Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mạch điều khiển cánh tay máy 5 bậc tự do

Được đăng lên bởi Cường Trinh
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñoà aùn toát nghieäp
BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP.HCM
ÑOÄC LAÄP- TÖÏ DO- HAÏNH PHUÙC
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA ÑIEÄN
BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ

NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
Hoï vaø teân : LEÂ TAÁN MINH
Lôùp :95 KÑÑ
Nghaønh : Kyõ thuaät Ñieän –Ñieän Töû
1-Teân ñeà taøi :
THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN MOÂ HÌNH CAÙNH TAY MAÙY 5 BAÄC TÖÏ DO
DUØNG VI XÖÛ LYÙ 8085
2 – Caùc soá lieäu :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Noäi dung cuûa phaàn thuyeát minh tính toaùn :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Caùc baûn veõ :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Giaùo vieân höôùng daãn : NGUYEÃN
6 – Ngaøy giao nhieäm vuï :
7 – Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï :

THANH BÌNH

Giaùo vieân höôùng daãn

Thoâng qua boä moân
Ngaøy 28 thaùng 2 naêm 2000
Chuû nhieäm boä moân

Ñoà aùn toát nghieäp
NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
Ñoà aùn toát nghieäp
BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP.HCM ÑOÄC LAÄP- TÖÏ DO- HAÏNH PHUÙC
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA ÑIEÄN
BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ
NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
Hoï vaø teân : LEÂ TAÁN MINH
Lôùp :95 KÑÑ
Nghaønh : Kyõ thuaät Ñieän –Ñieän Töû
1-Teân ñeà taøi :
THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN MOÂ HÌNH CAÙNH TAY MAÙY 5 BAÄC TÖÏ DO
DUØNG VI XÖÛ LYÙ 8085
2 – Caùc soá lieäu :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Noäi dung cuûa phaàn thuyeát minh tính toaùn :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 – Caùc baûn veõ :
----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Giaùo vieân höôùng daãn : NGUYEÃN THANH BÌNH
6 – Ngaøy giao nhieäm vuï :
7 – Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï :
Giaùo vieân höôùng daãn Thoâng qua boä moân
Ngaøy 28 thaùng 2 naêm 2000
Chuû nhieäm boä moân
Thiết kế mạch điều khiển cánh tay máy 5 bậc tự do - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mạch điều khiển cánh tay máy 5 bậc tự do - Người đăng: Cường Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Thiết kế mạch điều khiển cánh tay máy 5 bậc tự do 9 10 327