Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

TRẦN TIẾN HẢI

THùC HIÖN PH¸P LUËT VÒ §ÊU GI¸ QUYÒN Sö DôNG §ÊT
ë C¸C TØNH B¾C TRUNG Bé VIÖT NAM HIÖN NAY

Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Mã số

: 62 38 01 01

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI - 2015

Công trình được hoàn thành tại
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Cảnh Quý

Phản biện 1: ........................................................
........................................................

Phản biện 2: ........................................................
........................................................

Phản biện 3: ........................................................
........................................................

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện
họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Vào hồi...... giờ....... ngày...... tháng...... năm 2015

Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia
và Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho
con người, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu
của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở
kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Có thể nói, đất đai vừa là
xuất phát điểm vừa là yếu tố cơ bản của đời sống con người, của các sinh vật
trên trái đất và quá trình sản xuất của xã hội.
Ở nước ta đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở
hữu và thống nhất quản lý. Thực hiện quyền năng của chủ sở hữu, Nhà nước
giao đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn
giáo khai thác, sử dụng đất một cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Để bảo vệ
quyền của người sử dụng đất, Nhà nước quy định người sử dụng đất có
quyền sử dụng đất.
Quá trình thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh
Bắc Trung Bộ thời gian qua đã đạt những kết quả nhất định. Các tổ chức có
chức năng bán đấu giá được củng cố, kiện toàn; trình tự, thủ tục đấu giá
quyền sử dụng đất được quy định cụ thể, chặt chẽ, rõ ràng. Từng bước xây
dựng được đội ngũ đấu giá viên có đủ trình độ, năng lực để thực hiện nhiệm
vụ. Đấu giá quyền sử dụng đất đã đưa lại nguồn thu lớn cho ngân sách địa
phương góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững ổn định
chính trị - xã hội.
Tuy nhiên, thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh
Bắc T...
HC VIN CHÍNH TR QUC GIA H CHÍ MINH
TRN TIN HI
THùC HIÖN PH¸P LUËT VÒ §ÊU GI¸ QUYÒN Sö DôNG §ÊT
ë C¸C TØNH B¾C TRUNG Bé VIÖT NAM HIÖN NAY
Chuyên ngành : Lý lun và lch s nhà nước và pháp lut
Mã s : 62 38 01 01
TÓM TT LUN ÁN TIN SĨ LUT HC
HÀ NI - 2015
Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam 9 10 487