Ktl-icon-tai-lieu

thực tập tốt nghiếp nganh dệt

Được đăng lên bởi Lee Min Dong
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp
LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU
Trong xu thãú phaït triãøn cuía nãön khoa hoüc kyî thuáût hiãûn
nay,nhiãöu thaình tæûu måïi âæåüc aïp duûng räüng raîi trong caïc
ngaình cäng nghiãûp.Nhiãöu maïy moïc,thiãút bë hiãûn âaûi phuûc
vuû cho caïc dáy chuyãön saín xuáút mang tênh tæû âäüng hoïa
cao,náng cao nàng suáút vaì cháút læåüng saín pháøm.
Táút caí caïc lénh væûc saín xuáút gàõn liãön våïi tæû âäüng hoïa
vaì âiãûn khê hoïa âem laûi nàng suáút vaì hiãûu quaí cao trong
cäng viãûc.Viãûc æïng duûng tæû âäüng hoïa tàng nàng suáút lao
âäüng,náng cao cháút læåüng saín pháøm,giaím nheû sæïc lao
âäüng,cho ra nhæîng saín pháøm coï cháút læåüng cao âaïp æïng
âæåüc nhu cáöu cuía thë træåìng trong næåïc cuîng nhæ trãn thãú
giåïi.
Mäüt trong nhæîng æïng duûng thæûc tãú cuía tæû âäüng hoïa vaì
âiãûn khê hoïa âem laûi hiãûu quaí cao trong viãûc giaím nheû sæïc
lao âäüng cho cäng nhán,âoï laì caïc saín pháøm dãût may maì cäng
ty dãût Âaì Nàông âang æïng duûng.Cäng ty âaî âáöu tæ náng cáúp
vaì æïng duûng nhiãöu pháön tæû âäüng hoïa,tæì viãûc keïo chè
såüi dãût chuáøn bë nguyãn liãûu cho cäng viãûc dãût tiãúp theo
nhæ maïy keïo màõc chè maìn tuyn,cho âãún viãûc tæû âäüng hoïa
caïc maïy dãût cho ra saín pháøm cuû thãø nhæ maïy dãût kiãúm
Excel,maïy dãût thäøi khê Picanol,,maïy dãût GA 788....Våïi cäng
nghãû hiãûn âaûi naìy,cäng ty âaî cho ra nhiãöu saín pháøm dãût
may âaût tiãu chuáøn,giaình nhiãöu huy chæång vaìng trong caïc
häüi chåü triãøn laîm,âæåüc nhiãöu ngæåìi tiãu duìng æa thêch vaì
tin cáûy.
Trong láön thæûc táûp naìy,em âaî dæåüc tiãúp xuïc våïi nhiãöu
maïy moïc hiãûn âaûi cuía cäng ty,vaì âæåüc sæû hæåïng dáùn táûn
tçnh,chu âaïo cuía caïc caïn bäü kyî thuáût cuîng nhæ sæû niãöm nåí
chè baío cuía caïc anh chë em cäng nhán.Qua âáy,em xin gæíi âãún
caïc cáúp cuía cäng ty,âàûc biãût laì anh Ngä Táún Trinh låìi caím
ån chán thaình nháút.
Âaì Nàông, ngaìy
thaïng

nàm

Sinh viãn thæûc

táûp

SVTH: Huyønh Gia Sôn- Lôùp 01SK1

Trang 1

Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp

Pháön 1: KHAÏI QUAÏT VÃÖ CÄNG TY DÃÛT MAY ÂAÌ NÀÔNG
I.Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn cuía cäng ty:
Cäng ty dãût Âaì Nàông nàòm trãn âëa baìn khäúi Chån
Tám,phæåìng Hoìa Khaïnh,quáûn Liãn Chiãøu,thaình phäú Âaì
Nàông,caïch trung tám thaình phäú 8 km vãö phêa Bàõc.
Cäng ty âæåüc thaình láûp tæì nàm 1976,nhæng chênh thæïc âi
vaìo hoaût âäüng ngaìy 02/02/1979 våïi tãn goüi laì Xê nghiãûp cäng
thæång håüp doanh Dãût Quaíng Nam-Âaì Nàông.Quy mä ban âáöu
gäöm 50.000 m 2 nhaì xæåíng âæåüc xáy...
Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp
LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU
Trong xu thãú phaït triãøn cuía nãön khoa hoüc k thuáût hiãûn
nay,nhiãöu thaình tæûu måïi âæåüc aïp duûng üng raîi trong caïc
ngaình cäng nghiãûp.Nhiãöu maïy moïc,thiãút hiãûn âaûi phuûc
vuû cho caïc dáy chuyãön saín xuáút mang tênh tæû âäüng hoïa
cao,náng cao nàng suáút vaì cháút læåüng saín pháøm.
Táút caí caïc lénh ûc saín xuáút gàõn liãön våïi tæû âäüng hoïa
vaì âiãûn khê hoïa âem laûi nàng suáút vaì hiãûu quaí cao trong
cäng viãûc.Viãûc æïng duûng tæû âäüng hoïa tàng nàng suáút lao
âäüng,náng cao cháút læåüng saín pháøm,giaím nheû sæïc lao
âäüng,cho ra nhæîng saín pháøm c cháút læåüng cao âaïp æïng
âæåüc nhu cáöu cuía t træåìng trong næåïc cuîng nhæ trãn thãú
giåïi.
Mäüt trong nhæîng æïng duûng thæûc tãú cuía tæû âäüng hoïa vaì
âiãûn khê hoïa âem laûi hiãûu quaí cao trong viãûc giaím nheû sæïc
lao âäüng cho cäng nhán,âoï laì caïc saín pháøm ût may mcäng
ty dãût Âaì Nàông âang æïng duûng.Cäng ty âaî âáöu náng cáúp
vaì æïng duûng nhiãöu pháön tæû âäüng hoïa,tæì viãûc keïo chè
såüi dãût chuáøn nguyãn liãûu cho cäng viãûc dãût tiãúp theo
nhæ maïy keïoõc chè maìn tuyn,cho âãún viãûc tæû âäüng hoïa
caïc maïy dãût cho ra saín pháøm cuû thãø nhæ maïy dãût kiãúm
Excel,maïy dãût thäøi khê Picanol,,maïy dãût GA 788....Våïi cäng
nghãû hiãûn âaûi naìy,cäng ty âaî cho ra nhiãöu saín pháøm dãût
may âaût tiãu chuáøn,giaình nhiãöu huy chæång vaìng trong caïc
häüi chåü triãøn laîm,âæåüc nhiãöu ngæåìi tiãu duìng æa thêch vaì
tin cáûy.
Trong láön thæûc táûp naìy,em âaî dæåüc tiãúp xuïc våïi nhiãöu
maïy moïc hiãûn âaûi cuía cäng ty,vaì âæåüc sæû hæåïng dáùn táûn
tçnh,chu âaïo cuía caïc caïn bäü kyî thuáût cuîng nhæ sæû niãöm nåí
chè baío cuía caïc anh chë em cäng nhán.Qua âáy,em xin gæíi âãún
caïc cáúp cuía cäng ty,âàûc biãût laì anh Ngä Táún Trinh låìi caím
ån chán thaình nháút.
Âaì Nàông, ngaìy
thaïng nàm
Sinh viãn thæûc
táûp
SVTH: Huyønh Gia Sôn- Lôùp 01SK1 Trang 1
thực tập tốt nghiếp nganh dệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực tập tốt nghiếp nganh dệt - Người đăng: Lee Min Dong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
thực tập tốt nghiếp nganh dệt 9 10 458