Ktl-icon-tai-lieu

Thay đổi cơ cấu một số ngành nhờ tham gia mạng sản xuất quốc tế Kinh nghiệm một số nước Đông Á

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 245 trang   |   Lượt xem: 1461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Đề tài cấp bộ
THAY ĐỔI CƠ CẤU MỘT SỐ NGÀNH NHỜ THAM GIA MẠNG SẢN
XUẤT QUỐC TẾ: KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG Á

Chủ trì: Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
Chủ nhiệm: Nguyễn Bình Giang

Hà Nội, 2014

TẬP THỂ TÁC GIẢ
1. Nguyễn Bình Giang, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới - Chủ biên
2. Nguyễn Hồng Bắc, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
3. Lê Việt Dũng, Học viện Khoa học Xã hội
4. Phạm Minh Hạnh, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
5. Phạm Thị Thanh Hồng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
6. Nguyễn Đình Hoàn, Học viện Tài chính
7. Lê Thị Ái Lâm, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
8. Nghiêm Thị Thủy, Học viện Tài chính
9. Trần Thị Thu Thủy, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
10. Phan Anh Tuấn, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế thế giới đã ở trong tiến trình toàn cầu hóa được hơn ba thập niên.
Cùng với tiến trình này, phân công lao động quốc tế đã chuyển từ kiểu theo chiều
ngang (mỗi nước một ngành) sang kiểu theo chiều dọc (mỗi nước một công đoạn
trong chu trình sản xuất ra một sản phẩm). Gắn với phân công lao động quốc tế kiểu
mới theo chiều dọc, buôn bán sản phẩm trung gian nội ngành càng ngày càng chiếm
tỷ trọng lớn thêm trong thương mại quốc tế, thấy rõ nhất ở khu vực Đông Á. Các
nước đang phát triển muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh như vậy,
phải tìm cách tham gia vào phân công lao động quốc tế theo chiều dọc. Muốn vậy,
họ phải có "tấm hộ chiếu" là mạng sản xuất quốc tế.
Thời gian gần đây, Đảng và Chính phủ Việt Nam cũng nhận thức được sự
cần thiết phải thay đổi cơ cấu ngành và tham gia mạng sản xuất quốc tế. Đảng yêu
cầu "đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi
chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu, chú trọng phát
triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức"; nhận định rằng "việc tham gia vào
mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các nền kinh
tế"; và đề ra định hướng: "ưu tiên phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản
phẩm có khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu...".1
Mục đích của cuốn sách nhỏ này là hưởng ứng một số nhiệm vụ cụ thể mà
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 2011-2020 đề ra, giới
thiệu khung chính sách tham gia mạng sản xuất quốc tế nhằm mục đích thay đổi cơ
cấu ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (hay ngắn gọn là nâng cấp
ngành). Hai cơ sở để làm sáng tỏ khung chính sách này là: các lý luận liên qu...
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIT NAM
Đề tài cấp b
THAY ĐỔI CƠ CẤU MT S NGÀNH NHỜ THAM GIA MNG SN
XUT QUC T: KINH NGHIM MT S ỚC ĐÔNG Á
Ch trì: Viện Kinh tế và Chính trị Thế gii
Ch nhim: Nguyễn Bình Giang
Hà Nội, 2014
Thay đổi cơ cấu một số ngành nhờ tham gia mạng sản xuất quốc tế Kinh nghiệm một số nước Đông Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thay đổi cơ cấu một số ngành nhờ tham gia mạng sản xuất quốc tế Kinh nghiệm một số nước Đông Á - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
245 Vietnamese
Thay đổi cơ cấu một số ngành nhờ tham gia mạng sản xuất quốc tế Kinh nghiệm một số nước Đông Á 9 10 932