Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

Được đăng lên bởi Chung Tuyet
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề Cuối khóa

LỜI NÓI ĐẦU

Thuế ra đời là một tất yếu khách quan gắn liền với sự ra đời, tồn tại và
phát triển của nhà nước. Trong nền kinh tế của mỗi quốc gia thuế luôn là mối
quan tâm hàng đầu. Thuế là một công cụ tài chính quan trọng không chỉ thể
hiện ở việc tạo nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước, mà thuế còn là
một công cụ hữu hiệu để Nhà nước tiến hành điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế
góp phần điều hoà thu nhập, thực hiện công bằng xã hội trong phân phối.
Một chính sách thuế đúng đắn được nghiên cứu thận trọng phù hợp
với yêu cầu của nền kinh tế có thể mang lại sự phồn vinh và ổn định lâu dài
cho đất nước. Ngược lại, một hệ thống thuế lạc hậu không phù hợp sẽ kìm
hãm sự phát phát triển của nền kinh tế.
Ở nước ta, thực hiện chủ trương đường lối đổi mới của Đảng trong
20 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, Bộ Tài chính và ngành
Thuế trong cả nước đã, đang, và tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong
lĩnh vực thuế. Đặc biệt là hai luật thuế: thuế GTGT và thuế TNDN. Pháp lệnh
và chính sách thuế đã đi vào thực tiễn đời sống xã hội, trong nền kinh tế thị
trường định hướng XHCN . Tuy nhiên trong nền kinh tế thị trường hiện nay
đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước là vấn đề quan
trọng và hết sức khó khăn đối với ngành thuế.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này trong thời gian
thực tập tại chi cục thuế huyện Ba Vì- Hà Nội cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình
của các thầy cô trường Học Viện Tài chính và của các cán bộ trong chi cục
Thuế đặc biệt là của các anh chị trong đội nghiệp vụ dự toán tôi đã tìm hiểu
chuyên đề : “Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý

thuế GTGT đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa
bàn huyện Ba Vì- Hà Nội”.
SV: Phan Thu Hằng K37- QLTCNN

1

Chuyên đề Cuối khóa
Kết cấu của chuyên đề: Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham
khảo nội dung luận văn được chia là ba chương:
-Chương 1: Thuế GTGT và sự cần thiết phải tăng cường quản lý
thuế GTGT đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
-Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với khu
vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Ba Vì.
- Chương 3: Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý
thuế GTGT đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn
huyện Ba Vì những năm tới
Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô, ban lãnh đạo chi cục thuế Ba Vì
cùng các cán bộ tại chi cục đã giúp tôi hoàn thành chuyên đề này.

SV: Phan Thu Hằng K37- QLTCNN

2

Chuyên đề Cuối khóa
CHƯƠNG 1
THUẾ GTGT VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢ...
Chuyên đề Cuối khóa
LỜI NÓI ĐẦU
Thuế ra đời là một tất yếu khách quan gắn liền với sự ra đời, tồn tại và
phát triển của nhà nước. Trong nền kinh tế của mỗi quốc gia thuế luôn mối
quan tâm hàng đầu. Thuế một công cụ tài chính quan trọng không chỉ thể
hiện việc tạo nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước, thuế còn là
một công cụ hữu hiệu để Nhà nước tiến hành điều chỉnh nền kinh tế
góp phần điều hoà thu nhập, thực hiện công bằng xã hội trong phân phối.
Một chính sách thuế đúng đắn được nghiên cứu thận trọng phù hợp
với yêu cầu của nền kinh tế có thể mang lại sự phồn vinh và ổn định lâu dài
cho đất nước. Ngược lại, một hệ thống thuế lạc hậu không phù hợp sẽ kìm
hãm sự phát phát triển của nền kinh tế.
nước ta, thực hiện chủ trương đường lối đổi mới của Đảng trong
20 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng nhà nước, Bộ Tài chính ngành
Thuế trong cả nước đã, đang, và tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong
lĩnh vực thuế. Đặc biệt là hai luật thuế: thuế GTGT và thuế TNDN. Pháp lệnh
chính sách thuế đã đi vào thực tiễn đời sống hội, trong nền kinh tế thị
trường định hướng XHCN . Tuy nhiên trong nền kinh tế thị trường hiện nay
đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước là vấn đề quan
trọng và hết sức khó khăn đối với ngành thuế.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này trong thời gian
thực tập tại chi cục thuế huyện Ba - Nội cùng với sự giúp đỡ nhiệt nh
của các thầy trường Học Viện Tài chính và của các cán bộ trong chi cục
Thuế đặc biệt của các anh chị trong đội nghiệp vụ dự toán tôi đã tìm hiểu
chuyên đề : Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản
thuế GTGT đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa
bàn huyện Ba Vì- Hà Nội”.
SV: Phan Thu Hằng K37- QLTCNN
1
Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh - Người đăng: Chung Tuyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 9 10 511