Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI

Được đăng lên bởi duoc-bka
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1060 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án chi tiết máy.

Đề số 2/2_Thiết kế hệ dẫn động băng tải

BẢN THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY
THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI
_____________________________
A.

Chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền
Thông số đầu vào: thiết kế hệ dẫn động băng tải.
Lực kéo băng tải: F= 1610 (N)
Vận tốc băng tải: V= 0,76 (m/s)
Đường kính tang: D= 240 (mm)
Thời hạn phục vụ: lh=12500 (giờ)
Số ca làm việc: soca= 3 (ca)
Góc nghiêng đường nối tâm bộ truyền ngoài β=45o
Đặc tính làm việc: va đập nhẹ
Bánh răng chủ động: nghiêng phải

1)

Công suất làm việc:
F.V

Plv = 1000 =
2)

1610.0,76
= 1,224 (kw)
1000

Hiệu suất hệ dẫn động:
3

η=ηbr ( tv ). ηOL. η đ ( x ) η

kn

2.3

Trong đó,tra bảng B 19 [1] ta được:
-Hiệu suất bộ truyền bánh rang: ηbr= 0.97
-Hiệu suất bộ truyền đai (xích chọn BT để hở): ηđ=0.96
-Hiệu suất ổ lăn; ηOL=0.99 (che kín)
-Hiệu suất khớp nối: ηkn=1
3
=> η= ηbr ( tv ). η OL. ηđ ( x ) ηkn= 0,97.0,993.0,96.1= 0,904

3)

Công suất cần thiết trên trục đông cơ:
Pyc=

4)

1,224
0,904 = 1,354 (kw)

Số vòng quay trên trục công tác:
nlv=

5)

P lv
η =

60000. V
πD

=

60000.0,76
3,14.240 = 60,51 (v/phút)

Chọn tỉ số truyền sơ bộ:

GVHD: Đỗ Đức Nam. SVTH:Trần Ngọc Dược-Lớp KTCKĐL1-K55

Page 1

Đồ án chi tiết máy.

Đề số 2/2_Thiết kế hệ dẫn động băng tải

2.4
Theo bảng B 21 [1]

usb= uđ.ubr
chọn sơ bộ:

-Tỉ số truyền bộ truyền đai (dẹt): Uđ=3
-Tỉ số truyền bánh răng:Ubr=4
=> usb=uđ.ubr=3.4=12
6)

Số vòng quay sơ bộ trên trục đông cơ

7)

nsb=nlv.usb=60,51.12=726,12 (v/ph)
Tính số vòng quay đồng bộ của động cơ:
t
Chọn nđb =750 (v/ph)

Chọn động cơ:

8)

Tra bảng ở phụ lục trong tài liệu[1],chọn đông cơ thỏa mãn điều:

{

nbđb=ntđn=750( v / p)
P cfđc ≥ P yc =1,354 ( kw )

Ta được động cơ với các thông số sau:

{

Kí hiệu động cơ :4 A 100 L 8 Y 3
Pcfđc =1,5(kw)
v
n đc=698
ph
d đc =28(mm)

9)

( )

Phân phối tỉ số truyền:
nđc
698
Tỉ số truyền của hệ: uch= nlv = 60,51 = 11,535

Chọn tỉ số truyền của hộp giảm tốc: ubr=4

u ch

Tỉ số truyền của bộ truyền ngoài: Uđ= u br =
Ta có :

11,535
= 2,884
4

{

u ch=11,535
ubr=4
uđ =2,884

10) Tính các thông số trên trục
Công suất trên trục công tác:
GVHD: Đỗ Đức Nam. SVTH:Trần Ngọc Dược-Lớp KTCKĐL1-K55

Page 2

Đồ án chi tiết máy.

Đề số 2/2_Thiết kế hệ dẫn động băng tải

Pct= Plv= 1,224 (kw)

Công suất trên trục ІІ:

Pct
ηoL . ηkn

PII=

1,224

= 0,99.1 =¿ 1,236 (kw)

Công suất trên trục I:

PII
PI= ηoL . ηbr

Công suất trên động cơ:

=

PI

1,236
=¿
1,287 (kw)
0,99.0,96

1,287

Pđc= ηoL . ηđ = 0,99.0,96 = 1,354 (kw)
Số vòng quay ...
Đ án chi ti t máy. Đ s 2/2_Thi t k h d n đ ng băng t i ế ế ế
B N THUY T MINH Đ ÁN MÔN H C CHI TI T MÁY
THI T K H D N Đ NG BĂNG T I
_____________________________
A. Ch n đ ng c và phân ph i t s truy n ơ
Thông s đ u vào: thi t k h d n đ ng băng t i. ế ế
L co băng t i: F= 1610 (N)
V n t c băng t i: V= 0,76 (m/s)
Đ ng kính tang: D= 240 (mm)ườ
Th i h n ph c v : l
h
=12500 (gi )
S ca làm vi c: soca= 3 (ca)
Góc nghiêng đ ng n i tâm b truy n ngoài =45ườ β
o
Đ c tính làm vi c: va đ p nh
Bánh răng ch đ ng: nghiêng ph i
1) Công su t làm vi c:
P
lv
=
F . V
1000
=
1610.0,76
1000
= 1,224 (kw)
2) Hi u su t h d n đ ng:
η=η
br
(
tv
)
.
η
OL.
3
η
đ
(
x
)
η
kn
Trong đó,tra b ng B
2.3
19
[1] ta đ c:ượ
-Hi u su t b truy n bánh rang: η
br
= 0.97
-Hi u su t b truy n đai (xích ch n BT đ h ): η
đ
=0.96
-Hi u su t lăn; η
OL
=0.99 (che kín)
-Hi u su t kh p n i: η
kn
=1
=> =η
η
br
(
tv
)
.
η
OL.
3
η
đ
(
x
)
η
kn
= 0,97.0,99
3
.0,96.1= 0,904
3) Công su t c n thi t trên tr c đông c : ế ơ
P
yc
=
P lv
η
=
1,224
0,904
= 1,354 (kw)
4) S vòng quay trên tr c công tác:
n
lv
=
60000. V
π D
=
= 60,51 (v/phút)
5) Ch n t s truy n s b : ơ
GVHD: Đ Đ c Nam. SVTH:Tr n Ng c D c-L p KTCKĐL1-K55 ượ Page 1
THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI - Người đăng: duoc-bka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI 9 10 633