Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế hệ thống lái trên xe du lịch

Được đăng lên bởi phungtuutc
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 1 lần
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
trêng ®¹i häc b¸ch khoa

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp -Tù do - H¹nh phóc

hµ néi

nhiÖm Vô
thiÕt kÕ tèt nghiÖp
Hä vµ tªn : NGuyÔn §øc Thµnh
Líp
: «t«
Kho¸ : 46
Ngµnh
: C¬ KhÝ - ¤t«
1. §Ò tµi thiÕt kÕ:
ThiÕt kÕ hÖ thèng l¸i cho xe du lÞch cã trî lùc.
2. C¸c sè liÖu ban ®Çu:
Tham kh¶o xe TOYOTA COROLLA
3. Néi dung c«ng viÖc:
3.1 ThuyÕt minh tÝnh to¸n:
3.1.1 Tæng quan vÒ hÖ thèng l¸i
3.1.2 ThiÕt kÕ tÝnh to¸n hÖ thèng l¸i
3.1.2.1 TÝnh to¸n thiÕt kÕ dÉn ®éng l¸i
3.1.2.2 TÝnh to¸n thiÕt kÐ c¬ cÊu l¸i
3.1.2.3 TÝnh to¸n thiÕt kÕ trî lùc l¸i
3.1.3 X©y dùng qui tr×nh gia c«ng chi tiÕt ®iÓn h×nh
3.1.4 X©y dùng qui tr×nh l¾p r¸p, ®iÒu chØnh, b¶o dìng vµ söa ch÷a hÖ thèng
l¸i
3.2 C¸c b¶n vÏ:
3.2.1 B¶n vÏ bè trÝ chung
3.2.2 B¶n vÏ ®å thÞ ®éng häc
3.2.3 B¶n vÏ c¸c ph¬ng ¸n c¬ cÊu l¸i
3.2.4 B¶n vÏ c¸c ph¬ng ¸n bè trÝ trî lùc
3.2.5 B¶n vÏ chi tiÕt.
3.2.6 B¶n vÏ l¾p trî lùc l¸i
3.2.7 B¶n vÏ s¬ ®å nguyªn lý lµm viÖc cña trî lùc l¸i
3.2.8 B¶n vÏ qui tr×nh c«ng ghÖ chÕ t¹o chi tiÕt
4. C¸n bé híng dÉn
: ThS . §ç TiÕn Minh
5. Ngµy giao nhiÖm vô thiÕt kÕ: Ngµy 20 th¸ng 02 n¨m 2006
6. Ngµy hoµn thµnh nhiÖm vô : Ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2006
1

Ngµy 20 th¸ng 02 n¨m 2006
C¸n bé híng dÉn thiÕt kÕ

Chñ nhiÖm bé m«n

Lêi nãi ®Çu
===

===

Trªn nÒn t¶ng cña ®Êt níc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn lín m¹nh vÒ kinh tÕ ®ã
lµ sù thay da ®æi thÞt cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vµ sù
héi nhËp cña c¸c nghµnh c«ng nghiÖp, kü thuËt ¤t« ë níc ta ngµy cµng ®îc
chó träng vµ ph¸t triÓn. ThÓ hiÖn bëi c¸c liªn doanh l¾p r¸p ¤t« gi÷a níc ta
víi níc ngoµi ngµy cµng ph¸t triÓn réng lín trªn hÇu hÕt c¸c tØnh cña c¶ níc
nh: FORD, TOYOTA, NISAN, DAEWOO, KIA, ... Mét vÊn ®Ò lín ®Æt ra ®ã
lµ sù héi nhËp, tiÕp thu nh÷ng c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn cña c¸c níc cã nÒn
c«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµo viÖc l¾p r¸p s¶n xuÊt còng nh sö dông b¶o dìng
trªn xe ¤t«.
Mét trong nh÷ng hÖ thèng ®Æc biÖt quan träng cña ¤t« lµ hÖ thèng l¸i. HÖ
thèng nµy cã chøc n¨ng ®iÒu khiÓn híng chuyÓn ®éng cña ¤t«, nã ®¶m b¶o
tÝnh n¨ng æn ®Þnh chuûªn ®éng th¼ng còng nh quay vßng cña b¸nh xe dÉn híng. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng hÖ thèng l¸i cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn an
toµn chuyÓn ®éng vµ quü ®¹o chuyÓn ®éng cña ¤t«, ®Æc biÖt ®èi víi xe cã tèc
2

®é cao. Do ®ã ngêi ta kh«ng ngõng c¶i tiªn hÖ thèng l¸i ®Ó n©ng cao tÝnh n¨ng
cña nã.
§¸p øng nhu cÇu ®ã vµ sù hiÓu biÕt vÒ c¸c øng dông khoa häc kü thuËt
hiÖn ®¹i. Em ®· ®îc giao nhiÖm vô “ thiÕt kÕ hÖ thèng l¸i xe DU
LÞCH cã trî lùc ”.
Víi hÖ thèng l¸i ...
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
trêng ®¹i häc b¸ch khoa §éc lËp -Tù do - H¹nh phóc
hµ néi
nhiÖm Vô
thiÕt kÕ tèt nghiÖp
Hä vµ tªn : NGuyÔn §øc Thµnh
Líp : «t« Kho¸ : 46
Ngµnh : C¬ KhÝ - ¤t«
1. §Ò tµi thiÕt kÕ:
ThiÕt kÕ hÖ thèng l¸i cho xe du lÞch cã trî lùc.
2. C¸c sè liÖu ban ®Çu:
Tham kh¶o xe TOYOTA COROLLA
3. Néi dung c«ng viÖc:
3.1 ThuyÕt minh tÝnh to¸n:
3.1.1 Tæng quan vÒ hÖ thèng l¸i
3.1.2 ThiÕt kÕ tÝnh to¸n hÖ thèng l¸i
3.1.2.1 TÝnh to¸n thiÕt kÕ dÉn ®éng l¸i
3.1.2.2 TÝnh to¸n thiÕt kÐ c¬ cÊu l¸i
3.1.2.3 TÝnh to¸n thiÕt kÕ trî lùc l¸i
3.1.3 X©y dùng qui tr×nh gia c«ng chi tiÕt ®iÓn h×nh
3.1.4 X©y dùng qui tr×nh l¾p r¸p, ®iÒu chØnh, b¶o dìng vµ söa ch÷a hÖ thèng
l¸i
3.2 C¸c b¶n vÏ:
3.2.1 B¶n vÏ bè trÝ chung
3.2.2 B¶n vÏ ®å thÞ ®éng häc
3.2.3 B¶n vÏ c¸c ph¬ng ¸n c¬ cÊu l¸i
3.2.4 B¶n vÏ c¸c ph¬ng ¸n bè trÝ trî lùc
3.2.5 B¶n vÏ chi tiÕt.
3.2.6 B¶n vÏ l¾p trî lùc l¸i
3.2.7 B¶n vÏ s¬ ®å nguyªn lý lµm viÖc cña trî lùc l¸i
3.2.8 B¶n vÏ qui tr×nh c«ng ghÖ chÕ t¹o chi tiÕt
4. C¸n bé híng dÉn : ThS . §ç TiÕn Minh
5. Ngµy giao nhiÖm vô thiÕt kÕ: Ngµy 20 th¸ng 02 n¨m 2006
6. Ngµy hoµn thµnh nhiÖm vô : Ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2006
1
thiết kế hệ thống lái trên xe du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế hệ thống lái trên xe du lịch - Người đăng: phungtuutc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
thiết kế hệ thống lái trên xe du lịch 9 10 872