Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế máy chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính

Được đăng lên bởi Cường Trinh
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
BOÄ MOÂN PHAÀN CÖÙNG
________§________

LUAÄ N VAÊ N TOÁ T NGHIEÄ P
ÑEÀ TAØI :

DUØNG MAÙY VI TÍNH THIEÁT KEÁ MAÙY
CHAÁM THI TRAÉC NGHIEÄM

GVHD : PHAN ÑÌNH MAÕI
SVTH : TOÂ OAI HUØNG
TRAÀN NGOÏC TRAÙC
LÔÙP : KYÕ SÖ II

- 1997 -

LÔØI CAÛM TAÏ



Xin chaân thaønh caûm ôn thaày
Phan Ñình Maõi ñaõ taän tình
höôùng daãn vaø giuùp ñôõ chuùng
em ñeå hoaøn thaønh baøi thöïc
taäp toát nghieäp naøy .



Xin chaân thaønh caûm ôn quí
thaày coâ trong khoa Coâng Ngheä
Thoâng Tin ñaõ taän tình daïy doã
chuùng em .

2

NOÄI DUNG

l TÌM HIEÅU NGUYEÂN LYÙ
l ÑÖA RA THIEÁT KEÁÁ MOÂ HÌNH TOÅNG QUAÙT
l THIEÁT KEÁ MAÏCH CHI TIEÁT
l THI COÂNG HOAØN CHÆNH MAÏCH ÑIEÄN & CÔ
l VIEÁT CHÖÔNG TRÌNH CHAÁM THI

3

CHÖÔNG I :

MUÏC ÑÍCH THIEÁT KEÁ
MAÙY CHAÁM THI TRAÉC NGHIEÄM
I . MUÏC ÑÍCH :
Hieän nay, do soá löôïng sinh vieân, hoïc sinh cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung hoïc, . . .
moãi naêm moät taêng . Vieäc chaám baøi thi vaøo nhöõng kyø tuyeån sinh, thi hoïc kyø, thi laïi, . . . laø moät coâng vieäc
naëng nhoïc cho giaùo vieân . Vì phaûi ñoøi hoûi keát quaû cuûa vieäc chaám thi phaûi ñaùp öùng veà ñoä chính xaùc vaø veà
thôøi gian .
Nhö vaäy, vôùi caùc yeáu toá :
- Soá löôïng baøi thi nhieàu .
- Thôøi gian chaám thi khoâng keùo daøi .
- Keát quaû chaám thi caàn chính xaùc .
töø ñaây, ta thaáy raèng :

. Neáu hình thöùc laø thi vieát, thì chaéc raèng khoù maø ñaït ñöôïc caû hai yeâu caàu song song laø thôøi
gian vaø söï chính xaùc .

. Neáu hình thöùc thi laø traéc nghieäm, thì vôùi caùch chaám thuû coâng tröôùc ñaây cuõng phaûi vaát vaõ veà
thôøi gian .

. Vaõ laïi hieän nay do söï tieán trieån cuûa maùy vi tính thì haàu heát caùc cô quan, tröôøng hoïc, xí
nghieäp, . . . ñeàu söû duïng maùy vi tính trong coâng vieäc quaûn lyù, tính toaùn, thieát keá, . . . Haàu heát caùc tröôøng
hoïc, ngöôøi ta ñeàu duøng maùy vi tính ñeå quaûn lyù hoà sô, ñieåm, hoïc baï, . . . cuûa sinh vieân . Do vaäy, vôùi hai
hình thöùc chaám thi ôû treân thì coâng vieäc ñoøi hoûi laø phaûi nhaäp ñieåm cuûa töøng thí sinh vaøo maùy . Coâng ñoaïn
naày maát thôøi gian vaø coù nhieàu sai soùt trong quaù trình nhaäp ñieåm .
Nhö vaäy, neáu ta thieát keá moät maùy chaám thi traéc nghieäm sao cho keát quaû chaám thi ñoù töï ghi vaøo döõ
lieäu ñieåm cuûa töøng thí sinh töông öùng thì thaät laø thuù vò - ñaây cuõng laø muïc ñích cuûa vieäc thieát keá . Ñoái vôùi
maïch thieát keá naày, giaùo vieân chaám thi coù theå ghi ñieåm treân ...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
BOÄ MOÂN PHAÀN CÖÙNG
________§________
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
ÑEÀ TAØI :
DUØNG MAÙY VI TÍNH THIEÁT KEÁ MAÙY
CHAÁM THI TRAÉC NGHIEÄM
GVHD : PHAN ÑÌNH MAÕI
SVTH : TOÂ OAI HUØNG
TRAÀN NGOÏC TRAÙC
LÔÙP : KYÕ SÖ II
- 1997 -
Thiết kế máy chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế máy chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính - Người đăng: Cường Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Thiết kế máy chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính 9 10 280