Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế dụng cụ cắt

Được đăng lên bởi Hoang Pham
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2467 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bài tập lớn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CƠ KHÍ

Giảng viên hướng dẫn : PHÙNG XUÂN SƠN
Sinh viên thực hiện
: PHẠM VĂN HOÀNG
Lớp
:CĐ-ĐH CK1-K8
MHSSV
0874010043

Sinh viên: Phạm Văn Hoàng
Lớp: CĐ - ĐH CK1 - K8

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bài tập lớn

Bµi 1: THIÕT KÕ DAO TIÖN §ÞNH H×NH

Bài 1: Thiết kế dao tiện định
hình .
HÌNH 1

`

40
36
30
25
20
6
4

- VËt liÖu gia c«ng:
ThÐp 45 cã b = 750
N/mm2
Yªu cÇu:
- ThiÕt kÕ dông cô c¾t.
- ThiÕt kÕ dìng kiÓm tra vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra.
- LËp quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng (S¬ ®å g¸ ®Æt: ®Þnh vÞ, kÑp chÆt, m¸y,
dông cô gia c«ng) (kh«ng tÝnh chÕ ®é c¾t).
- Ph¬ng ph¸p mµi dao
Ø24

Ø15

Ø20

45°

Ø14

Ø24

1x45°

1.1 Phân tích chi tiết gia công :
Chi tiêtgia công làm từ thép C45, σb = 750 N/mm2 .Chi tiết gia công có hình
dạng không quá phức tạp. Đây là chi tiết dạng trụ bậc tròn xoay bao gồm các
bề mặt trụ tròn xoay và bề mặt côn. Chi tiết có profil đơn giản, chiều sâu
profil nhỏ, chiều dài chi tiết ngắn. Ta chọn dao tiện định hình hình lăng trụ để
gia công vì dễ chế tạo hơn và gia công chi tiết có độ chính xác cao hơn. Dao
tiện định hình lăng trụ có độ cứng vững cao hơn dao tiện định hình hình tròn

đồng thời dao lăng trụ chỉ gây ra sai số ∆1. Do không yêu cầu độ chính xác
quá cao nên để đơn giản ta chọn gá dao thẳng để gia công chi tiết đã cho.
1.2 chọn vât liệu làm dao:
Chọn vật liệu làm dao: Do dao làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, lực cắt
Sinh viên: Phạm Văn Hoàng
Lớp: CĐ - ĐH CK1 - K8

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bài tập lớn

lớn, nhiệt cắt lớn, ma sát lớn vì vậy cần chọn vật liệu làm dao có độ cứng cao,
độ bền cơ học cao và khả năng chịu mài mòn tốt. Với vật liệu chi tiết gia công
là C45 có σb = 750 N/mm2 ta chọn vật liệu làm dao là thép gió P18.
1.3 Chọn điểm cơ sở:
Để thuận tiện cho việc tính toán ta chọn điểm cơ sở theo nguyên tắc: Điểm
cơ sở là điểm nằm ngang tâm chi tiết và xa chuẩn kẹp nhất. Vì vậy ta chọn
điểm 1 làm điểm cơ sở.
1.4 Chọn góc trước γ và góc sau α:

Ta lÊy =12





gãc sau thêng chän =1015


2.Gãc tríc :



1. Gãc sau :
Víi dao tiÖn ®Þnh h×nh l¨ng trô



Gãc tríc cña dao tiÖn ®Þnh h×nh phô 
thuéc vµo c¬ tÝnh cña vËt liÖu gia

c«ng, trÞ sè ®îc tra theo b¶ng 2.4,víi vËt liÖu gia c«ng lµ thÐp C45,cã giíi h¹n
bÒn b = 750N/mm2theo b¶ng tra ta ®îc=20 25 , chän =25.
1.5 Tính toán chiều cao profil dao:
Chän ®iÓm c¬ së: §iÓm c¬ së ®îc chän lµ mét ®iÓm n»m ngang t©m

chi tiÕt nhÊt hay xa chuÈn kÑp cña da...
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nộ i Bài tập lớn
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CƠ KHÍ
Giảng viên hướng dẫn : PHÙNG XUÂN SƠN
Sinh viên thực hiện : PHẠM VĂN HOÀNG
Lớp :CĐ-ĐH CK1-K8
MHSSV 0874010043
Sinh viên: Phạm Văn Hoàng
Lớp: CĐ - ĐH CK1 - K8
Thiết kế dụng cụ cắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế dụng cụ cắt - Người đăng: Hoang Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Thiết kế dụng cụ cắt 9 10 413