Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác

Được đăng lên bởi vinhannan355
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN MÔN HỌC

GVHD: GS.TS ĐINH THỊ NGỌ

LỜI MỞ ĐẦU.
Reforming xúc tác là một trong số các quá trình quan trọng nhất của công
nghệ chế biến dầu. Hầu nhƣ tất cả các nhà máy lọc dầu trên thế giới đều có phân
xƣởng Reforming xúc tác. Khi nhu cầu về xăng chất lƣợng cao và nguồn
nguyên liệu cho quá trình tổng hợp hữu cơ hóa dầu ngày càng tăng thì vai trò
của quá trình Reforming xúc tác ngày càng đƣợc nâng cao. Vai trò của quá trình
này trong lọc hóa dầu đƣợc thể hiện cụ thể là:
* Cho phép sản xuất các cấu tử có trị số octan cao (ON > 100) cho xăng.
* Có thể thu đƣợc các hydrocacbon thơm riêng biệt nhƣ Benzen,
Toluen, Xylen (B,T,X) làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ hóa dầu.
* Sản xuất đƣợc khí Hydro kỹ thuật có độ tinh khiết cao (85%) và có giá
thành rẻ hơn (có thể nói là rẻ nhất) so với các quá trình sản xuất Hydro khác (1015 lần).
* Lƣợng Hydro thu đƣợc từ quá trình này đủ để cung cấp cho các
quá trình làm sạch nguyên liệu, xử lý Hydro các phân đoạn sản phẩm
trong khu liên hợp lọc hóa dầu.
Nguồn nguyên liệu cho quá trình Reforming xúc tác là các phân đoạn xăng
có chất lƣợng thấp – trị số octan thấp – không đủ điều kiện làm nhiên liệu xăng
cho động cơ xăng. Chúng bao gồm xăng của quá trình chƣng cất trực tiếp từ dầu
thô, cracking nhiệt,…
Quá trình Reforming xúc tác có thể dùng lớp xúc tác cố định hoặc lớp xúc
tác chuyển động, tái sinh liên tục. Quá trình Reforming xúc tác với lớp xúc tác
cố định đầu tiên đƣợc áp dụng trong công nghiệp vào năm 1940 với xúc tác
Molipden, tuy nhiên quá trình này không đƣợc phát triển vì sự tạo cốc quá
nhanh trên xúc tác. Năm 1949, Reforming trên xúc tác Pt ra đời và liên tục
đƣợc cải tiến. Đến những năm 1970, một cải tiến nổi bật là sự ra đời của công
nghệ Reforming xúc tác chuyển động, tái sinh liên tục của UOP và sau đó là
IFP, sử dụng xúc tác hai chức năng, thƣờng dùng xúc tác chính là Pt/γ-Al2O3.
Với đề tài của đồ án môn học là: Thiết kế phân xƣởng Reforming xúc tác
bằng công nghệ xúc tác chuyển động và tái sinh liên tục, năng suất là 2,2 triệu
T/năm thông qua sự hƣớng dẫn của GS.TS ĐINH THỊ NGỌ sẽ giúp em củng
cố kiến thức và tìm hiểu kỹ hơn về quá trình quan trọng này.
Đồ án môn học này gồm các phần sau:
* Lời Mở Đầu.
* Chƣơng I: Tổng Quan Lý Thuyết.
* Chƣơng II: Phần Công Nghệ.
* Chƣơng III: Tính toán.
* Phụ Lục.
* Kết Luận.
* Tài Liệu Tham Khảo.
SVTH: Nguyễn Văn Thế
Page 1
5/25/2015

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
* Các Bản Vẽ.

SVTH: Nguyễn Văn Thế

GVHD: GS.TS ĐINH THỊ NGỌ

Page 1

5/25/2015

MỤC LỤC.

Trang

Lời Mở Đầu.
ChƣơngI: TỔN...
LỜI MỞ ĐẦU.
Reforming xúc tác là một trong số các quá trình quan trọng nhất của công
nghệ chế biến dầu. Hầu nhƣ tất cả các nhà máy lọc dầu trên thế gii đều có phân
xƣởng Reforming xúc tác. Khi nhu cầu về xăng chất lƣợng cao và nguồn
nguyên liệu cho quá trình tổng hợp hữu cơ hóa dầu ngày càng tăng thì vai trò
của quá trình Reforming xúc tác ngày càng đƣợc nâng cao. Vai trò của quá trình
này trong lọc hóa dầu đƣợc thể hiện cụ thể là:
* Cho phép sản xuất các cấu tử có trị số octan cao (ON > 100) cho xăng.
* Có thể thu đƣợc các hydrocacbon thơm riêng biệt nhƣ Benzen,
Toluen, Xylen (B,T,X) làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ hóa dầu.
* Sản xuất đƣợc khí Hydro kỹ thuật có độ tinh khiết cao (85%) và có giá
thành rẻ hơn (có thể nói là rẻ nhất) so với các quá trình sản xuất Hydro khác (10-
15 lần).
* Lƣợng Hydro thu đƣợc từ quá trình này đủ để cung cấp cho các
quá trình làm sạch nguyên liệu, xử lý Hydro các phân đoạn sản phẩm
trong khu liên hợp lọc hóa dầu.
Nguồn nguyên liệu cho quá trình Reforming xúc tác các phân đoạn xăng
chất lƣợng thấptrị số octan thấp – không đủ điều kiện làm nhiên liệu xăng
cho động cơ xăng. Chúng bao gồm xăng của quá trình chƣng cất trực tiếp từ dầu
thô, cracking nhiệt,
Quá trình Reforming xúc tác có thể dùng lớp xúc tác cố định hoặc lớp xúc
tác chuyển động, tái sinh liên tục. Quá trình Reforming xúc tác với lớp xúc tác
cố định đầu tiên đƣợc áp dụng trong công nghiệp vào năm 1940 với xúc tác
Molipden, tuy nhiên quá trình này không đƣợc phát triển vì sự tạo cốc quá
nhanh trên xúc tác. Năm 1949, Reforming trên xúc tác Pt ra đời và liên tục
đƣợc cải tiến. Đến những năm 1970, một cải tiến nổi bật là sự ra đời của công
nghệ Reforming xúc tác chuyển động, tái sinh liên tục của UOP và sau đó là
IFP, sử dụng xúc tác hai chức năng, thƣờng dùng xúc tác chính là Pt/γ-Al
2
O
3
.
Với đề tài của đồ án môn học là: Thiết kế phân xƣởng Reforming xúc tác
bằng công nghệ xúc tác chuyển động và tái sinh liên tục, năng suất là 2,2 triệu
T/năm thông qua sự hƣớng dẫn của GS.TS ĐINH THỊ NGỌ sẽ giúp em củng
cố kiến thức và tìm hiểu kỹ hơn về quá trình quan trọng này.
Đồ án môn học này gồm các phần sau:
* Lời Mở Đầu.
* Chƣơng I: Tổng Quan Lý Thuyết.
* Chƣơng II: Phần Công Nghệ.
* Chƣơng III: Tính toán.
* Phụ Lục.
* Kết Luận.
* Tài Liệu Tham Khảo.
ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD: GS.TS ĐINH THỊ NG
SVTH: Nguyễn Văn Thế Page 1 5/25/2015
Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác - Người đăng: vinhannan355
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác 9 10 203