Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 2066 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
-----------------------------

TRẦN LỆ THỊ BÍCH HỒNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN
HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN - 2007

i
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRẦN LỆ THỊ BÍCH HỒNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN
HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Chuyên ngành : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
Mã số

: 60.31.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: TS. BÙI ĐÌNH HOÀ

THÁI NGUYÊN - 2007

i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này do chính tôi thực hiện, dưới sự hướng
dẫn khoa học của TS Bùi Đình Hoà, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận
văn này hoàn toàn trung thực và chưa sử dụng để bảo vệ một công trình khoa
học nào, các thông tin, tài liệu trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn
gốc. Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đều đã được cảm ơn. Nếu
sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm..
Thái nguyên, ngày 20 tháng 10 năm 2007
Tác giả
Trần Bích Hồng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênii

LỜI CẢM ƠN
Sau 3 năm học tập và nghiên cứu theo chƣơng trình đào tạo thạc sỹ,
chuyên ngành kinh tế nông nghiệp tại trƣờng Đại học KT&QTKD - Đại học
Thái Nguyên. Đến nay tôi đã hoàn thành chƣơng trình khoá học và hoàn thiện
bản luận văn tốt nghiệp này. Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài tôi đã
nhận đƣợc nhiều sự giúp đỡ quý báu của các tập thể và cá nhân. Nhân dịp này
tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:
- Ban giám hiệu, Khoa Sau đại học cùng các thầy cô giáo trƣờng ĐH
Kinh tế và Quản trị kinh doanh.
- Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo trƣờng ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.
- Cục Thống kê, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thái Nguyên.
- UBND huyện Đồng Hỷ, phòng Thống kê, phòng Nông nghiệp, phòng Tài
nguyên môi trƣờng Huyện Đồng Hỷ và các chủ trang trại nơi tôi trực tiếp điều tra.
- Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo - Tiến sĩ Bùi
Đình Hoà đã nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài
và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp đã động viên và
giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành bản luận văn này./.
Thái nguyên, ngày 20 tháng 10 năm 2007
Tác giả

Trần Bích Hồng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêniii
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .............................
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
-----------------------------
TRẦN L THCH HỒNG
THC TRNG VÀ GII PHÁP CH YU NHM
PHÁT TRIN KINH T TRANG TRI TI ĐA BÀN
HUYN ĐNG H, TNH THÁI NGUYÊN
L
L
U
U
N
N
V
V
Ă
Ă
N
N
T
T
H
H
C
C
S
S
Ĩ
Ĩ
K
K
I
I
N
N
H
H
T
T
THÁI NGUYÊN - 2007
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN 9 10 229