Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế nhà máy sản suất chè

Được đăng lên bởi Lê Lan
Số trang: 177 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA

KHOA KYÕ THUAÄT HOÙA HOÏC

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC

THIEÁT KEÁ NHAØ MAÙY SAÛN XUAÁT CHEØ
NAÊNG SUAÁT 14 TAÁN NGUYEÂN LIEÄU/ NGAØY

SVTH: NGUYEÃN THÒ NHÖ HOA
CBHD: LAÏI QUOÁC ÑAÏT

TP Hoà Chí Minh 01/2008

ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA

KHOA KYÕ THUAÄT HOÙA HOÏC

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC

THIEÁT KEÁ NHAØ MAÙY SAÛN XUAÁT CHEØ
NAÊNG SUAÁT 14 TAÁN NGUYEÂN LIEÄU/ NGAØY

SVTH: NGUYEÃN THÒ NHÖ HOA
MSSV: 60300958
CBHD: LAÏI QUOÁC ÑAÏT
BOÄ MOÂN KYÕ THUAÄT THÖÏC PHAÅM

TP Hoà Chí Minh, 01/ 2008

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TPHCM

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA

ÑOÄC LAÄP TÖÏ DO HAÏNH PHUÙC

------------

------- oOo -------

SOÁ…………………/BKÑT

KHOA:Kyõ Thuaät Hoùa Hoïc

NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP

BOÄ MOÂN:Kyõ Thuaät Thöïc Phaåm
HOÏ VAØ TEÂN: Nguyeãn Thò Nhö Hoa

MSSV: 60300958

NGAØNH

LÔÙP : HC03TP1

: Coâng ngheä Thöïc phaåm

1. Nhieäm vuï luaän vaên:

2. Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu):

3. Ngaøy giao nhieäm vuï luaän vaên:
4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï:
5. Hoï vaø teân ngöôøi höôùng daãn:
1/

Phaàn höôùng daãn:

ThS. Laïi Quoác Ñaït

100%

2/
3/
Noäi dung vaø yeâu caàu LVTN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân
Ngaøy

thaùng

name 2007

CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN
(Kyù vaø ghi roõ hoï teân)

PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN:
Ngöôøi duyeät (chaám sô boä)
Ñôn vò:
Ngaøy baûo veä:
Ñieåm toång keát:
Nôi löu tröõ luaän vaên:

NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN CHÍNH
(Kyù vaø ghi roõ hoï teân)

Luaän vaên toát nghieäp

LÔØI CAÛM ÔN
Qua ñeà taøi luaän vaên toát nghieäp “Thieát keá nhaø maùy saûn
xuaát cheø naêng suaát 14 taán nguyeân lieäu/ ngaøy” em ñaõ coù moät
caùi nhìn khaùi quaùt hôn veà coâng vieäc thieát keá moät nhaø maùy
cheá bieán cheø noùi rieâng vaø thieát keá nhaø maùy thöïc phaåm noùi
chung, bieát caùch aùp duïng caùc kieán thöùc ôû tröôøng vaø hoïc hoûi
theâm ñöôïc nhieàu ñieàu boå ích.
Em xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ trong tröôøng Ñaïi
Hoïc Baùch Khoa Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ñaëc bieät laø caùc
thaày coâ khoa Kyõ thuaät Hoùa hoïc vaø Thöïc phaåm, ñaõ taän tình
giaûng daïy vaø giuùp ñôõ em trong suoát quaù trình em hoïc taïi
tröôøng.
Em xin göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán thaày Laïi Quoác Ñaït
– Giaùo vieân höôùng daãn. Thaày ñaõ taän tình höôùng daãn,
truyeàn ñaït kieán thöùc vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå em
hoaøn thaønh toát luaän vaên naøy.
Em xin...
ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
KHOA KYÕ THUAÄT HOÙA HOÏC
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC
THIEÁT KEÁ NHAØ MAÙY SAÛN XUAÁT CHEØ
NAÊNG SUAÁT 14 TAÁN NGUYEÂN LIEÄU/ NGAØY
SVTH: NGUYEÃN THÒ NHÖ HOA
CBHD: LAÏI QUOÁC ÑAÏT
TP Hoà Chí Minh 01/2008
thiết kế nhà máy sản suất chè - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế nhà máy sản suất chè - Người đăng: Lê Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
177 Vietnamese
thiết kế nhà máy sản suất chè 9 10 611