Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế bộ lọc tín hiệu số trên công nghệ fpga với công cụ matlab va EDA

Được đăng lên bởi Ca Vo
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 6261 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Bộ giáo dục vμ đμo tạo

Bộ quốc phòng

Học viện kỹ thuật quân sự
-------------------------------

Trần thanh sơn

Thiết kế bộ lọc tín hiệu số
trên công nghệ fpga với công cụ
matlab vμ eda của xilinx

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật

Hà Nội - Năm 2008

Bộ giáo dục vμ đμo tạo

Bộ quốc phòng

Học viện kỹ thuật quân sự
-------------------------------

Trần thanh sơn

Thiết kế bộ lọc tín hiệu số
trên công nghệ fpga với công cụ
matlab vμ eda của xilinx

Chuyên ngành: Tự Động Hoá
Mã số: 60 52 60

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật

Ng−ời h−ớng dẫn khoa học:
Tiến sĩ đỗ đình nghĩa

Hà Nội – Năm 2008

bộ giáo dục vμ đμo tạo

bộ quốc phòng

học viện kỹ thuật quân sự
-------------------------------

luận văn thạc sĩ kỹ thuật

Tên đề tài:
Thiết kế bộ lọc tín hiệu số
trên công nghệ fpga với công cụ
matlab vμ eda của xilinx
Chuyên ngành :
Tự Động Hoá
Mã số:
60 52 06
Ngày giao đề tài luận văn : 29-01-2008.
Ngày hoàn thành luận văn : 15-05-2008.

Ng−ời thực hiện:
Họ và tên: Trần Thanh Sơn
Lớp: Tự động hóa
Hệ đào tạo: Tập trung
Cán bộ h−ớng dẫn:
Họ và tên: Đỗ Đình Nghĩa
Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Khoá: 18

Cấp bậc: Đại tá
Đơn vị công tác: Học viện KTQS

Hà Nội - Năm 2008

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU ........………………………………………………………………….... 1
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN HIỆU VÀ CHỌN LỌC TÍN HIỆU …....... 4
1.1 Tớn hiệu tương tự (Analog) và tớn hiệu số (Digital) ...…………………... 4
1.1.1.Khỏi niệm, phõn loại tớn hiệu và hệ xử lý tớn hiệu ………….…............ 4
1.1.2 Hệ xử lý số ...... .............…………………………………………… .. 12
1.2 Cỏc bộ biến đổi tớn hiệu tớn hiệu tương tự-số (ADC)
và bộ biến đổi số-tương tự (DAC)…………………………………….. .. 19
1.2.1 Bộ biến đổi DAC :.………………………………… … …………… . 19
1.2.2 Bộ biến đổi ADC : ………………………………… ……………. . 22
1.3 Bộ lọc số và cơ sở toỏn học của nú…………………………………….... 24
1.3.1: Tổng quan về bộ lọc số: …...………………… ………………. ..... 25
1.3.2: Cụng cụ toỏn học để thiết kế bộ lọc số…………..……………….. ..... 28
Chương 2 : TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC FPGA CỦA HÃNG XILINX
VÀ PHẦN MỀM HỖ TRỢ THIẾT KẾ WEBPACK ISE…........ 32
2.1 Tổng quan về cấu trỳc FPGA của XILINX…………………………. .... 32
2.1.1. Sự hỡnh thành và phỏt triển của FPGA và CPLD.…………….. ........ 32
2.1.2. Giới thiệu cỏc họ thiết bị của Xilinx……………………… …………. 38
2.1.3. Cấu trỳc FPGA của hóng Xilinx …………………………………….. 44
2.2 Phần mềm thiết kế WEBPACK ISE…………………………… ............ 52
2.2.1. Giới thiệu sơ lược:………………………… ………… ……… …... 52
2.2.2. Cụng cụ thiết kế:………………………………… …… ……………. 52
2.2.3. Lừi sở hữu trớ tuệ của Xilinx ( IP_Core ):………………………….. ... 55
2.2.4. G...
Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o Bé quèc phßng
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
-------------------------------
TrÇn thanh s¬n
ThiÕt kÕ bé läc tÝn hiÖu sè
trªn c«ng nghÖ fpga víi c«ng cô
matlab vμ eda cña xilinx
LuËn v¨n th¹c sÜ kü thuËt
Hµ Néi - N¨m 2008
Thiết kế bộ lọc tín hiệu số trên công nghệ fpga với công cụ matlab va EDA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế bộ lọc tín hiệu số trên công nghệ fpga với công cụ matlab va EDA - Người đăng: Ca Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Thiết kế bộ lọc tín hiệu số trên công nghệ fpga với công cụ matlab va EDA 9 10 937