Ktl-icon-tai-lieu

Thiết Kế Trạm Xử Lý Nước Ngầm

Được đăng lên bởi Người Vô Hình
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1169 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đề tài: Thiết kế trạm xử lý nước Ngầm với công suất 60 m3/ngày đêm

MỤC LỤC
Mục Lục.......................................................................................................Trang
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ SINH VIÊN THỰC TẬP.....................................3
Ý KIẾN GIÁO VIÊN..........................................................................................4
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC NGẦM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP
XỬ LÝ NƯỚC NGẦM........................................................................................5
I. TỔNG QUAN VỀ NƯỚC NGẦM..................................................................5
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC NGẦM..........................................6
II.1. Các phương pháp xử lý nước ngầm...........................................................6
1. Tổng quan về các thông số chất lượng nước.................................................6
1.1. Các thông số đánh giá chất lượng nước.....................................................6
1.1.1. Các chỉ tiêu vật lý......................................................................................6
1.1.2. Các chỉ tiêu hóa học...................................................................................7
1.1.3. Các chỉ tiêu vi sinh...................................................................................10
1.2. Tiêu chuẩn chất lượng nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống....................11
II.2. Các thành phần của nước ngầm..............................................................11
2.1 Đặc trưng của nước ngầm..........................................................................13
2.2 Các thành phần của nước ngầm................................................................13
2.2.1 Các ion trong nước ngầm........................................................................13
2.2.2 Các chất khí hòa tan trong nước ngầm..................................................16
2.3 Một số phương pháp xử lý nước ngầm nhiễm sắt...................................17
2.3.1 Làm giàu oxy cho nước, tạo điều kiện để oxy hóa Fe2+ thành Fe3+.......17
2.3.2 Khử sắt bằng phương pháp dùng hóa chất...........................................17
II.3. Đề xuất, lựa chọn dây chuyền công nghệ phù hợp.................................18
CHƯƠNG II: TÍNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NGẦM..................................20
2.1. Tính toán công suất thiết kế cho hệ thống cấp nước........................
 
!
"#$%



 !"#$%
&"'(")*+&,"-.#&"#
/&,"-0
(")*+&,"-0
#&"#/&,"-1
234567453489:;6<=>1
2?@ABC3D5EFG5HD:6I6<1
223D5EFGJ35K35HD:6I6<1
22235LDKMABND:;1
22O35LDKMA5P5QR
2235LDKMABKFK52S
2OKMA5AT5HD:6I6<H45UFK55UVDBWXAG22
O3D5W545=Y6<=>22
O2ZD6Y6<=>2
OO3D5W545=Y6<=>2
OO23KUDU6<=>2
OOO35HD[5\5]DDU6<=>21
O^DFG4567453489:;6<=>5K_>F`D2R
O2W>KWAU8a5U6<bDVUJKCA[KcJdU8a5Pef
Og
D5W5ef
g
2R
OO 59F`Dhi45674534jk5P5HD2R
C8AHDb:l5Qjma5AaCE5c45k5I42n
&"'opq"/&,"-OS
O2\5DU3EFAHDD5KrD[r5U5cD5GH46<OS
OO\5DU3D5KrD[r3EDs5O2
&'&()*+,-)
. "./
0.
Thiết Kế Trạm Xử Lý Nước Ngầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết Kế Trạm Xử Lý Nước Ngầm - Người đăng: Người Vô Hình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Thiết Kế Trạm Xử Lý Nước Ngầm 9 10 906