Ktl-icon-tai-lieu

Thù lao lao động

Được đăng lên bởi sunmun8287
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1307 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Traû coâng lao ñoäng

Page 1 of 11

TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG
Thu nhập luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động. Ở một mức độ nhất định, thu
nhập có thể được xem là bằng chứng thể hiện địa vị, uy tín….của người lao động đối với xã hội.
I- Hệ thống tiền lương.
Thu nhập của người lao động bao gồm: tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và phúc lợi. Trong đó,
tiền lương chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Toàn bộ tiền lương của doanh nghiệp trả cho nhân viên do công việc làm của họ, là động
lực chủ yếu kích thích nhân viên làm việc tốt. Tiền lương là thu nhập chủ yếu giúp cho nhân viên
làm thuê duy trì và nâng cao mức sống cho họ và gia đình họ và họ có thể hoà đồng với trình độ
văn minh trong xã hội. Ở một mức độ nhất định, tiền lương là một bằng chứng thể hiện giá trị, địa
vị uy tín của một người lao động đối với gia đình, doanh nghiệp và xã hội. Tiền lương còn thể
hiện chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp đối với người lao động. Nhân viên luôn tự hào đối với
mức lương của mình; khi nhân viên cảm thấy việc trả lương không xứng đáng với việc làm của
họ, họ sẽ không hăng hái, tích cực làm việc. Hệ thống tiền lương giữ vai trò đặc biệt quan trọng
trong chính sách khuyến khích vật chất và tinh thần đối với nhân viên.
Tiền lương được hiểu là số tiền mà chủ sử dụng lao động trả cho người lao động tương ứng
với số lượng và chất lượng lao động tiêu hao trong quá trình làm việc.
Hiểu theo nghĩa rộng, tiền lương không chỉ bao hàm các yếu tố tài chính mà còn có cả các
yếu tố phi tài chính.
Phần tài chính bao gồm tài chính trực tiếp và gián tiếp.
+ Tài chính trực tiếp bao gồm tiền lương, tiền thưởng, tiền hoa hồng
+ Tài chính gián tiếp bao gồm bảo hiểm, chế độ phúc lợi….
Phần phi tài chính chứa đựng các lợi ích mang lại cho người lao động từ bản thân công việc
và môi trường làm việc như sức hấp dẫn của công việc, sự vui vẻ, mức độ tích luỹ kiến thức, tự
học hỏi, sự ghi nhận của xã hội….

Traû coâng lao ñoäng

Page 2 of 11

1 - Yêu cầu cơ bản và các hình thức tiền lương.
- Cách tính đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng để mọi người đều hiểu và kiểm tra được tiền lương
của mình.
- Trong cơ cấu tiền lương nên có phần ổn định và phần linh hoạt để dễ dàng điều chỉnh khi
có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến trả công lao động.
- Hệ thống tiền lương của doanh nghiệp phải tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật và phải
thể hiện tính công bằng trong trả lương giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành nghề sản xuất
kinh doanh.
- Trả lương cho nhân viên phải căn cứ vào năng lực và sự cố gắng, đóng góp của nhân ...
Traû coâng lao ñoäng Page 1 of 11
TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG
Thu nhập luôn mối quan tâm hàng đầu của người lao động. một mức độ nhất định, thu
nhập có thể được xem là bằng chứng thể hiện địa vị, uy tín….của người lao động đối với xã hội.
I- Hệ thống tiền lương.
Thu nhập của người lao động bao gồm: tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và phúc lợi. Trong đó,
tiền lương chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Toàn bộ tiền lương của doanh nghiệp trả cho nhân viên do công việc m của họ, động
lực chủ yếu kích thích nhân viên làm việc tốt. Tiền lương thu nhập chủ yếu giúp cho nhân viên
làm thuê duy trì nâng cao mức sống cho họ gia đình họ họ thể hoà đồng với trình độ
văn minh trong xã hội. Ở một mức độ nhất định, tiền lương là một bằng chứng thể hiện giá trị, địa
vị uy tín của một người lao động đối với gia đình, doanh nghiệp hội. Tiền lương n thể
hiện chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp đối với người lao động. Nhân viên luôn tự hào đối với
mức lương của mình; khi nhân viên cảm thấy việc trả lương không xứng đáng với việc làm của
họ, họ sẽ không hăng hái, ch cực làm việc. Hệ thống tiền lương giữ vai trò đặc biệt quan trọng
trong chính sách khuyến khích vật chất và tinh thần đối với nhân viên.
Tiền lương được hiểu là số tiền mà chủ sử dụng lao động trả cho người lao động tương ứng
với số lượng và chất lượng lao động tiêu hao trong quá trình làm việc.
Hiểu theo nghĩa rộng, tiền lương không chỉ bao hàm các yếu tố tài chính còn cả các
yếu tố phi tài chính.
Phần tài chính bao gồm tài chính trực tiếp và gián tiếp.
+ Tài chính trực tiếp bao gồm tiền lương, tiền thưởng, tiền hoa hồng
+ Tài chính gián tiếp bao gồm bảo hiểm, chế độ phúc lợi….
Phần phi tài chính chứa đựng các lợi ích mang lại cho người lao động từ bản thân công việc
môi trường làm việc như sức hấp dẫn của công việc, sự vui vẻ, mức độ tích luỹ kiến thức, tự
học hỏi, sự ghi nhận của xã hội….
Thù lao lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thù lao lao động - Người đăng: sunmun8287
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thù lao lao động 9 10 675