Ktl-icon-tai-lieu

Thông tin quang: Định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 8445 lần   |   Lượt tải: 33 lần
Em xin cam đoan nội dung của đồ án này không phải là bản sao chép của bất cứ
đồ án hoặc công trình đã có từ trước.

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2007
Sinh

viên

thực

hiện

Mục lục
CHƯƠNG 1.............................................................................................................. 1
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG......................................1
1.1. Giới thiệu chương..............................................................................................1
1.2. Giới thiệu về thông tin quang............................................................................2
1.2.1. Sự phát triển của thông tin quang..............................................................2
1.2.2. Những ưu điểm của hệ thống thông tin quang...........................................3
1.2.3. Cấu trúc và các thành phần chính của hệ thống thông tin quang .............5
1.3. Sợi quang ..........................................................................................................7
1.3.1. Sợi dẫn quang.............................................................................................7
1.3.2. Sự truyền ánh sáng trong sợi quang...........................................................8
1.3.3. Các thông số của sợi quang......................................................................10
1.3.3.1. Suy hao của sợi quang.......................................................................10
1.3.3.1.1. Định nghĩa ................................................................................10
1.3.3.1.2. Đặc tuyến suy hao ....................................................................11
1.3.3.1.3. Các nguyên nhân gây suy hao trên sợi quang ..........................11
1.3.3.2. Tán sắc ánh sáng...............................................................................13
1.3.4. Ảnh hưởng của tán sắc đến dung luợng truyền dẫn trên sợi quang........14
1.4. Kết luận chương ............................................................................................14
CHƯƠNG 2............................................................................................................15
GIỚI THIỆU MẠNG WDM.................................................................................15
2.1. Giới thiệu chương............................................................................................15
2.2. Nguyên lí hoạt động của hệ thống WDM .....................................................17
2.3. Ưu điểm của hệ thống WDM...........
Em xin cam đoan nội dung của đồ án này không phải bản sao chép của bất cứ
đồ án hoặc công trình đã có từ trước.
Đà Nẵng, tháng 5 năm 2007
Sinh viên thực hiện
Thông tin quang: Định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tin quang: Định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Thông tin quang: Định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM 9 10 388