Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế hệ thống phanh

Được đăng lên bởi Tuấn Dương
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2983 lần   |   Lượt tải: 12 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC..........................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU...................................................................................................3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ........................4
1.1 Công dụng, phân loại, yêu cầu hệ thống phanh........................................4
1.1.1 Công dụng..........................................................................................4
1.1.2 Phân loại.............................................................................................4
1.1.3 Yêu cầu..............................................................................................5
1.2 Kết cấu hệ thống phanh..............................................................................5
1.2.1 Kết cấu cơ cấu phanh.........................................................................6
1.2.2 Kết cấu dẫn động phanh...................................................................16
1.2.3 Trợ lực phanh...................................................................................19
1.2.4  Điều hòa lực phanh.........................................................................20
1.3 Thông số kỹ thuật xe Kiamorning 2009...................................................22
1.3.1 Giới thiệu xe Kiamorning 2009......................................................22
1.3.2. Thông số kỹ thuật xe Kiamorning 2009:........................................23
1.4 Lựa chọn phương án thiết kế....................................................................24
1.4.1. Cơ cấu phanh trước.........................................................................24
1.4.2. Cơ cấu phanh sau............................................................................24
1.4.3. Dẫn động phanh..............................................................................24
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ CƠ CẤU PHANH.................................................26
2.1 Xác định moomen phanh cần thiết cho từng cơ cấu phanh....................26
2.2. Tính toán thiết kế cơ cấu phanh cầu trước.............................................27
2.2.1. Xác định bán kính của đĩa phanh Rd..............................................27
2.2.2. Bán kính trung bình của tấm ma sát Rtb.........................................28
2.2.3. Xác định đường kính xilanh công tác (d):.......................................28
2.2.4. Các kích thước khác của cơ cấu phanh:...................
MC LC
MC LC..........................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU...................................................................................................3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ........................4
1.1 Công dụng, phân loại, yêu cầu hệ thống phanh........................................4
1.1.1 Công d ng ..........................................................................................4
1.1.2 Phân lo i .............................................................................................4
1.1.3 Yêu c u ..............................................................................................5
1.2 Kết cấu hệ thống phanh..............................................................................5
1.2.1 K t c u c c u phanhế ơ .........................................................................6
1.2.2 K t c u d n đ ng phanhế ...................................................................16
1.2.3 Tr l c phanh ...................................................................................19
1.2.4 Đi u hòa l c phanh .........................................................................20
1.3 Thông số kỹ thuật xe Kiamorning 2009...................................................22
1.3.1 Giới thiệu xe Kiamorning 2009......................................................22
1.3.2. Thông s k thu t xe Kiamorning 2009: ........................................23
1.4 Lựa chọn phương án thiết kế....................................................................24
1.4.1. C c u phanh tr cơ ướ .........................................................................24
1.4.2. C c u phanh sauơ ............................................................................24
1.4.3. D n đ ng phanh ..............................................................................24
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ CƠ CẤU PHANH.................................................26
2.1 Xác định moomen phanh cần thiết cho từng cơ cấu phanh....................26
2.2. Tính toán thiết kế cơ cấu phanh cầu trước.............................................27
2.2.1. Xác định bán kính của đĩa phanh Rd..............................................27
2.2.2. Bán kính trung bình của tấm ma sát Rtb.........................................28
2.2.3. Xác đ nh đ ng kính xilanh công tác (d): ườ .......................................28
2.2.4. Các kích th c khác c a c c u phanh:ướ ơ ..........................................29
2.3. Tính toán thiết kế cơ cấu phanh cầu sau................................................31
2.3.1. Xác định góc () bán kinh () của lực tổng hợpc dụng lên
phanh.........................................................................................................31
2.3.2. c định lực cần thiết tác dụng lên guốc phanh bằng phương pháp
họa đồ:.......................................................................................................32
2.3.3. Kiểm tra sự gia tăng nhiệt độ của trống phanh...............................35
2.4. Kiểm tra khả năng làm việc của cơ cấu phanh.......................................35
1
thiết kế hệ thống phanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế hệ thống phanh - Người đăng: Tuấn Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
thiết kế hệ thống phanh 9 10 413