Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí

Được đăng lên bởi Anh Phung
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2200 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Trường: Đại Học Điện Lực

Khoa: Hệ thống Điện

Bộ môn: Cung Cấp Điện

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, trong xu thế hội nhập, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đang
diễn ra một cách mạnh mẽ. Trong quá trình phát triển đó, điện năng đóng vai trò rất
quan trọng. Nó là một dạng năng lượng đặc biệt, có rất nhiều ưu điểm như: dễ chuyển
hóa thành các dạng năng lượng khác( như cơ năng, hóa năng, nhiệt năng…), dễ dàng
truyền tải và phân phối… Do đó ngày nay điện năng được sử dụng rộng rãi trong hầu
hết các lĩnh vực của đời sống, Cùng với xu hướng phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế,
đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, nhu cầu sử dụng điện năng trong các lĩnh
vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ,… tăng lên không ngừng. Để đảm bảo những
nhu cầu to lớn đó, chúng ta phải có một hệ thống cung cấp điện an toàn và tin cậy.
Với: “Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí”, sau một thời gian làm
đồ án, dưới sự hướng dẫn của thầy

Th.s Nguyễn Phúc Huy và tài liệu tham khảo

không thể thiếu của TS. Trần Quang Khánh :
-

Hệ thống cung cấp điện : Ts. Trần Quang Khánh
Bài tập cung cấp điện : Ts. Trần Quang Khánh

Đến nay, về cơ bản em đã hoàn thành nội dung đồ án môn học này. Do trình độ và thời
gian có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự chỉ bảo,
châm chước, giúp đỡ của các thầy cô để bài làm này của em được hoàn thiện hơn.
Đồng thời giúp em nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhiệm vụ công tác sau này.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, tháng 06 năm 2011

Sinh viên thực hiện
Nguyễn Danh Đức
Đ3-H1

Sinh viên: Nguyễn Danh Đức- Đ3H1Page 1

Trường: Đại Học Điện Lực

Khoa: Hệ thống Điện

Bộ môn: Cung Cấp Điện

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN
Đồ án 1

Thiết kế cung cấp điện cho một phân xưởng sản xuất công nghiệp
Sinh viên: NGUYỄN DANH ĐỨC
Lớp
: Đ3-H1
Tên đồ án: Phân xưởng cơ khí N0 3
Thời gian thực hiện:
A.
Dữ liệu (Đã tra theo Tên và Họ)
Thiết kế mạng điện cung cấp cho một phân xương cơ khí vói số liệu sau:
Tỉ lệ phụ tải điện I & II là 85% . Hao tổn điện áp cho phép trong mạng điện hạ áp
ΔUcp = 3,5%, Hệ số công suất cần nâng lên là cosφ = 0,90. Hệ số chiết khấu i= 12%,
Thời gian sử dụng công suất cực đại TM = 4680 (h). Công suất ngắn mạch tại điểm đấu
điện Sk =12,48 MVA; Thời gian tồn tại của dòng ngắn mạch tk= 2,5 s. Khoảng cách từ
nguồn đến phân xưởng L= 73,6 m. Chiều cao nhà xưởng H= 4,3 m. Giá thành tổn thất
điện năng c∆= 1000 đ/kWh; suất thiệt hại do mất điện gth = 7500 đ/kWh. Đơn giá tụ bù
là 200×103 đ/k...
Trng: Đại Hc Đin Lc Khoa: H thng Đin B môn: Cung Cp Đin
Sinh viên: Nguyn Danh Đức- Đ3H1 http://www.ebook.edu.vn Page 1
LI NÓI ĐẦU
Ngày nay, trong xu th hi nhp, quá trình công nghip hóa hin i hóa t nc ang
din ra mt cách mnh m. Trong quá trình phát trin ó, in nng óng vai trò rt
quan trng. Nó là mt dng nng lng c bit, có rt nhiu u im nh: d chuyn
hóa thành các dng nng lng khác( nh c nng, hóa nng, nhit nng…), d dàng
truyn ti và phân phi… Do
ó ngày nay in nng c s dng rng rãi trong hu
ht các lnh vc ca i sng, Cùng vi xu hng phát trin mnh m ca nn kinh t,
i sng xã hi ngày càng c nâng cao, nhu cu s dng in nng trong các lnh
vc công nghip, nông nghip, dch v,… tng lên không ngng.  m bo nhng
nhu cu to ln ó, chúng ta phi có m
t h thng cung cp in an toàn và tin cy.
Vi: “Thit k h thng cung cp in cho phân xng c khí”, sau mt thi gian làm
 án, di s hng dn ca thy Th.s Nguyn Phúc Huy và tài liu tham kho
không th thiu ca TS. Trn Quang Khánh :
- H thng cung cp in : Ts. Trn Quang Khánh
- Bài tp cung cp in : Ts. Trn Quang Khánh

n nay, v c bn em ã hoàn thành ni dung  án môn hc này. Do trình  và thi
gian có hn nên không th tránh khi nhng thiu sót, em rt mong c s ch bo,
châm chc, giúp  ca các thy cô  bài làm này ca em c hoàn thin hn.
ng thi giúp em nâng cao trình  chuyên môn, áp ng nhim v công tác sau này.
Em xin chân thành cm n !
Hà Ni, tháng 06 nm 2011
Sinh viên thc hin
Nguyn Danh Đức
Đ
3-H1
thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí - Người đăng: Anh Phung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí 9 10 793