Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

Được đăng lên bởi Giao Lam
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, số lượng vụ án Kinh doanh thương mại tranh
chấp Hợp đồng tín dụng được đưa ra giải quyết tại tòa án gia tăng và có chiều
hướng ngày càng phức tạp, dẫn đến việc tòa án không tránh khỏi gặp nhiều khó
khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các vụ án thuộc loại này. Nhất là, kể tư
ngày 01/01/2012 thẩm quyền các vụ án Kinh doanh thương mại tranh chấp về
Hợp đồng tín dụng được giao cho Tòa án nhân dân cấp huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 BBộ luật tố tụng
dân sự (được bổ sung năm 2011). Có thể nói đây là loại việc mới, là loại án khó
đối với Tòa án nhân dân cấp huyện. Bởi lẽ Hợp đồng tín dụng là loại hợp đồng
mang tính rủi ro cao, khi xảy ra tranh chấp thì vấn đề phải giải quyết mà thường
gặp nhiều khó khăn và phức tạp là việc xử lý tài sản đảm bảo đối với Hợp đồng
tín dụng có bảo đảm bằng tài sản, tổ chức tín dụng cho vay luôn có quyền ưu tiên
trong việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Quyền này được của các tổ chức
tín dụng được xác lập trên cơ sở giao dịch bảo đảm giữa tổ chức tín dụng (bên
nhận bảo đảm) với khách hàng vay (bên thế chấp) hoặc người thứ ba - người bảo
SVTH: Trần Thị Thanh Lam

Lớp: K35G hình sự

2

đảm (gọi là bên bảo lãnh). Với tư cách là một chủ nợ có bảo đảm, khi đến hạng
mà khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì
tổ chức tín dụng này được quyền ưu tiên thanh toán tư số tiền bán tài sản bảo
đảm trước các chủ nợ không có bảo đảm bằng tài sản đó.
Trên thực tế hoạt động cho vay vốn của các tổ chức tín dụng, cụ thể là việc
giao kết và thực hiện Hợp đồng tín dụng giữa các tổ chức tín dụng với khách
hàng trong thời gian qua vẫn chưa được quan tâm đúng mức; pháp luật điều
chỉnh lĩnh vực hoạt động này còn nhiều bất cập. Thực tiễn giải quyết các vụ án
Kinh doanh thương mại tranh chấp về Hợp đồng tín dụng trong thời gian qua tại
Tòa án nhân dân thành phố Huế cho thấy, quá trình giải quyết tại Tòa án, các bên
thường thống nhất với nhau về số tiền đã vay, về số tiền lãi trong hạn cũng như
quá hạn, số tiền gốc và số tiền lãi đã trả, số t...

MỞ ĐẦU
 Tính cấp thiết của đề tài
 !"#$"!
%&'(')"*%!!+,-.""$"/!!"0%1%2-
30%0'4%"$' 5.6%"/!78"79:'2-71
73;%"6%+,-."%%"-<%$0=&"07>"?
0@A@AB@B"C,-2%% !"#$"!%&'2
(')"* %!%/! %&'-6,-D"EFG
"0'"-<%"H"I,-E"$>J7+K2-LLMM<-D"""
NO%JP-B@Q1">10$6%30$71
3/! %&'-6MRS(')"* 0$')
!"*T%!7F+!"!%&'"U&2'++,-."0"V
:'2-7170'4%"$'06%FWX"0++J+3(')
"* %1J++JY"0+"P%4%"* %!-8%1,-2-"Z
"6%FWX"0+J++>"-)[-20%%T!%%"P%4%
"*%F%D'"Z%#R! E%J++!"P%4%"* OJZ
DJ++Q37%0!OJZ".%&'Q:%V"4J!\VJ+
SVTH: Tr n Th Thanh Lam L p: K35G hình s
THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ - Người đăng: Giao Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ 9 10 720