Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực tại công ty cổ phần Hạnh Phúc

Được đăng lên bởi hienbe
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................i
PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG......................................................................2
1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP................................................2
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Hạnh Phúc..................2
1.1.1 Sơ lược về Công ty cổ phần Hạnh Phúc...........................................................2
1.1.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy.......................................................................................3
1.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty:...............................................................3
1.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hoạt động của Công ty...........................4
1.1.3 Tổng quan về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh....................................5
1.2 Tổ chức công tác quản trị nhân lực.....................................................................6
1.2.1Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực....................................6
1.2.1.1 Đặc thù, lĩnh vực hoạt động..........................................................................6
1.2.2.2 Nguồn nhân lực của công ty..........................................................................7
1.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh. ……………………………………………………………….9
1.2.2.4 Thị trường của doanh nghiệp........................................................................9
1.2.2. Thực trạng tổ chức công tác quản trị nhân lực tại đơn vị:.............................9
1.2.2.1. Hiện trạng tổ chức bộ máy chuyên trách quản trị nhân lực........................9
1.2.2.2. Tóm lược cách thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách....................11
1.3. Phương hướng hoạt động của Công ty.............................................................15
2. Đánh giá chung.................................................................................................15
PHẦN II..................................................................................................................17
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC.................17
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠNH PHÚC.............................................................17
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN
LỰC:........................................................................................................................17
1. Khái niệm :.............................
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................i
PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG......................................................................2
1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP................................................2
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Hạnh Phúc..................2
1.1.1 Sơ lược về Công ty cổ phần Hạnh Phúc...........................................................2
1.1.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy.......................................................................................3
1.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty:...............................................................3
1.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hoạt động của Công ty...........................4
1.1.3 Tổng quan về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh....................................5
1.2 Tổ chức công tác quản trị nhân lực.....................................................................6
1.2.1Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực....................................6
1.2.1.1 Đặc thù, lĩnh vực hoạt động..........................................................................6
1.2.2.2 Nguồn nhân lực của công ty..........................................................................7
1.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh. ……………………………………………………………….9
1.2.2.4 Thị trường của doanh nghiệp........................................................................9
1.2.2. Thực trạng tổ chức công tác quản trị nhân lực tại đơn vị:.............................9
1.2.2.1. Hiện trạng tổ chức bộ máy chuyên trách quản trị nhân lực........................9
1.2.2.2. Tóm lược cách thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách....................11
1.3. Phương hướng hoạt động của Công ty.............................................................15
2. Đánh giá chung.................................................................................................15
PHẦN II..................................................................................................................17
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC.................17
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠNH PHÚC.............................................................17
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN
LỰC:........................................................................................................................17
1. Khái niệm :.........................................................................................................17
2.Mục tiêu vai trò của đào tạo và phát triển :..........................................................17
2.1.Mục tiêu:............................................................................................................17
2.2.Vai trò của đào tạo phát triển:..........................................................................18
3. Nguyên tắc đào tạo:.............................................................................................19
3.1.Đào tạo và phát triển nhân lực phải hướng vào việc thực hiện các mục tiêu của
tổ chức.....................................................................................................................19
3.2 Đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu đào tạo.......................................................19
3.3. Đào tạo phải gắn với sử dụng nhân lực sau đào tạo.......................................19
3.4.Việc tổ chức quá trình đào tạo phải đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến
sản xuất – kinh doanh và công tạo của tổ chức......................................................19
3.5.Kế hoạch đào tạo phải có tính khả thi...............................................................19
3.6. Đào tạo phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả................................................20
i
Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực tại công ty cổ phần Hạnh Phúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực tại công ty cổ phần Hạnh Phúc - Người đăng: hienbe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực tại công ty cổ phần Hạnh Phúc 9 10 842