Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế lò hơi dầu

Được đăng lên bởi hoanglinh-epu
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1140 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luận văn
Đề tài: Tính toán thiết kế lò hơi công nghiệp
sinh hơi bão hòa (đốt dầu FO)

Đồ Án Môn Học - Lò Hơi

SVTH : Nguyễn Hữu Quang

Chương 1 :TÍNH TOÁN LÒ HƠI
ĐỀ TÀI:
Tính toán thiết kế lò hơi công nghiệp sinh hơi bão hòa (đốt dầu FO) có các thông số
sau:
Thông số hơi :
-

Áp suất : P = 5 bar

-

Sản lượng hơi : D = 5 Tấn/giờ

Nhiên liệu dầu mazut/(FO) có các thành phần :
Clv = 84,2% ; Hlv = 11,5% ; Sclv = 1,4% ; Olv = 1,2% ; A = 0,1% ; W = 1,6%.
Clv

Hlv

Sclv

Olv

A

W

Nlv

84,2%

11,5%

1,4%

1,2%

0,1%

1,6%

0%

Với nhiệt độ nước cấp là tnc = 900C; nhiệt độ nhiên liệu tnl = 900C ; nhiệt độ không khí
lạnh tkkl = 300C .

GVHD : ThS.Võ Kiến Quốc

Page 4

Đồ Án Môn Học - Lò Hơi

SVTH : Nguyễn Hữu Quang

PHẦN I: TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH CHÁY VÀ
HIỆU SUẤT CỦA LÒ
Với thành phần lưu huỳnh trong nhiên liệu là
1,4% ta có thể chọn sơ bộ nhiệt độ khói thải
tk = 1600C (với nhiệt độ đọng sương là tđs =
135oC).
I.Thể Tích Không Khí Và Sản Phẩm
Cháy.
 Lượng không khí vừa đủ để đốt cháy
một kg nhiên liệu:

Vkko  0,0899.(C lv  0,375.S lv )  0,265.H lv  0,0333.Olv 
 0,0899.(84,2  0,375.1,4)  0,265.11,5  0,0333.1,2 
 10,6243m3tc / kg.
 Chọn hệ số không khí thừa :

  1,1 với (   1,1  1,15 )
 Thể tích không khí thực tế đã đốt dầu FO:

Vkk   .Vkko  1,1.10,6243  11,687m3tc / kg
 Thể tích sản phẩm cháy :

Vk  VRO2  VNo2  VH2O  (  1).Vkko
Trong đó:
 VRO2  0,01866.(C lv  0,375.S lv ) 

 0,01866.(84,2  0,375.1,4)  1,58m3tc / kg
 VNo2  0,79.Vkko  0,008.N lv 

 0,79.10,6243  0,008.0  8,39m3tc / kg.
0
 VN2 = VN2 0 + 0,79. (  1).Vkk = 9,23 Nm3/ m3tc

 VHo2O  0,112.H lv  0,0124.Wlv  0,0161.Vkko 

 0,112.11,5  0,0124.1,6  0,0161.10,6243  1,48m3tc / kg
GVHD : ThS.Võ Kiến Quốc

Page 5

Đồ Án Môn Học - Lò Hơi

SVTH : Nguyễn Hữu Quang

 VH2O  0,112.H lv  0,0124.Wlv  0,0161. .Vkko 

 0,112.11,5  0,0124.1,6  0,0161.1,1.10,6243  1,5m3tc / kg
Vk  1,58  8,39  1,5  (1,1  1).10,6243  12,53m3tc / kg

Suy ra

V02t  0,21.(  1).Vkk0
= 0,223 Nm3/ m3tc

 Vkkhô = VRO  VN  V02t  VCO
2

( 22 - [3] )

2

= 10,2 Nm3/ m3tc
Bảng kết quả tính toán quá trình cháy

V o kk

Vk

VN2 0

VRO2

Vkkhô

VH 2O 0

VN 2

VH 2O

Nm3/ m3tc Nm3/ m3tc Nm3/ m3tc Nm3/ m3tc Nm3/ m3tc Nm3/ m3tc Nm3/ m3tc Nm3/ m3tc.
10,6243

12,53

10,2

1,58

8,39

9,23

1,48

1,5

II.Entanpi Của Không Khí Và Sản Phẩm Cháy:
Entanpi của khói với 1kg nhiên liệu được xác định bởi công thức.
Khi   1,1 ta có :

I k  I ko  (  1).I kko ( KJ / kg )
Trong đó :

I ko :...
Luận văn
Đề tài: Tính toán thiết kế lò hơi công nghiệp
sinh hơi bão hòa (đốt dầu FO)
Thiết kế lò hơi dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế lò hơi dầu - Người đăng: hoanglinh-epu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Thiết kế lò hơi dầu 9 10 753