Ktl-icon-tai-lieu

THỰC HIỆN HỆ THỐNG TRẢI CHUỖI TRỰC TIẾP VỚI ĐỘ RỘNG BIT HỖN LOẠN TRÊN FPGA

Được đăng lên bởi hieu-dtvt10
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1352 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Đề tài:

THỰC HIỆN HỆ THỐNG TRẢI CHUỖI TRỰC
TIẾP VỚI ĐỘ RỘNG BIT HỖN LOẠN
TRÊN FPGA
Sinh viên thực hiện:

ĐINH HỮU QUỲNH
Lớp ĐT10 – K54
ĐÀO TRỌNG HIẾU
Lớp ĐT10 – K54

Giảng viên hƣớng dẫn: TS. NGUYỄN XUÂN QUYỀN
Cán bộ phản biện:
PGS.TS. VŨ VĂN YÊM

Hà Nội, 6-2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
--------------------------------------------------

CỘNG HÕA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: .…ĐINH HỮU QUỲNH………….….. Số hiệu sinh viên: …20092181……...…
Khoá:……54………Viện: Điện tử - Viễn thông Ngành: Thông tin - Truyền thông
1. Đầu đề đồ án:
……Thực

hiện hệ thống trải chuỗi trực tiếp với độ rộng bit hỗn loạn trên FPGA………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..….…………………….................

2. Các số liệu và dữ liệu ban đầu:
……………………………………..……………………………………………..……..………………………….……….…………………
……………………………………………………………………………………………………………..………….………….…………….

3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
…Thực

hiện trải phổ trực tiếp và giải trải phổ sử dụng chaos trên FPGA, cụ thể là kit

DE2………..….…………………………………………………………………………………………………………….……………………
…..….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Các bản vẽ, đồ thị ( ghi rõ các loại và kích thước bản vẽ ):
………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

5. Họ tên giảng viên hướng dẫn: ……TS. NGUYỄN XUÂN QUYỀN………..………………………….
6. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: ………………………………………………………………………………………………….
7. Ngày hoàn thành đồ án: ………………………………………………………………………..………………………………
Ngày
Chủ nhiệm Bộ môn

tháng

năm

Giảng viên hƣớng dẫn

Sinh viên đã hoàn thành và nộp đồ án tốt nghiệp ngày

tháng

năm

Cán bộ phản biện

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
--------------------------------------------------

CỘNG HÕA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: .ĐÀO TRỌNG HIẾU……..……..…Số hiệu sinh viên: 20091023.………….……
Khoá:……54…..….Khoa: Điện tử - Viễn thông Ngành: Thông tin – Truyền thông
1. Đầu đề đồ án:
……Thực

hiện hệ thống trải chuỗi trực tiếp với độ rộng bit hỗn loạn trên FPGA………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….……………...............

2. Các số liệu và dữ liệu ban đầu:
……………………………………..……………………………………………..……...
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Đề tài:
THỰC HIỆN HỆ THỐNG TRẢI CHUỖI TRỰC
TIẾP VỚI ĐỘ RỘNG BIT HỖN LOẠN
TRÊN FPGA
Sinh viên thực hiện: ĐINH HỮU QUỲNH
Lớp ĐT10 – K54
ĐÀO TRỌNG HIẾU
Lớp ĐT10 – K54
Giảng viên hƣớng dẫn: TS. NGUYỄN XUÂN QUYỀN
Cán bộ phản biện: PGS.TS. VŨ VĂN YÊM
Hà Nội, 6-2014
THỰC HIỆN HỆ THỐNG TRẢI CHUỖI TRỰC TIẾP VỚI ĐỘ RỘNG BIT HỖN LOẠN TRÊN FPGA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC HIỆN HỆ THỐNG TRẢI CHUỖI TRỰC TIẾP VỚI ĐỘ RỘNG BIT HỖN LOẠN TRÊN FPGA - Người đăng: hieu-dtvt10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
THỰC HIỆN HỆ THỐNG TRẢI CHUỖI TRỰC TIẾP VỚI ĐỘ RỘNG BIT HỖN LOẠN TRÊN FPGA 9 10 231