Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG

Được đăng lên bởi Hạt Giống Phù Sa
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1430 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chọn vật liệu chế tạo.
Bánh nhỏ: Thép 45 thường hóa

[Bảng 3-6 TKCTM]

 b = 580 N/mm

2

 ch = 290 N/mm
HB = 200 (giả thuyết đường kính phôi 100-300 mm)
Bánh lớn: Thép 35 thường hóa

 b = 480 N/mm

[Bảng 3-8 TKCTM]
2

 ch = 240 N/mm

2

HB = 160 (giả thiết đường kính phôi từ 300-500 mm)
Định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép

1.

Ứng suất tiếp xúc cho phép
Số chu kỳ tương đương của bánh lớn:
3

 Mi 
 
Ntđ2 = 60.u  M max  ni Ti
Trong đó

[CT 3-4 TKCTM]

M i: momen xoắn

ni: số vòng quay trong một phút ni=15vg/ph
Ti : tổng số giờ bánh răng làm việc ở chế độ i.
Mmax : momen lớn nhất tác dụng lên bánh răng
=> Ntđ2=60.15.5.300.16.[(0,8)3.2 + 13.12+ (0,9)3.2]

31,38.107 > N0 = 107

Số chu kỳ làm việc tương đương của bánh nhỏ:
Ntđ1 = Ntđ2 . i = 31,38.107.107.2,5=78,46.107> N0 = 107
Do đó hệ số chu kỳ ứng suất k’N của cả hai bánh điều bằng 1
Ứng suất tiếp xúc cho phép của bánh lớn:



tx2

=[



Notx

].kN’

[Bảng 3-9,TKCTM]

Với [ Notx] - ứng suất tiếp xúc cho phép khi bánh răng làm việc lâu dài



==> tx2 = 2,6.170 = 416 (N/mm2)
Ứng suất tiếp xúc cho phép của bánh nhỏ:



tx1

= 2,6.200 = 520 (N/mm2)

[Bảng 3-9,TKCTM]

Để tính sức bền ta dùng trị số nhỏ là



tx2

= 442 (N/mm2)

Ứng suất uốn cho phép.
Số chu kỳ tương đương của bánh lớn:
m

 Mi 



Ntđ2 = 60.u  M max  ni Ti

[C.T 3-8 TKCTM]

Với m là bậc đường cong mỏi uốn, ở đây lấy m

6

==> Ntđ2= 5.300.16.60.8,48.[(0,8)6.2+ 16.12 + (0,9)6.2]
Số chu kỳ tương đương của bánh nhỏ:
Ntđ1 = Ntđ2 . i = 293,4.106.2,5= 733,5.106
Ta thấy Ntđ1 và Ntđ2 đều lớn hơn N0 = 5.106 do đó kN” = 1

293,4.106

Giới hạn mỏi uốn của thép 45
= 0,43.  = 0,43.600 = 258 (N/mm )

Giới hạn mỏi uốn của thép 35
-1



-1

2

b

= 0,43.



b

= 0,43.500 = 215 (N/mm2)

Hệ số an toàn n = 1,5; hệ số tập trung ứng ở chân răng

K  = 1,8

Vì ứng suất uốn thay đổi theo chu kỳ mạch động nên để tính ứng suất uốn cho phép theo:

(1,4 1,6)  1.k " 
[  ]u =
n.K

[CT 3-5 TKCTM]

1,5.258

143,3 N/mm 2
[  ]u1 1,5.1,8

Bánh nhỏ:

1,5.215

119,4 N/mm 2
1,5.1,8



Bánh lớn:
[ ]u2
Sơ bộ lấy hệ số tải trọng: K = Ktt.Kđ = 1,3
Hệ số chiều rộng bánh răng:
Tính khoảng cách trục:

b
 A  0,4 (bộ truyền chịu tải trọng trung bình)
A
2

 1,05.106  KN
3 

A (i + 1)     tx .i   A .i

[CT 3-9 TKCTM]

 1,05.10 6  1,3.0.19
3 

165
A  (2,5 + 1)  416.2,5  0,4.8,48
mm

Lấy khoảng cách trục: A = 166 mm

Tính vận tốc vòng của bánh răng và chọn cấp chính xác chế tạo bánh răng

2.

Vận tốc vòng:

 .d 2 ....
Chọn vật liệu chế tạo.
Bánh nhỏ: Thép 45 thường hóa [Bảng 3-6 TKCTM]
b
= 580 N/mm
2
ch
= 290 N/mm
HB = 200 (giả thuyết đường kính phôi 100-300 mm)
Bánh lớn: Thép 35 thường hóa [Bảng 3-8 TKCTM]
b
= 480 N/mm
2
ch
= 240 N/mm
2
HB = 160 (giả thiết đường kính phôi từ 300-500 mm)
1. Định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép
Ứng suất tiếp xúc cho phép
Số chu kỳ tương đương của bánh lớn:
N
tđ2
= 60.u
3
max
M
M
i
n
i
T
i
[CT 3-4 TKCTM]
Trong đó M
i
: momen xoắn
n
i
: số vòng quay trong một phút n
i
=15vg/ph
T
i
: tổng số giờ bánh răng làm việc ở chế độ i.
M
max
: momen lớn nhất tác dụng lên bánh răng
=> N
tđ2
=60.15.5.300.16.[(0,8)
3
.2 + 1
3
.12+ (0,9)
3
.2] 31,38.10
7
> N
0
= 10
7
THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG - Trang 2
THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG - Người đăng: Hạt Giống Phù Sa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG 9 10 126