ng Ýt t¹o
ra nhòngnh¶y vät vÒ mäi mÆt , ®· ®a nh©n lo¹i tiÕn xa h¬n n÷a . Trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y chóng ta ®· ®¹t ®îc mét thµnh tùu ph¸t triÓn rùc khoa häc
kü thuËt,c ngµnh nh du lÞch,dÞch vô,xuÊt khÈu,l¬ng thùc thùc phÈm sang c¸c n-
íc .....vv . §»ng sau nh÷ng thµnh tùu chóng ta ®· ®¹t ®îc,th× còng cã kh«ng Ýt vÊn
®Ò §¶ng nhµ níc ta cÇn quan t©m nh :TÖ n¹n héi,l¹m ph¸t,thÊt
nghiÖp .....Song víi h¹n chÕ cña bµi viÕt mµ chóng ta kh«ng thÓ ph©n tÝch kü tõng
vÊn ®Ò ®ang x¶y ra trong héi nh hiÖn nay ®îc.Nhng vÊn ®Ò ®îc quan
t©m hµng ®Çu ë ®©y cã lÏ lµ thÊt nghiÖp .
ThÊt nghiÖp,®ãvÊn ®Ò thÕ giíi cÇn quan t©m. BÊtmét quèc gia
nµo nÒn kinh ph¸t triÓn ®Õn ®©u ®i ch¨ng n÷a th× vÉn tån t¹i thÊt nghiÖp
®ã vÊn ®Ò kh«ng tr¸nh khái chØ ®iÒu thÊt nghiÖp ®ã ë møc ®é thÊp hay
cao th«i.Víi thêi gian kh«ng cho phÐp chÝnh thÕ bµi viÕt nµy chóng ta
chØ ®Ò cËp ®Õn thÊt nghiÖp ë ViÖt Nam.ThÊt nghiÖp , cßn kÐo theo nhiÒu
vÊn ®Ò ®»ng sau:SÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµm gi¶m nÒn kinh tÕ,sù gia t¨ng cña c¸c tÖ
n¹n héi nh cê b¹c,trém c¾p,lµm sãi mßn nÕp sèng lµnh m¹nh,ph¸ nhiÒu
mèi quan hÖ.T¹o ra sù lo l¾ng cho toµn x· héi .
Nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn thÊt nghiÖp lµ do ®©u ?
§ã lµ do :
Do tr×nh ®é häc vÊn
Tû lÖ sinh ®Î cao
Do c¬ cÊu ngµnh nghÒ kh«ng phï hîp
Do chÝnh s¸ch nhµ níc
1
Thât nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thât nghiệp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thât nghiệp 9 10 321