Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế tháp chưng cất hệ benzen toluen hoạt động liên tục

Được đăng lên bởi quytran140493
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1765 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC.....................................................................................................................i
DANH MỤC BẢNG...................................................................................................iii
DANH MỤC HÌNH....................................................................................................iv
LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................................v
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT..................................1
1.1

Lý thuyết về chưng cất..................................................................................1

1.1.1

Khái niệm...............................................................................................1

1.1.2

Phương pháp chưng cất..........................................................................1

1.1.3

Thiết bị chưng cất...................................................................................2

1.2

Giới thiệu về nguyên liệu..............................................................................3

1.2.1

Benzen & Toluen...................................................................................3

1.2.2

Các phương thức điều chế.....................................................................4

1.2.3

Hỗn hợp benzen – toluen :.....................................................................5

1.2.4

Sơ đồ quy trình công nghệ.....................................................................5

1.2.5

Thuyết minh quy trình:..........................................................................6

CHƯƠNG 2 CÂN BẰNG VẬT CHẤT......................................................................8
2.1

Các thông số ban đầu.....................................................................................8

2.2

Xác định suất lượng sản phẩm đỉnh và sản phẩm đáy..................................8

2.3

Xác định tỉ số hoàn lưu thích hợp...............................................................10

2.3.1

Tỉ số hoàn lưu tối thiểu........................................................................10

CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT..............................15
3.1

Đường kính tháp (Dt)...................................................................................15

3.1.1

Đường kính đoạn cất :..........................................................................15

3.1.2

Đ...





 !
 "#$%&'#()$*+,)-#
 .$/+01
2 3$*4+,5$/5)$*+,)-#
6 $'#78)$*+,)-#2
2 9#$0%(+,%&:+;0%6
2 <+=<+>?;%<+6
22 /)5$*4+,#$@)A(%)$'B
26 C+$D57<+=<+E#?;%<+FG
2B H4AIJ%&#KL+$)M+,+,$0G
2G $%&'#1+$J%&#KL+$FN
2OPQ!R
2 /)#$M+,ST7U+AV%R
22 W/)A8+$S%-#;*D+,SX+5$Y1AZ+$[SX+5$Y1A/&R
26 W/)A8+$#ZST$?[+;*%#$\)$$D5]
26 ZST$?[+;*%#T#$^%]
6_`Ea.a3!G
6 *b+,c\+$#$/5d
#
eG
6 *b+,c\+$A?f+)-#FG
62 *b+,c\+$A?f+)$*+,g
62 $(%)U?#$/5)$*+,)-#2]
Thiết kế tháp chưng cất hệ benzen toluen hoạt động liên tục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế tháp chưng cất hệ benzen toluen hoạt động liên tục - Người đăng: quytran140493
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Thiết kế tháp chưng cất hệ benzen toluen hoạt động liên tục 9 10 127