Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH SẢN XUẤT LÚA GẠO VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2619 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG NGÀNH LÚA GẠO VIỆT NAM......................................................1
I. Cơ sở lý luận:................................................................................................1
1. Vai trò của lúa gạo:....................................................................................1
2. Các khái niệm cơ bản:...............................................................................1
2.1. Các khái niệm phát triển bền vững:....................................................1
2.2. Khái niệm sản xuất lúa gạo bền vững:................................................2
II. Cơ sở thực tiễn:........................................................................................2
1. Cơ sở pháp lý về phát triển bền vững ngành lúa gạo:...............................2
2. Kinh nghiệm của các nước về phát triển bền vững ngành lúa gạo............3
2.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc:............................................................3
2.2. Kinh nghiệm của Thái Lan:.................................................................5
PHẦN II: THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH SẢN XUẤT LÚA GẠO VIỆT
NAM.................................................................................................................8
I. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Việt Nam trong việc
sản xuất lúa gạo...............................................................................................8
1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên:.....................................................................8
2. Đặc điểm kinh tế - xã hội:.......................................................................10
3. Thuận lợi khóa khăn từ điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội:...................14
3.1. Thuận lợi:...........................................................................................14
3.2 Khó khăn:............................................................................................15
II. Thực trạng phát triển bền vững ngành lúa gạo Việt Nam.................16
1. Thực trạng về đất đai:..............................................................................16
2. Thực trạng về lao động:...........................................................................19
3. Thực trạng về quy mô sản xuất, sản lượng, chất lượng của lúa gạo Việt
Nam trong nội địa và xuất khẩu...................................................................20
3.1 Tình hình sản xuất lúa gạo trong nước:..............
MỤC LỤC
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG NGÀNH LÚA GẠO VIỆT NAM......................................................1
I. Cơ sở lý luận:................................................................................................1
1. Vai trò của lúa gạo:....................................................................................1
2. Các khái niệm cơ bản:...............................................................................1
2.1. Các khái niệm phát triển bền vững:....................................................1
2.2. Khái niệm sản xuất lúa gạo bền vững:................................................2
II. Cơ sở thực tiễn:........................................................................................2
1. Cơ sở pháp lý về phát triển bền vững ngành lúa gạo:...............................2
2. Kinh nghiệm của các nước về phát triển bền vững ngành lúa gạo............3
2.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc:............................................................3
2.2. Kinh nghiệm của Thái Lan:.................................................................5
PHẦN II: THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH SẢN XUẤT LÚA GẠO VIỆT
NAM.................................................................................................................8
I. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Việt Nam trong việc
sản xuất lúa gạo...............................................................................................8
1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên:.....................................................................8
2. Đặc điểm kinh tế - xã hội:.......................................................................10
3. Thuận lợi khóa khăn từ điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội:...................14
3.1. Thuận lợi:...........................................................................................14
3.2 Khó khăn:............................................................................................15
II. Thực trạng phát triển bền vững ngành lúa gạo Việt Nam.................16
1. Thực trạng về đất đai:..............................................................................16
2. Thực trạng về lao động:...........................................................................19
3. Thực trạng về quy mô sản xuất, sản lượng, chất lượng của lúa gạo Việt
Nam trong nội địa và xuất khẩu...................................................................20
3.1 Tình hình sản xuất lúa gạo trong nước:.............................................20
3.2 Tình hình xuất khẩu lúa gạo Việt Nam:..............................................22
4. Thc trạng v sn xut a gạo gn với phát triển bn vững Vit Nam......26
5. Thách thức đối với sản xuất lúa gạo bền vững của Việt Nam.................28
5.1. Thách thức về vấn đề bảo vệ đất trồng lúa:......................................28
5.2. Đảm bảo an ninh lương thực trong thời gian tới..............................29
SV: Trần Thị Quý Lớp: KTNN 49
THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH SẢN XUẤT LÚA GẠO VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH SẢN XUẤT LÚA GẠO VIỆT NAM - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH SẢN XUẤT LÚA GẠO VIỆT NAM 9 10 389