Ktl-icon-tai-lieu

thông tin di động

Được đăng lên bởi Hanh Tran
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1266 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thông tin di động
Đề tài: Các loại kênh vô tuyến di động và hệ thống GSM

Các thành viên trong nhóm:
Lý Đình Hoan

Kênh truyền sóng trong miền thời gian

1.Các loại
Kênh truyền sóng trong miền không gian

kênh vô
tuyến di động

Kênh truyền sóng trong miền tần số

2.Cấutrúc,chứcnăngcáckhốiGSM

Mở đầu



Lan truyền sóng phẳng trong môi trường vô tuyến Phading di động

Lan truyền sóng phẳng trong môi trường vô
tuyến Phading di động
•

Trong thông tin vô tuyến, sóng vô tuyến được truyền qua môi trường vật lý có nhiều
cấu trúc và vật thể như tòa nhà, đồi núi, cây cối xe cộ chuyển động…

•
•

Quá trình này chỉ có một đường truyền thẳng hay nhiều đường truyền hoặc cả hai.
Truyền sóng nhiều đường xảy ra khi có phản xạ và tán xạ

Ngoài hiện tượng phản xạ,nhiễu xạ và tán xạ, sóng vô tuyến còn bị suy hao đường truyền. Cường độ tín hiệu cũng bị
thay đổi theo thời gian do sự chuyển động của máy thu và máy phát. Ta có thể chia các ảnh hưởng của sóng vô tuyến
thành 2 loại:




Suy hao tín hiệu phạm vi rộng
Méo tín hiệu phạm vi hẹp

Ảnh hưởng của phạm vi rộng:

Sự suy hao tín hiệu phạm vi rộng là do tổn thất đường truyền và che tối. Suy hao đường truyền xảy ra do khoảng cách từ
máy phát tới máy thu. Che tối là sự thay đổi công suất thu vì sự suy hao tín hiệu gây ra do các vật cản giữa máy thu và máy
phát.
Trong thực tế suy hao đường truyền là một hàm phụ thuộc vào khoảng cách giữa máy phát và máy thu.

 Ảnh hưởng phạm vi hẹp:nhiễuở đây là do sóng đa đường gây ra do phản xạ, nhiễu xạ và tán xạ dẫn đến

nhiều đường truyền không trực tiếp. Các đường truyền không trực tiếp này đến các máy thu lệch nhau
theo thời gian và không gian, điều này gây ra các hiệu ứng phạm vi hẹp trong thông tin vô tuyến di động
như: trải trễ, trải góc và trải Doppler

Các đặc tính của kênh
•

Trong thông tin vô tuyến di động, các đặc tính kênh vô tuyến di động có tầm quan trọng rất lớn, vì
chúng ảnh hưởng trực tiếp lên chất lượng truyền dẫn và dung lượng. Trong các hệ thống vô tuyến
thông thường, các tính chất thống kê dài hạn của kênh đo và đánh giá trước khi thiết kế hệ thống.
Trong các hệ điều chế thích ứng, vấn đề này phức tạp hơn. Để đảm bảo thích ứng đúng, cần phải liên
tục nhận thông tin về các tính chất thống kê ngắn hạn thậm chí là tức thời của kênh.



Phân loại kênh vô tuyến: có thể chia thành 2 loại “Phading phạm vi rộng” và “Phading phạm vi hẹp”.
Các mô hình truyền sóng truyền thống đánh giá công suất trung bình thu được tại các khoảng cách
cho trước so với máy phát.Đối với...
Thông tin di động
Đề tài: Các loại kênh vô tuyến di động và hệ thống GSM
Đề tài: Các loại kênh vô tuyến di động và hệ thống GSM
Lý Đình Hoan

thông tin di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thông tin di động - Người đăng: Hanh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
thông tin di động 9 10 906