Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH cung cấp nông sản và thủ công mỹ nghệ ANC

Được đăng lên bởi hienbe
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................................................1
PHẦN 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CUNG CẤP NÔNG SẢN VÀ THỦ
CÔNG MỸ NGHỆ ANC VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG
TY....................................................................................................................................................3
1.1. Tổng quan về công ty TNHH cung cấp nông sản và thủ công mỹ
nghệ ANC................................................................................................................................3
1.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty....................................................................3
1.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty TNHH ANC..........................................................3
1.1.3. Tổng quan về kết quả hoạt động..................................................................................5
Bảng số 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2008 - 2010..............................5
1.2. Tổ chức công tác quản trị nhân lực..................................................................................6
1.2.1. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực của công ty
TNHH ANC............................................................................................................................6
Bảng 2: Cơ cấu lao động theo giới của cán bộ trong công ty....................................................7
Bảng 3: Chất lượng nguồn nhân lực của công ty năm 2008, 2009, 2010..................................7
1.2.2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH ANC...............................9
1.2.2.1. Bộ máy thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác quản trị nhân lực...................9
Bảng 4: Thông tin năng lực cán bộ nhân viên phòng hành chính nhân sự............................10
1.2.2.2. Thực trạng phân công công việc trong bộ phận chuyên trách công tác quản trị
nhân lực.............................................................................................................................10
1.3. Định hướng phát triển của công ty và công tác quản trị..............................................13
1.3.1. Định hướng phát triển của công ty...........................................................................13
1.3.2. Định hướng công tác quản trị nhân lực...................................................................13
PHẦN 2: THỰC T...
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................................................1
PHẦN 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CUNG CẤP NÔNG SẢN VÀ THỦ
CÔNG MỸ NGHỆ ANC VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG
TY....................................................................................................................................................3
1.1. Tổng quan về công ty TNHH cung cấp ng sản và thủng mỹ
nghệ ANC................................................................................................................................3
1.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty....................................................................3
1.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty TNHH ANC..........................................................3
1.1.3. Tổng quan về kết quả hoạt động..................................................................................5
Bảng số 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2008 - 2010..............................5
1.2. Tổ chức công tác quản trị nhân lực..................................................................................6
1.2.1. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực của công ty
TNHH ANC............................................................................................................................6
Bảng 2: Cơ cấu lao động theo giới của cán bộ trong công ty....................................................7
Bảng 3: Chất lượng nguồn nhân lực của công ty năm 2008, 2009, 2010..................................7
1.2.2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH ANC...............................9

Bảng 4: Thông tin năng lực cán bộ nhân viên phòng hành chính nhân sự............................10
 !" #
$
1.3. Định hướng phát triển của công ty và công tác quản trị..............................................13
1.3.1. Định hướng phát triển của công ty...........................................................................13
1.3.2. Định hướng công tác quản trị nhân lực...................................................................13
PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI
CÔNG TY TNHH CUNG CẤP NÔNG SẢN VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ANC................15
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC. 15
1. Khái niệm về đào tạo và phát triển nhân lực....................................................................15
1.1. Khái niệm đào tạo nhân lực.............................................................................................15
1.2. Khái niệm phát triển nhân lực........................................................................................15
1.3. Mối quan hệ sự kc biệt giữa hoạt động đào tạo pt
triển nn lực....................................................................................................................15
2. Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nhân lực...................................................16
2.1. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nhân lực.................................................................16
2.2. Vai trò của đào tạo và phát triển nhân lực.....................................................................16
3. Các phương pháp đào tạo và phát triển nhân lực............................................................16
3.1. Đào tạo trong công việc....................................................................................................16
3.1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc..........................................................................16
3.1.2. Đào tạo theo kiểu học nghề.......................................................................................17
3.1.3. Kèm cặp và chỉ bảo.....................................................................................................17
3.1.4. Luân chuyển và thuyên chuyển công việc................................................................17
3.2. Đào tạo ngoài công việc....................................................................................................17
3.2.1. Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp.........................................................................17
3.2.2. Cử đi học.....................................................................................................................17
3.2.3. Tham dự các bài giảng, các hội nghị hội thảo..........................................................17
3.2.4. Đào tạo theo kiểu chương trình hoá, với sự trợ giúp của máy tính.........................17
3.2.5. Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm.........................................................................18
3.2.6. Đào tạo kỹ năng xử lý công văn, giấy tờ...................................................................18
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực tại doanh nghiệp
...................................................................................................................................................18
i
Thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH cung cấp nông sản và thủ công mỹ nghệ ANC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH cung cấp nông sản và thủ công mỹ nghệ ANC - Người đăng: hienbe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH cung cấp nông sản và thủ công mỹ nghệ ANC 9 10 638