Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng khai thác và sử dụng kinh tế thuỷ sản ở Việt Nam 2000 2013

Được đăng lên bởi Đô Rê Mi
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2019 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Contents

Thủy Sản VN

Page 1

Từ viết tắt

Từ đầy đủ

BTB

Bắc Trung Bộ

BTB&DHMT

Duyên hải miền Trung

CBNĐ

Chế biến tiêu thụ nội địa

CBTS

Chế biến Thủy Sản

CBXK

Chế biến xuất khẩu

CTR

Chất thải rắn

CS

Công suất

DHNTB

Duyên hải Nam Trung Bộ

ĐB

Đông Bắc

ĐBSH

Đồng bằng sông Hồng

ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long

ĐNB

Đông Nam Bộ

GMP

Quy phạm sản xuất

KNXK

Kim ngạch xuất khẩu

KTTS

Khai thác thủy sản

NKTS

Nhập khẩu thủy sản

NLTS

Nguyên liệu thủy sản

NN&PTNT

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

NTTS

Nuôi trồng thủy sản

ONMT

Ô nhiễm môi trường

QCVN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

TB

Trung bình

TBT

Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

TDMNBB

Trung du và miền núi Bắc Bộ

XKTS

Xuất khẩu thủy sản

Nhóm 2. Đề tài: Phân tích thực trạng khai thác và sử dụng thủy hải sản Việt Nam giai
đoạn 2000-2013
Thành viên trong nhóm gồm:
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Thanh Mai

Thủy Sản VN

Page 2

Nguyễn Thu Thảo
Phạm Thị Minh
Mai Thùy Linh
Đỗ Thị Minh Phương
Đặng Quỳnh Trang
Nguyễn Thị Linh
Vũ Thị Thảo
Phân công trong nhóm:
Mở đầu, Chương 1 Giới thiệu chung về nghành Thủy Sản: Đỗ Minh Phương
Chương 2 Thực trạng khai thác và sử dụng nghành Thủy Sản VN: Phạm Thị Minh,
Nguyễn Thu Thảo
Chương 3 Nguyên nhân giải pháp: Đặng Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Linh
Kết luận: Mai Thùy Linh
Tổng hợp và chỉnh sửa: Vũ Thị Thảo
Tài liệu ( video) tham khảo, phân tích xu hướng: Nguyễn Thị Thanh Mai
Làm slide: Nguyễn Thị Tuyết Mai

MỞ ĐẦU

Trong những năm qua, từ sau khi đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, từ nền kinh tế kế hoạch
hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, kinh tế đất nước đã
có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với chiến lược kinh tế hội nhập và phát triển do
Nhà nước đặt ra, thương mại quốc tế trở thành một bộ phận quan trọng có vai trò quyết
định đến sự phát triển của quốc gia. Vì vậy việc đẩy mạng giao lưu thương mại quốc tế
nói chung và xuất khẩu hàng hoá dịch vụ nói riêng là mục tiêu phát triển kinh tế hàng đầu

Thủy Sản VN

Page 3

của nước ta. Đối với một nước đang phát triển, có sự khan hiếm về vốn để tiến hành công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì việc phát triển các ngành kinh tế tận dụng được lợi
thế vốn có của quốc gia là một điều vô cùng quan trọng. Trong những năm qua ngành
thuỷ sản nước ta đã khẳng định được lợi thế và vị trí của mình trong nền kinh tế quốc
dân. Với việc đòi hỏi vốn đầu tư không lớn, tận dụng được điều kiện tự nhiên xã hội đất
nước, ngành thuỷ sản đã có sự phát triển to lớn, ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng khai thác và sử dụng kinh tế thuỷ sản ở Việt Nam 2000 2013 - Người đăng: Đô Rê Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Thực trạng khai thác và sử dụng kinh tế thuỷ sản ở Việt Nam 2000 2013 9 10 579