Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt năng suất 1,000 kg/h

Được đăng lên bởi lathithuhang
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 5484 lần   |   Lượt tải: 107 lần
Thieát keá thieát bò saáy thuøng quay ñeå saáy baép haït naêng suaát 1,000 kg/h

Phaàn I:

MÔÛ ÑAÀU
Saáy laø moät trong caùc coâng ñoaïn quan troïng trong coâng ngheä sau thu hoaïch ñoái vôùi caùc loaïi
noâng saûn. Thöïc teá cho thaáy neáu phôi chua khoâ hoaëc saáy khoâng kòp, nhieàu noâng saûn coù theå
bò maát maùt do aåm moác vaø bieán chaát (chieám khoaûng 10–20%, ñoái vôùi moät vaøi loaïi coù theå
leân ñeán 40–50%). Ngoaøi ra, saáy coøn laø quaù trình coâng ngheä quan troïn trong cheá bieán noâng
saûn thaønh thöông phaåm. Trong Ñoà aùn moân hoïc naøy, em seõ trình baøy veà quy trình coâng
ngheä vaø thieát keá thieát bò saáy thuøng quay ñeå saáy baép haït vôùi naêng suaát 1,000 kg/h.
I. Giôùi thieäu veà nguyeân lieäu baép:
Baép vöøa laø caây löông thöïc vöøa laø caây thöùc aên gia suùc raát quan troïng, ñöùng haøng thöù
ba treân theá giôùi. Dieän tích troàng baép haøng naêm cuûa theá giôùi hieän nay khoaûng 129 trieäu
ha, naêng usaát bình quaân khaûong 3.8 trieäu taán/ha, toång saûn löôïng baép treân 525 trieäu taán.
Haàu nhö 100% dieän tích baép cuûa caùc nöôùc tieân tieán ñeàu ñöôïc troàng baèng caùc gioáng baép
lai neân ñaït naêng suaát bình quaân 7–9.4 taán/ha.
Dieän tích baép cuûa Vieät Nam taêng daàn töø 119,000 ha (1939) leân 392,000 ha (1985) vaø
khoaûng 730,000 ha (1998).
Naêng suaát baép cuûa nöôùc ta trong thôøi gian qua cuõng taêng nhanh. Ñeán naêm 1998, ñaõ
ñaït ñöôïc 26.7 taï/ha.
Caùc cô quan sinh döôõng cuûa baép goàm: reã, thaân, laù laøm nhieäm vuï duy trì ñôøi soáng cuûa
caây baép. Phoâi vaø haït laø khôûi thuûy cuûa caây maàm.
Caùc cô quan sinh saûn ñöïc (boâng côø) vaø caùi (maàm baép) khaùc bieät nhau nhöng naèm treân
cuøng moät caây. Ngoâ giao phaán cheùo nhôø gioù vaø coân truøng.
Khi thu hoaïch, con ngöôøi chæ söû duïng haït ngoâ laøm thöïc phaåm. Haït ngoâ thuoäc loaïi quaû
dónh goàm 4 boä phaän chính: voû haït, lôùp aleron, phoâi, vaø noäi nhuõ.
- Voû haït (chieám 6–9% khoái löôïng haït ngoâ): laø moät maøng nhaün bao boïc xung quanh
haït coù maøu traéng, maøu tím hoaëc vaøng tuøy thuoäc vaøo gioáng.
- Lôùp aleron (6–8%): naèm sau voû haït bao boïc laáy noäi nhuõ vaø phoâi.
- Noäi nhuõ (70–85%): laø boä phaän chính chöùa ñaày caùc chaát dinh döôõng ñeå nuoâi phoâi.
Noäi nhuõ chöùa tinh boät. Tinh boät noäi nhuõ goàm 3 loaïi: boät, söøng vaø pha leâ. Ñaëc ñieåm
vaø maøu saéc noäi nhuõ laø caên cöù ñeå phaân loaïi ngoâ.
- Phoâi (8–15%): bao goàm laù maàm, truï döôùi laù maàm, reã maàm, vaø choài maàm. Phoâi
ngoâ chieám gaàn 1/3 t...
Thieát keá thit bò saáy thuøng quay ñeå saáy baép haït naêng suaát 1,000 kg/h
GVHD: Thaày Hoaøng Minh Nam SVTH: Laâm Ñaøo Trung Hieáu
3
Phaàn I:
MÔÛ ÑAÀU
Saáy laø moät trong caùc coâng ñoaïn quan troïng trong coâng ngheä sau thu hoaïch ñoái vôùi caùc loaïi
noâng saûn. Thöïc teá cho thaáy neáu phôi chua khoâ hoaëc saáy khoâng kòp, nhieàu noâng saûn coù theå
maát maùt do aåm moác vaø bieán chaát (chieám khoaûng 1020%, ñoái vôùi moät vaøi loaïi coù theå
leân ñeán 4050%). Ngoaøi ra, saáy coøn laø quaù trình coâng ngheä quan troïn trong cheá bieán noâng
saûn thaønh thöông phaåm. Trong Ñoà aùn moân hoïc naøy, em seõ trình baøy veà quy trình coâng
ngheä vaø thieát keá thieát bò saáy thuøng quay ñeå saáy baép haït vôùi naêng suaát 1,000 kg/h.
I. Giôùi thieäu veà nguyeân lieäu baép:
Baép vöøa laø caây löông thöïc vöøa laø caây thöùc aên gia suùc raát quan troïng, ñöùng haøng thöù
ba treân theá giôùi. Dieän tích troàng baép haøng naêm cuûa theá giôùi hieän nay khoaûng 129 trieäu
ha, naêng usaát bình quaân khaûong 3.8 trieäu taán/ha, toång saûn löôïng baép treân 525 trieäu taán.
Haàu nhö 100% dieän tích bp cuûa caùc nöôùc tieân tieán ñeàu ñöôïc troàng baèng caùc gioáng baép
lai neân ñaït naêng suaát bình quaân 79.4 taán/ha.
Dieän tích baép cuûa Vieät Nam taêng daàn töø 119,000 ha (1939) leân 392,000 ha (1985) vaø
khoaûng 730,000 ha (1998).
Naêng suaát baép cuûa nöôùc ta trong thôøi gian qua cuõng taêng nhanh. Ñeán naêm 1998, ñaõ
ñaït ñöôïc 26.7 taï/ha.
Caùc cô quan sinh döôõng cuûa baép goàm: reã, thn, laù laøm nhieäm vuï duy trì ñôøi soáng cuûa
caây baép. Phoâi vaø haït laø khôûi thuûy cuûa caây maàm.
Caùc cô quan sinh saûn ñöïc (boâng côø) vaø caùi (maàm baép) khaùc bieät nhau nhöng naèm treân
cuøng moät caây. Ngoâ giao phaán cheùo nhôø gioù vaø coân truøng.
Khi thu hoaïch, con ngöôøi chæ söû duïng haït ngoâ laøm thöïc phaåm. Haït ngoâ thuoäc loaïi qu
dónh goàm 4 boä phaän chính: voû haït, lôùp aleron, phoâi, v noäi nhuõ.
- Voû haït (chieám 69% khoái löôïng haït ngoâ): laø moät maøng nhaün bao boïc xung quanh
haït coù maøu traéng, maøu tím hoaëc vaøng tuøy thuoäc vaøo gioáng.
- Lôùp aleron (68%): naèm sau voû haït bao boïc laáy noäi nhuõ vaø phoâi.
- Noäi nhuõ (7085%): laø boä phaän chính chöùa ñaày caùc chaát dinh döôõng ñnuoâi phoâi.
Noäi nhuõ chöùa tinh boät. Tinh boät noäi nhuõ goàm 3 loaïi: boät, söøng vpha leâ. Ñaëc ñieåm
vaø maøu saéc noäi nhuõ laø caên cöù ñeå phaân loaïi ngoâ.
- Phoâi (815%): bao goàm laù maàm, trdöôùi laù maàm, rmaàm, vaø choài maàm. Phoâi
ngoâ chieám gaàn 1/3 thtích haït, bao quanh phoâi clôùp tbaøo xoáp giuùp cho vaän
chuyeån nöôùc vaøo phoâi vaø ngöôïc laïi thuaän lôïi.
Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa haït ngoâ ñöôïc cho trong baûng sau:
Thaønh phaàn hoùa hoïc
(% khoái löôïng)
Ngoâ neáp
Ngoâ ñaù vaøng
Nöôùc
14.67
13.65
Chaát ñaïm
9.19
917
Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt năng suất 1,000 kg/h - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt năng suất 1,000 kg/h - Người đăng: lathithuhang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt năng suất 1,000 kg/h 9 10 92