Ktl-icon-tai-lieu

Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Cơ Khí Chế Tạo Máy

Được đăng lên bởi hoangthai221187-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 6 lần
§Ò c¬ng thùc tËp tèt nghiÖp

Ngµnh : C¬ khÝ chÕ t¹o m¸y
I. Môc ®Ých - yªu cÇu
Thùc tËp tèt nghÞªp lµ mét néi dung häc tËp quan träng trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o
kü s c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y. Lµ häc phÇn thùc tÕ tríc khi sinh viªn thi, lµm ®å ¸n tèt
nghiÖp. §©y lµ néi dung ®µo t¹o ®îc thùc hiÖn t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt díi sù híng
dÉn trùc tiÕp cña c¸c c¸n bé kü thuËt t¹i c¬ së vµ gi¸o viªn híng dÉn cña trêng.
B»ng c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn ë c¬ së s¶n xuÊt, sinh viªn hÖ thèng ho¸ ®îc c¸c
kiÕn thøc ®· häc, bæ sung c¸c kiÕn thøc thùc tÕ, vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó
gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cô thÓ cña c¸n bé kü thuËt.
Thùc tËp tèt nghiÖp lµ qu¸ tr×nh ®µo t¹o sinh viªn ph¶i díi sù híng dÉn cña
c¸n bé kü thuËt ®Ó biÕn qu¸ tr×nh ®µo t¹o thµnh qu¸ tr×nh tù ®µo t¹o sinh viªn. Ph¶i
chñ ®éng tù gi¸c, ph¸t huy kh¶ n¨ng tù häc,tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¸c hµnh ®éng
cña m×nh.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, sinh viªn chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c¬ sá s¶n
xuÊt, ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ, nghiªm tóc mäi néi quy, quy chÕ cña c¬ së s¶n xuÊt.
II. Thêi gian thùc tËp
7 tuÇn - T¬ng ®¬ng víi 2 tÝn chØ
III. §Þa ®iÓm thùc tËp
§Þa ®iÓm thùc tËp lµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt, c¸c viÖn nghiªn cøu cã liªn quan ®Õn
chuyªn ngµnh c¬ khÝ, gåm:
Doanh nghiÖp nhµ níc
C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n.
C«ng ty cæ phÇn.
C«ng ty liªn doanh vèn níc ngoµi.
C«ng ty 100% vèn níc ngoµi
Doanh nghiÖp t nh©n cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n.
C¸c viÖn nghiªn cøu.
Xëng thùc tËp, phßng thÝ nghiÖm, c¸c bé m«n cña trêng §HKT c«ng nghiÖp.
T¹i c¸c c¬ së trªn, Sinh viªn cã thÓ thùc tËp t¹i c¸c phßng ban nh phßng kü
thuËt, phßng c«ng nghÖ s¶n xuÊt, phßng KCS hoÆc trùc tiÕp t¹i c¸c ph©n xëng, tæ
s¶n xuÊt…
IV. Néi dung thùc tËp
1/Nghiªn cøu t×m hiÓu c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ kü thuËt - c«ng nghÖ (thêi gian 2
tuÇn)
A, C«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý:
Sinh viªn cÇn t×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò:
- M« h×nh tæ chøc, qu¶n lý cña c¬ së. H×nh thøc qu¶n lý tõ ban G§ ®Õn c¸c
phßng ban chøc n¨ng, c¸c ph©n xëng, c¸c tæ s¶n xuÊt…
_ NhiÖm vô cô thÓ cña c¸c phßng ban chøc n¨ng nh phßng kü thuËt, phßng
KCS, phßng kÕ ho¹ch, c¸c ph©n xëng vµ h×nh thøc tæ chøc, qu¶n lý cña c¸c phßng
ban, ph©n xëng. NhiÖm vô, chøc n¨ng cña mét sè c¸n bé kü thuËt.
- C¸c mÆt hµng, s¶n phÈm chñ yÕu cña c¬ së, th¬ng hiÖu cña s¶n phÈm trªn
thÞ trêng. C¸c h×nh thøc qu¶ng b¸, tiÕp thÞ vµ ®a s¶n phÈm vµo thÞ trêng.
Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn, sinh viªn rÌn luyÖn t¸c phong lµm viÖc vµ
nghiªn cøu cña mét c¸n bé kü thuËt.
B, C«ng t¸c kü thuËt, c«ng nghÖ:
Sinh viªn cÇn t×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò:
Häc tËp vµ ch...
§Ò c¬ng thùc tËp tèt nghiÖp
Ngµnh : C¬ khÝ chÕ t¹o m¸y
I. Môc ®Ých - yªu cÇu
Thùc tËp tèt nghÞªp lµ mét néi dung häc tËp quan träng trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o
kü s c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y. Lµ häc phÇn thùc tÕ tríc khi sinh viªn thi, lµm ®å ¸n tèt
nghiÖp. §©y lµ néi dung ®µo t¹o ®îc thùc hiÖn t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt díi sù híng
dÉn trùc tiÕp cña c¸c c¸n bé kü thuËt t¹i c¬ së vµ gi¸o viªn híng dÉn cña trêng.
B»ng c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn ë c¬ së s¶n xuÊt, sinh viªn hÖ thèng ho¸ ®îc c¸c
kiÕn thøc ®· häc, bæ sung c¸c kiÕn thøc thùc tÕ, vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó
gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cô thÓ cña c¸n bé kü thuËt.
Thùc tËp tèt nghiÖp lµ qu¸ tr×nh ®µo t¹o sinh viªn ph¶i díi sù híng dÉn cña
c¸n bé kü thuËt ®Ó biÕn qu¸ tr×nh ®µo t¹o thµnh qu¸ tr×nh tù ®µo t¹o sinh viªn. Ph¶i
chñ ®éng tù gi¸c, ph¸t huy kh¶ n¨ng tù häc,tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¸c hµnh ®éng
cña m×nh.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, sinh viªn chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c¬ sá s¶n
xuÊt, ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ, nghiªm tóc mäi néi quy, quy chÕ cña c¬ së s¶n xuÊt.
II. Thêi gian thùc tËp
7 tuÇn - T¬ng ®¬ng víi 2 tÝn c
III. §Þa ®iÓm thùc tËp
§Þa ®iÓm thùc tËp lµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt, c¸c viÖn nghiªn cøu cã liªn quan ®Õn
chuyªn ngµnh c¬ khÝ, gåm:
Doanh nghiÖp nhµ níc
C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n.
C«ng ty cæ phÇn.
C«ng ty liªn doanh vèn níc ngoµi.
C«ng ty 100% vèn níc ngoµi
Doanh nghiÖp t nh©n cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n.
C¸c viÖn nghiªn cøu.
Xëng thùc tËp, phßng thÝ nghiÖm, c¸c bé m«n cña trêng §HKT c«ng nghiÖp.
T¹i c¸c c¬ së trªn, Sinh viªn cã thÓ thùc tËp t¹i c¸c phßng ban nh phßng kü
thuËt, phßng c«ng nghÖ s¶n xuÊt, phßng KCS hoÆc trùc tiÕp t¹i c¸c ph©n xëng, tæ
s¶n xuÊt…
IV. Néi dung thùc tËp
1/Nghiªn cøu t×m hiÓu c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ kü thuËt - c«ng nghÖ (thêi gian 2
tuÇn)
A, C«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý:
Sinh viªn cÇn t×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò:
- M« h×nh tæ chøc, qu¶n lý cña c¬ së. H×nh thøc qu¶n lý tõ ban G§ ®Õn c¸c
phßng ban chøc n¨ng, c¸c ph©n xëng, c¸c tæ s¶n xuÊt…
_ NhiÖm vô cô thÓ cña c¸c phßng ban chøc n¨ng nh phßng kü thuËt, phßng
KCS, phßng kÕ ho¹ch, c¸c ph©n xëng vµ h×nh thøc tæ chøc, qu¶n lý cña c¸c phßng
ban, ph©n xëng. NhiÖm vô, chøc n¨ng cña mét sè c¸n bé kü thuËt.
- C¸c mÆt hµng, s¶n phÈm chñ yÕu cña c¬ së, th¬ng hiÖu cña s¶n phÈm trªn
thÞ trêng. C¸c h×nh thøc qu¶ng b¸, tiÕp thÞ vµ ®a s¶n phÈm vµo thÞ trêng.
Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn, sinh viªn rÌn luyÖn t¸c phong lµm viÖc vµ
nghiªn cøu cña mét c¸n bé kü thuËt.
B, C«ng t¸c kü thuËt, c«ng nghÖ:
Sinh viªn cÇn t×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò:
Häc tËp vµ chÊp hµnh ®Çy ®ñ néi quy vÒ an toµn lao ®éng cña c¬ së.
Nguyªn lý lµm viÖc, t×nh n¨ng kü thuËt c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh cña c¬
së.
C¸c thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn cã cña c¬ së: ThiÕt bÞ trong c¸c d©y chuyÒn s¶n
xuÊt, thiÕt bÞ trong c¸c ph©n xëng phô trî, ph©n xëng c¬ ®iÖn…
C¸c trang bÞ c«ng nghÖ hiÖn cã cña c¬ së nh: C¸c lo¹i ®å g¸, c¸c lo¹i dông cô
c¾t, c¸c lo¹i dông cô ®o, c¸c thiÕt bÞ phô kh¸c…
Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Cơ Khí Chế Tạo Máy - Trang 2
Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Cơ Khí Chế Tạo Máy - Người đăng: hoangthai221187-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Cơ Khí Chế Tạo Máy 9 10 519