Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÔ ĐẶC HAI NỒI XUÔI CHIỀU ỐNG TUẦN HOÀN TRUNG TÂM

Được đăng lên bởi huyxoan8
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 2530 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Trường ĐH Công Nghiệp HN

Đồ án môn học QTTB CNHH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
HÓA HỌC
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÔ ĐẶC HAI NỒI XUÔI CHIỀU
ỐNG TUẦN HOÀN TRUNG TÂM

SVTH: Nguyễn Thị Nhài_0641120241
Lớp hóa 4-k6
GVHD: Phan Thị Quyên

Hà Nội 2014

GVHD:Phan Thị Quyên

1

SVTH: Nguyễn Thị Nhài

Trường ĐH Công Nghiệp HN

Đồ án môn học QTTB CNHH

MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN........................................................................................4
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG.......................................................................................6
1.1. Tổng quan về cô đặc.........................................................................................6
1.1.1. Tính chất chung của CaCl2...................................................................6
1.1.2. Ứng dụng của dung dịch CaCl2............................................................6
1.2. Tổng quan về cô đặc.........................................................................................9
1.2.1. Khái niệm...............................................................................................9
1.2.2. Các phương pháp cô đặc.....................................................................10
1.2.3. Cấu tạo thiết bị cô đặc.........................................................................12
1.2.4. Nhiệm vụ thiết kế.................................................................................12
PHẦN II: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH....................................................................17
2.1. Xác định lượng hơi thứ bốc ra trong toàn bộ hệ thống:..................................17
2.2. Xác định lượng hơi thứ bốc ra từ mỗi nồi:....................................................17
2.3. Xác định nồng độ cuối của dung dịch tại từng nồi........................................17
2.4. Tính chênh lệch áp xuất chung của hệ thống..................................................18
2.5. Xác định áp suất và nhiệt độ hơi đốt cho mỗi nồi...........................................18
2.6. Tính nhiệt độ và áp suất hơi thứ ra khỏi từng nồi:..........................................19
2.7. Tính tổn thất nhiệt độ cho từng nồi:................................................................20
2.7.1. Tổn thất nhiệt độ do áp suất thuỷ tĩnh tăng cao  i”.........................20
2.7.2. Tính tổn thất nhiệt độ do nồng độ  i:...............................................22
2.7.3. Tổn ...
 





 !"#$ 
"%&
 !"#$$%!%#$
&'()#*+"
,-.)/
0%!$#
,-.)/ $ 
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÔ ĐẶC HAI NỒI XUÔI CHIỀU ỐNG TUẦN HOÀN TRUNG TÂM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÔ ĐẶC HAI NỒI XUÔI CHIỀU ỐNG TUẦN HOÀN TRUNG TÂM - Người đăng: huyxoan8
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÔ ĐẶC HAI NỒI XUÔI CHIỀU ỐNG TUẦN HOÀN TRUNG TÂM 9 10 73