Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 1505 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
-----------------------------

HÀ VIỆT HOÀNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN
SÁCH CẤP HUYỆN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Thái Nguyên, năm 2007

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
-----------------------------

HÀ VIỆT HOÀNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN
SÁCH CẤP HUYỆN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp
Mã số: 60.31.10

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. Đoàn Quang Thiệu

Thái Nguyên, năm 2007

i

Lời cam đoan
Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là
hoàn toàn trung thực, và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đều đã được cám ơn. Các thông
tin, tài liệu trình bày trong luận văn đã được ghi rõ nguồn gốc.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Hà Việt Hoàng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênii

Lời cảm ơn
Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài, tôi đã nhận được sự giúp
đỡ quý báu của tập thể và các cá nhân. Trước hết tôi xin chân thành cám ơn
các giảng viên khoa Kinh tế, khoa Sau Đại học trường Đại học Kinh tế và
Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, Khoa kinh tế trường Đại học Nông
nghiệpI, đặc biệt là sự hướng dẫn của Tiến sỹ Đoàn Quang Thiệu trong suốt
thời gian thực hiện đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các đồng chí
lãnh đạo và chuyên viên Cục Thuế; Cục Thống kê; sở Kế hoạch và Đầu tư; sở
Tài chính; sở Tài nguyên và Môi trường;UBND, Phòng Tài chính huyện Định
Hoá; UBND, Phòng Tài chính Giá cả Thành phố Thái Nguyên đã góp ý và
giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này.
Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo sở Tài chính, lãnh đạo các
phòng, ban trong sở cùng các đồng nghiệp, bạn bè đã cổ vũ động viên và tạo
điều kiện cho tôi trong suốt thời gian học tập và thực hiện Luận văn này.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Hà Việt Hoàng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêniii

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa .
Lời cam đoan................................................................................................................................................................

i

Lời cảm ơn......................................................................................................
S hóa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T VÀ QUN TR KINH DOANH
-----------------------------
HÀ VIT HOÀNG
THC TRNG VÀ GII PHÁP CH YU NHM
HOÀN THIN CÔNG TÁC QUN LÝ NGÂN
SÁCH CP HUYN TNH THÁI NGUYÊN
LUẬN VĂN THẠC S KINH T
Thái Nguyên, năm 2007
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 9 10 244