Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường chúng khoán

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi.
ThÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam míi ra ®êi ®Çu n¨m 2000. ThuËt ng÷
“ThÞ trêng chøng kho¸n” cßn k míi mÎ ®èi víi c«ng chóng ViÖt Nam.
Trong khi ®ã ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi, thÞ trêng chøng kho¸n ®· ph¸t triÓn rÊt
s«i ®éng. §Çu t vµo thÞ trêng chøng kho¸n ®· trë nªn quan träng ®èi víi mäi
ngêi.
§Ó tham gia vµo thÞ trêng chøng kho¸n, mäi ngêi ®Òu ph¶i c¸c kiÕn
thøc nhÊt ®Þnh thÞ trêng chøng kho¸n. ThÞ trêng chøng kho¸n chØ thÓ
ph¸t triÓn ®îc nÕu cã sù tham gia ngµy cµng ®«ng cña nh÷ng ngêi cã ®Çy ®ñ
kiÕn thøc vÒ thÞ trêng chøng kho¸n. Do ®ã, kiÕn thøc cña mäi ngêi d©n vÒ thÞ
trêng chøng kho¸n ë ViÖt Nam cÇn ®îc n©ng cao. ThÞ trêng chøng kho¸n
hÊp dÉn vèn cã cña nã. kh«ng c quan träng ®èi víi nÒn kinh cña
mét níc mµ nã cßn quan träng ®èi víi mçi ngêi bëi kh¶ n¨ng ®Çu t sinh lîi
cña nã. vËy, mçi ngêi tuú theo ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng cña m×nh cÇn ph¶i
tiÕp cËn thËt nhanh ®Ó tham gia ®Çu t cã hiÖu qu¶ vµo thÞ trêng chøng khn.
ChÝnh c¸c ho¹t ®éng ®ã sÏ gãp phÇn ®a thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam ph¸t
triÓn.
2. Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi.
Do qui cña bµi viÕt thêi gian lµm bµi h¹n chÕ, cho nªn bµi viÕt
nµy chØ tËp trung ®Ò cËp vµo nh÷ng néi dung b¶n nhÊt cña thÞ trêng chøng
kho¸n. KiÕn thøc vÒ thÞ trêng chøng kho¸n rÊt lín nhng nh÷ng kiÕn thøc trong
bµi viÕt nµy còng t¬ng ®èi ®ñ ®Ó hiÓu vÒ thÞ trêng chøng khn.
phÇn nãi vÒ thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p cho thÞ trêng chøng kho¸n
ViÖt Nam, còng do ®ã nhiÒu h¹n chÕ. y, bµi viÕt nµy còng c tËp
trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt, quan träng nhÊt ®èi víi thÞ trêng chøng
kho¸n ViÖt Nam.
1
Thị trường chúng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường chúng khoán - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Thị trường chúng khoán 9 10 162