Ktl-icon-tai-lieu

Thiết Kế Trạm Xử Lý Nước Ngầm Cho Khu Dân Cư Cửu Long

Được đăng lên bởi Người Vô Hình
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: Thiết kế trạm xử lý nước Ngầm với công suất 60 m3/ngày đêm

MỤC LỤC
Mục Lục.......................................................................................................Trang
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ SINH VIÊN THỰC TẬP.....................................3
Ý KIẾN GIÁO VIÊN..........................................................................................4
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC NGẦM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP
XỬ LÝ NƯỚC NGẦM........................................................................................5
I. TỔNG QUAN VỀ NƯỚC NGẦM..................................................................5
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC NGẦM..........................................6
II.1. Các phương pháp xử lý nước ngầm...........................................................6
1. Tổng quan về các thông số chất lượng nước.................................................6
1.1. Các thông số đánh giá chất lượng nước.....................................................6
1.1.1. Các chỉ tiêu vật lý......................................................................................6
1.1.2. Các chỉ tiêu hóa học...................................................................................7
1.1.3. Các chỉ tiêu vi sinh...................................................................................10
1.2. Tiêu chuẩn chất lượng nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống....................11
II.2. Các thành phần của nước ngầm..............................................................11
2.1 Đặc trưng của nước ngầm..........................................................................13
2.2 Các thành phần của nước ngầm................................................................13
2.2.1 Các ion trong nước ngầm........................................................................13
2.2.2 Các chất khí hòa tan trong nước ngầm..................................................16
2.3 Một số phương pháp xử lý nước ngầm nhiễm sắt...................................17
2.3.1 Làm giàu oxy cho nước, tạo điều kiện để oxy hóa Fe2+ thành Fe3+.......17
2.3.2 Khử sắt bằng phương pháp dùng hóa chất...........................................17
II.3. Đề xuất, lựa chọn dây chuyền công nghệ phù hợp.................................18
CHƯƠNG II: TÍNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NGẦM..................................20
2.1. Tính toán công suất thiết kế cho hệ thống cấp nước........................
 
!
"#$%



 !"#$%
&"'(")*+&,"-.#&"#
/&,"-0
(")*+&,"-0
#&"#/&,"-1
234567453489:;6<=>1
2?@ABC3D5EFG5HD:6I6<1
223D5EFGJ35K35HD:6I6<1
22235LDKMABND:;1
22O35LDKMA5P5QR
2235LDKMABKFK52S
2OKMA5AT5HD:6I6<H45UFK55UVDBWXAG22
O3D5W545=Y6<=>22
O2ZD6Y6<=>2
OO3D5W545=Y6<=>2
OO23KUDU6<=>2
OOO35HD[5\5]DDU6<=>21
O^DFG4567453489:;6<=>5K_>F`D2R
O2W>KWAU8a5U6<bDVUJKCA[KcJdU8a5Pef
Og
D5W5ef
g
2R
OO 59F`Dhi45674534jk5P5HD2R
C8AHDb:l5Qjma5AaCE5c45k5I42n
&"'opq"/&,"-OS
O2\5DU3EFAHDD5KrD[r5U5cD5GH46<OS
OO\5DU3D5KrD[r3EDs5O2
&'&()*+,-)
. "./
0.
Thiết Kế Trạm Xử Lý Nước Ngầm Cho Khu Dân Cư Cửu Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết Kế Trạm Xử Lý Nước Ngầm Cho Khu Dân Cư Cửu Long - Người đăng: Người Vô Hình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Thiết Kế Trạm Xử Lý Nước Ngầm Cho Khu Dân Cư Cửu Long 9 10 176