Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống lái trợ lực điện

Được đăng lên bởi duythanh24h
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 8255 lần   |   Lượt tải: 86 lần
Trƣờng ĐH Sƣ Phạm Kỹ Thuật

Đồ Án Tốt Nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
BỘ MÔN: ĐIỆN TỬ Ô TÔ

---------------o0o---------------

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC ĐIỆN
Giáo viên hƣớng dẫn:

Võ Xuân Thành

Sinh viên thực hiện :

1. Dƣơng Văn Yên

MSSV: 10305086.

2. Nguyễn Tấn Nhật

MSSV: 10305050.

Khoa: Cơ Khí Động Lực
Lớp: 103050
Khóa: 2010 - 2012
I. NỘI DUNG.
 Thiết kế, chế tạo ,mạch điều khiển lái trợ lực điện
 Chế tạo mô hình lái trợ lực điện Suzuki
 Phân tích ,hƣớng dẫn sử dụng hệ thống trên mô hình
II. Ngày giao đề tài:

06/09/2011

III. Ngày hoàn thành:

07/01/2011

TP. HCM, Ngày

Tháng

Năm 2012.

Chủ nhiệm bộ môn.

TP. HCM, Ngày Tháng

Năm 2012

Giáo viên hương dẫn.

Võ Xuân Thành

Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện.

Trang 1

Trƣờng ĐH Sƣ Phạm Kỹ Thuật

Đồ Án Tốt Nghiệp

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........
Trƣờng ĐH Sƣ Phạm Kỹ Thuật Đồ Án Tốt Nghiệp
Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện. Trang 1
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM K THUT TP. HCM
KHOA: CƠ KHÍ ĐNG LC
B MÔN: ĐIN T Ô TÔ
---------------o0o---------------
NHIM V ĐỒ ÁN TT NGHIP
ĐỀ TÀI: THIT K, CH TO MÔ HÌNH H THNG LÁI TR LỰC ĐIỆN
Giáo viên hƣớng dn: Võ Xuân Thành
Sinh viên thc hin : 1. Dƣơng Văn Yên MSSV: 10305086.
2. Nguyn Tn Nht MSSV: 10305050.
Khoa: Cơ Khí Động Lc
Lp: 103050
Khóa: 2010 - 2012
I. NI DUNG.
Thiết kế, chế to ,mạch điều khin lái tr lực điện
Chế to mô hình lái tr lc đin Suzuki
Phân tích ,hƣớng dn s dng h thng trên mô hình
II. Ngày giao đề tài: 06/09/2011
III. Ngày hoàn thành: 07/01/2011
TP. HCM, Ngày Tháng Năm 2012. TP. HCM, Ngày Tháng Năm 2012
Ch nhim bn. Giáo viên hương dn.
Võ Xuân Thành
Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống lái trợ lực điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống lái trợ lực điện - Người đăng: duythanh24h
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống lái trợ lực điện 9 10 656