Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế cung điện cho trường đại học

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1995 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đồ án cung cấp điện
Lê Phong Phú

GVHD: Ths.

THIẾT KẾ CUNG ĐIỆN CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ ĐỊA ĐIỂM THIẾT KẾ
1. Sơ đồ mặt bằng

Nhà B1, 5 tầng
200m2/tầng

Nhà A1, 4
tầng,
200m2/tần
g

Khu hành chính,
nhà B2,3
tầng,300m2/tầng

Nhà A2, 4
tầng,
200m2/tần
g

Nhà A3,
4 tầng,
200m2/tầ
ng

Nhà B3, 5 tầng,
300m2/ tầng

Nhà A4, 4
tầng,
200m2/tần
g
Nhà ăn-căn tin,
300m2

Nhà xe GV,
200m2

Nhà xe, 300m2

2. Danh mục phụ tải
- Nhà A1: 4 tầng, tầng dưới là 8 văn phòng, 3 tầng trên là lớp học, mỗi tầng
-

bố trí 6 lớp học với diện tích tự phân chia.
Nhà A2: 4 tầng dưới là 4 xưởng thực tập cơ khí có Pđ = 100kW, tầng 2 là 8
phòng thí nghiệm với Pđ = 20kW/phòng; 2 tầng trên là lớp học, mỗi tầng

-

bố trí 6 lớp học với diện tích tự phân chia.
Nhà A3,A4: 4 tầng, các tầng đều là lớp học, mỗi tầng bố trí 6 lớp học với
diện tích tự phân chia.

Nhóm 22

Page 1

Đồ án cung cấp điện
Lê Phong Phú

GVHD: Ths.

-

Nhà B1: 5 tầng, tầng dưới là văn phòng , 4 tầng trên là lớp học, mỗi tầng

-

bố trí 6 lớp học với diện tích tự phân chia.
Nhà B2: 3 tầng , các tầng trên là văn phòng với diện tích tự phân chia.
Nhà B3: 5 tầng, tầng dưới là văn phòng 4 tầng trên là lớp học , mỗi tầng bố
trí 6 lớp học với diện tích tự phân chia.

CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH TÍNH TOÁN PHỤ TẢI
Nhóm 22

Page 2

Đồ án cung cấp điện
Lê Phong Phú

GVHD: Ths.

1. Nhà A1:
Diện tích 10 x 20m - với 4 tầng.
Tầng 1: 8 văn phòng, mỗi văn phòng gồm diện tích 25m2.
Chiếu sáng: lấy p0= 20W/m2, cos= 0,8.
 Pcs = P0 x S = 20 x 25 = 500 W.
Làm mát: lắp 1 máy lạnh 1 HP có công suất Plm= 736 W.
Ổ cấm dự phòng: Pdp =1000 W
Tổng công suất cho một văn phòng.
PVP = Pcs + Plm+ Pdp = 500 + 736 + 1000 = 2236 W.
Tổng công suất tầng 1.
Ptầng1 = PVP x 8 = 2236 x 8 = 17,88 kW.
3 tầng trên: mỗi tầng có 6 lớp học ( 6 x 3 = 18 phòng ) với diện tích 30m2/phòng,
gồm có:
Chiếu sáng: lấy p0 = 15W/m2.
 Pcs = P0 x S = 15 x 30 = 450 W.
Làm mát: 5m2/quạt, loại 75W
Plm = 6 x 75 = 450 W.
Ổ cắm dự phòng: Pdp = 500 W
Ptt 1 phòng= Pcs + Plm+ Pdp = 450 + 450 + 500 = 1,4 kW.
Công suất 3 tầng.
 Ptt 3 tầng = 1,4 x 18 = 25,2 kW.
Công suất của nhà A1
PttA1 = 25,2 + 17,88 = 43,08 kW.
2. Nhà A2
Diện tích 10 x 20m = 200m2 - với 4 tầng.
Tầng 1: có 4 phân xưởng cơ khí với diện tích 50m2/xưởng
Khu vực xưởng thực tập cơ khí có Pđ = 100kW, tra bảng ta được knc = 0,4.
PCK = knc x Pđ = 0,4 x 100 = 40kW.
Chiếu sáng: lấy p0 = 12W/m2.
 Pcs = P0 x S = 12 x 50 = 1000 W.
Làm mát: 5m2/quạt, loại 75W
Plm = 10 x 75 = 750 W.
Ổ cắm dự phòng: Pdp = 2000...
Đồ án cung cấp điện GVHD: Ths.
Lê Phong Phú
THIẾT KẾ CUNG ĐIỆN CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ ĐỊA ĐIỂM THIẾT KẾ
1. Sơ đồ mặt bằng
2. Danh mục phụ tải
- Nhà A1: 4 tầng, tầng dưới là 8 văn phòng, 3 tầng trên là lớp học, mỗi tầng
bố trí 6 lớp học với diện tích tự phân chia.
- Nhà A2: 4 tầng dưới là 4 xưởng thực tập cơ khí có P
đ
= 100kW, tầng 2 là 8
phòng thí nghiệm với Pđ = 20kW/phòng; 2 tầng trên là lớp học, mỗi tầng
bố trí 6 lớp học với diện tích tự phân chia.
- Nhà A3,A4: 4 tầng, các tầng đều là lớp học, mỗi tầng bố trí 6 lớp học với
diện tích tự phân chia.
Nhóm 22 Page 1
Nhà B1, 5 tầng
200m
2
/tầng
Khu hành chính,
nhà B2,3
tầng,300m
2
/tầng
Nhà B3, 5 tầng,
300m
2
/ tầng
Nhà A1, 4
tầng,
200m
2
/tần
g
Nhà A2, 4
tầng,
200m
2
/tần
g
Nhà A3,
4 tầng,
200m
2
/tầ
ng
Nhà A4, 4
tầng,
200m
2
/tần
g
Nhà ăn-căn tin,
300m
2
Nhà xe, 300m
2
Nhà xe GV,
200m
2
Thiết kế cung điện cho trường đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế cung điện cho trường đại học - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Thiết kế cung điện cho trường đại học 9 10 978