Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế phần mền quản lý bệnh viện

Được đăng lên bởi viettai0708-gmail-com
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1157 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nµy cïng víi ph¸t triÓn vît bËc cña khoa häc thuËt th× c«ng
nghÖ th«ng tin mét trong nh÷ng lÜnh vùc nhiÒu ®ãng gãp thiÕt thùc nhÊt,
c«ng nghÖ th«ng tin cã mÆt trong hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc cña cuéc sèng ®Æc biÖt
c«ng nghÖ th«ng tin mét c«ng trî rÊt ®¾c lùc trong c«ng t¸c qu¶n lý.
Chóng ta dÔ dµng thÊy ®îc viÖc ®a tin häc vµo trong qu¶n lý kinh doanh lµ mét
trong nh÷ng øng dông quan träng trong rÊt nhiÒu øng dông c¬ liÖu. N
vµo c«ng t¸c tin häc hãa mµ c«ng viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp tá ra
rÊt nhanh chãng hiÖu qu¶. ChÝnh v× ®ã liÖu nh mét gi¶i
ph¸p h÷u hiÖu nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp thÓ tån t¹i ph¸t triÓn mét c¸ch
nhanh chãng.
BÖnh viÖn ®a khoa tØnh Kh¸nh Hßa mét trong nh÷ng trung t©m kh¸m
ch÷a bÖnh lín nhÊt tØnh Kh¸nh Hßa. Do ®ã nhu cÇu øng dông së liÖu
trong viÖc qu¶n bÖnh nh©n hÕt søc thiÕt thùc. vËy em chän ®Ò tµi ph©n
tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý bÖnh nh©n t¹i bÖnh viÖn ®a khoa tØnh
Kh¸nh Hßa lµm ®Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp.
thèng ®îc ph©n tÝch thiÕt theo ph¬ng ph¸p cã cÊu tróc vµ ®îc cµi
®Æt trªn m«i trêng Visual Basic 6.0 vµ ®îc thiÕt liÖu dùa trªn ng«n ng÷
SQL Server 2000, c¸c ch¬ng tiÕp theo sÏ nãi râ h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy
MÆc cã nhiÒu cè ng nhng vèn kiÕn thøc cha s©u nªn kh«ng thÓ tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong ®îc gãp ý cña quý thÇy c«,anh chÞ cïng
c¸c b¹n ®Ó b¸o c¸o ®îc hoµn thiÖn h¬n.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n phßng Ho¹ch Tæng p nh viÖn ®a khoa
tØnh Kh¸nh Hßa, quý thÇy c« vµ c¸c b¹n ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i hoµn thµnh b¸o
c¸o nµy ®Æc biÖtNguyÔn Kim Anh ngêi trùc tiÕp híng dÉn em trong suèt
thêi gian thùc tËp võa qua.
Sinh viªn thùc hiÖn:
Bïi V¨n Mõng
Thiết kế phần mền quản lý bệnh viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế phần mền quản lý bệnh viện - Người đăng: viettai0708-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Thiết kế phần mền quản lý bệnh viện 9 10 292