Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT MỸ ĐỨC GIAI ĐOẠN 2007 – 2009

Được đăng lên bởi Bé Bướng
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................3
CHƯƠNG 1.............................................................................................................4
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI
NHÁNH NHNo & PTNT MỸ ĐỨC GIAI ĐOẠN 2007 – 2009.......................4
1.1 Quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ
của chi nhánh NHNo & PTNT Mỹ Đức..........................................................4
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo & PTNT
Mỹ Đức...........................................................................................................4
1.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của chi nhánh NHNo &
PTNT Mỹ Đức................................................................................................4
1.1.2.1 Cơ cấu tổ chức...............................................................................4
1.1.2.2 Chức năng , nhiệm vụ của chi nhánh NHNo & PTNT Mỹ Đức. .5
1.2 Mục đích và yêu cầu về công tác thẩm định dự án tại chi nhánh NHNo
& PTNT Mỹ Đức................................................................................................6
1.2.1 Mục đích của công tác thẩm định dự án...........................................6
1.2.2 Yêu cầu về công tác thẩm định...........................................................6
1.3. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh NHNo &
PTNT huyện Mỹ Đức giai đoạn 2007 – 2009..................................................7
1.3.1 Nội dung thẩm định dự án đầu tư chung tại chi nhánh NHNo &
PTNT huyện Mỹ Đức....................................................................................7
1.3.1.1 Thẩm định cơ sở pháp lý của dự án...........................................7
1.3.1.2 Thẩm định về thị trường..............................................................8
1.3.1.3 Thẩm định lỹ thuật công nghệ...................................................10
1.3.1.4 Thẩm định về môi trường và bảo vệ tài nguyên......................11
1.3.1.5 Thẩm định về tổ chức quản lý...................................................12
1.3.1.6 Thẩm định phương diện tài chính của dự án đầu tư..............12
1.3.1.7 Thẩm định phương diện kinh tế - xã hội.................................21
1.3.2 Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh NHNo&PTNT
Mỹ Đức............................................................................................
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................3
CHƯƠNG 1.............................................................................................................4
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TẠI CHI
NHÁNH NHNo & PTNT MỸ ĐỨC GIAI ĐOẠN 2007 – 2009.......................4
1.1 Quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ
của chi nhánh NHNo & PTNT Mỹ Đức..........................................................4
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo & PTNT
Mỹ Đức...........................................................................................................4
1.1.2 cấu t chức, chức năng nhiệm vụ của chi nhánh NHNo &
PTNT Mỹ Đức................................................................................................4
1.1.2.1 Cơ cấu tổ chức...............................................................................4
1.1.2.2 Chức năng , nhiệm vụ của chi nhánh NHNo & PTNT Mỹ Đức. .5
1.2 Mục đích và yêu cầu về công tác thẩm định dự án tại chi nhánh NHNo
& PTNT Mỹ Đức................................................................................................6
1.2.1 Mục đích của công tác thẩm định dự án...........................................6
1.2.2 Yêu cầu về công tác thẩm định...........................................................6
1.3. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh NHNo &
PTNT huyện Mỹ Đức giai đoạn 2007 – 2009..................................................7
1.3.1 Nội dung thẩm định dự án đầu chung tại chi nhánh NHNo &
PTNT huyện Mỹ Đức....................................................................................7
1.3.1.1 Thẩm định cơ sở pháp lý của dự án...........................................7
1.3.1.2 Thẩm định về thị trường..............................................................8
1.3.1.3 Thẩm định lỹ thuật công nghệ...................................................10
1.3.1.4 Thẩm định về môi trường và bảo vệ tài nguyên......................11
1.3.1.5 Thẩm định về tổ chức quản lý...................................................12
1.3.1.6 Thẩm định phương diện tài chính của dự án đầu tư..............12
1.3.1.7 Thẩm định phương diện kinh tế - xã hội.................................21
1.3.2 Quy trình thẩm định dự án đầu tại chi nhánh NHNo&PTNT
Mỹ Đức.........................................................................................................21
1.3.3 Phương pháp thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh NHNO &
PTNT huyện Mỹ Đức..................................................................................23
1.3.4 Công tác tổ chức thẩm định dự án đầu tại chi nhánh NHNO &
PTNT huyện Mỹ Đức..................................................................................24
1.3.5 Ví dụ minh họa công tác thẩm định dự án đầu tư khai thác đá vôi
thôn Quèn Thị - Đồng Đăng Cao Dương huyện Kim Bôi tỉnh Hòa
Bình của Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thảo - Hòa Bình tại chi
nhánh NHNO & PTNT huyện Mỹ Đức....................................................24
1.4. Đánh giá về công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh NHNO &
PTNT huyện Mỹ Đức......................................................................................32
1.4.1. Kết quả hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tại chi
nhánh NHNO & PTNT huyện Mỹ Đức giai đoạn 2007 – 2009..............32
1.4.2 Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân....................................33
1.4.2.1 Hạn chế.........................................................................................33
1.4.2.2 Nguyên nhân................................................................................34
CHƯƠNG 2...........................................................................................................36
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU
TẠI CHI NHÁNH NHNO & PTNT HUYỆN MỸ ĐỨC.................................36
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT MỸ ĐỨC GIAI ĐOẠN 2007 – 2009 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT MỸ ĐỨC GIAI ĐOẠN 2007 – 2009 - Người đăng: Bé Bướng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT MỸ ĐỨC GIAI ĐOẠN 2007 – 2009 9 10 296