Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế mở vỉa khai thác mức 100 - 300 mỏ than Hà Lầm

Được đăng lên bởi Tạ A- Hùng
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§å ¸n tèt nghiÖp Bé m«n Khai th¸c hÇm lß
Lêi n ã i ® Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa cña ®Êt níc ngµnh than vÉn
tiÕp tôc gi÷ vai trß hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n do ®ã viÖc c¶i
t¹o vµ më réng c¸c má lµ hÕt søc cÇn thiÕt.
Còng nh nh÷ng tµi nguyªn kho¸ng s¶n kh¸c, than lµ mét trong nh÷ng tµi
nguyªn kh«ng thÓ t¸i t¹o ®îc. V× vËy cÇn ph¶i cã ph¬ng ph¸p khai th¸c hîp lý,
tËn thu triÖt ®Ó tiÕt kiÖm nguån tµi nguyªn cña Quèc gia. Song song víi nã lµ
viÖc øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, gi¶m
gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ.
- PhÇn thiÕttæng hîp "

 !"#$%&'()*+,-.,/0
- PhÇn chuyªn ®Ò ".12'("+3/0
Sau thêi gian häc tËp t¹i trêng §¹i häc Má §Þa chÊt vµ thùc tËp tèt nghiÖp t¹i
C«ng ty cæ phÇn than LÇm, ®îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c thÇy trong
m«n Khai th¸c hÇm lß, c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp vµ ®Æc biÖt ®îc sù quan t©m híng
dÉn nhiÖt t×nh gi¸o viªn  b¶n ®å ¸n t nghiÖp cña em
®· hoµn thµnh.
Do thêi gian kinh nghiÖm thùc cßn h¹n chÕ nªn b¶n ®å ¸n kh«ng thÓ
tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vÒ mÆt néi dung còng nh h×nh thøc.
Em rÊt mong nhËn ®îc sù c b¶o cña c¸c gi¸o viªn cïng víi nh÷ng ý kiÕn
®ãng gãp cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó b¶n ®å ¸n ®îc hoµn chØnh h¬n.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tËp thÓ c¸c thÇy gi¸o bé m«n Khai tc
hÇm ®Æc biÖt  ngêi ®· tËn t×nh gióp ®ì em
trong suèt qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Hµ néi, ngµy th¸ng 6 n¨m 2015
Sinh viªn thùc hiÖn ®å ¸n

Ch¬ng I
§Æc ®iÓm Kinh tÕ x· héi vµ
®Þa chÊt khu má
I.1. VÞ trÝ má vµ ®Æc ®iÓm ®Þa lý tù nhiªn
Sinh viªn: NLíp Khai th¸c B- K55
1
thiết kế mở vỉa khai thác mức 100 - 300 mỏ than Hà Lầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế mở vỉa khai thác mức 100 - 300 mỏ than Hà Lầm - Người đăng: Tạ A- Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
thiết kế mở vỉa khai thác mức 100 - 300 mỏ than Hà Lầm 9 10 838